GoFane乐园双色球AC值工具已升级,可以批量生成指定AC值的号码组合,并自定义分组;
普通用户每次生成100注,并从中计算符合要求的号码,注册用户可以自定义每次生成的注数,
例如,每次生成100000注,从中计算符合要求的号码,并可以打包下载;
 
以下全部号码的AC值为9,从100000注中计算出12813注
生成日期:2012-5-13
 
05,07,15,22,28,29    01,08,11,12,23,25    01,03,09,17,20,30    04,10,11,15,23,26 
02,05,17,18,23,28    01,06,16,22,23,30    03,10,12,15,16,29    03,08,14,25,28,32 
04,05,18,21,30,32    01,11,20,23,29,31    02,09,17,20,25,26    01,02,11,15,26,29 
03,04,16,21,26,30    06,08,09,12,21,28    05,08,10,20,26,30    01,10,14,15,16,32 
03,07,16,21,23,29    01,14,16,19,22,23    08,10,16,21,25,26    09,21,23,26,31,32 
05,15,19,20,21,28    02,05,10,20,21,30    01,04,07,09,21,30    06,07,15,26,29,32 
08,10,16,24,27,28    04,09,10,12,22,32    02,04,11,15,16,30    01,05,11,18,21,32 
03,06,15,24,25,29    02,09,11,12,16,27    08,14,17,19,30,31    04,15,16,23,25,28 
11,12,17,24,26,28    02,09,20,24,25,26    01,04,12,19,23,24    01,12,21,24,30,31 
03,09,14,23,25,26    01,10,16,21,26,28    02,18,20,21,25,30    02,03,04,21,25,32 
 
02,06,20,22,25,30    03,11,16,18,28,29    02,04,10,15,27,28    02,08,12,19,20,22 
02,05,06,15,24,26    02,06,13,16,22,24    02,04,17,28,31,32    03,07,11,12,24,27 
04,17,23,26,30,31    01,02,03,08,17,25    02,09,12,13,24,29    06,09,10,11,22,32 
10,12,18,21,25,30    04,07,13,21,23,25    01,09,15,26,28,29    01,12,14,21,24,28 
01,04,07,16,29,30    02,04,14,24,25,32    01,12,23,28,29,32    06,15,20,28,30,32 
01,04,07,09,24,25    01,16,18,23,28,29    01,05,08,18,30,31    08,11,19,20,25,29 
11,15,16,22,29,31    03,04,05,13,17,24    02,10,20,24,30,31    04,08,10,17,24,27 
01,03,05,25,26,32    07,10,12,14,20,31    01,09,13,15,24,25    01,03,08,11,15,24 
01,09,14,17,18,32    05,12,14,25,28,31    03,12,14,15,20,28    09,10,11,17,26,29 
02,05,23,28,30,32    03,06,09,14,16,31    05,09,17,22,25,32    02,06,09,17,19,29 
 
01,03,04,09,13,25    04,07,19,23,31,32    02,06,19,20,30,32    01,02,05,10,18,20 
02,06,10,22,23,32    04,07,16,18,20,26    02,03,05,08,18,22    01,07,11,26,27,28 
01,05,13,15,21,32    03,07,11,17,30,32    01,14,15,23,26,31    02,08,12,13,20,32 
01,02,14,22,27,31    06,09,12,13,30,32    01,05,09,15,16,18    06,10,15,17,28,29 
04,08,13,27,28,29    08,20,23,24,30,32    02,03,04,09,22,31    06,07,21,25,28,31 
01,10,16,17,21,31    13,14,19,26,28,30    02,04,08,09,17,25    02,03,17,19,29,32 
04,18,21,23,24,31    02,10,18,20,23,29    03,04,08,13,15,21    07,20,24,29,30,31 
03,04,08,11,18,27    05,10,13,22,29,31    01,08,15,24,28,30    05,09,16,18,31,32 
10,11,18,22,25,27    05,06,11,21,25,29    04,08,17,18,20,26    05,07,13,16,25,30 
03,05,07,14,29,30    01,04,15,16,20,24    06,14,17,18,30,32    03,18,19,20,26,31 
 
01,14,18,26,27,29    03,05,08,18,22,28    08,10,13,16,20,31    01,08,14,16,27,28 
04,11,26,30,31,32    04,12,23,24,27,30    04,10,11,16,25,27    02,04,06,07,13,28 
02,15,16,22,27,32    12,15,22,24,29,30    01,06,17,26,29,32    02,04,08,09,12,27 
01,03,12,16,19,29    14,17,19,20,27,31    01,17,18,23,27,31    03,04,06,16,28,32 
08,15,18,21,26,30    01,06,09,21,22,23    04,08,12,17,23,24    08,09,10,15,18,29 
04,06,10,14,17,26    06,09,19,27,28,32    02,14,22,23,24,27    05,13,24,25,26,29 
07,08,14,23,27,31    02,03,19,21,25,29    03,04,13,17,22,28    04,08,15,18,27,32 
08,14,19,27,30,31    02,08,12,14,17,30    05,10,14,22,30,32    02,04,07,11,20,26 
05,09,13,22,23,29    04,05,07,13,22,27    02,03,09,11,16,31    02,06,09,18,20,31 
01,04,05,11,13,25    02,03,12,16,19,30    04,18,20,23,27,28    01,03,09,10,15,32 
 
11,13,16,19,20,30    02,11,18,23,25,26    01,02,15,17,20,28    03,08,09,13,29,32 
10,11,21,24,29,31    01,09,10,11,24,28    05,06,09,16,25,27    05,06,15,20,24,32 
02,04,18,28,29,32    02,04,06,11,12,32    06,07,10,17,27,29    02,13,15,22,27,31 
01,02,03,07,10,22    04,08,12,19,24,25    02,07,10,12,27,31    01,04,06,10,20,30 
01,08,16,17,18,22    03,14,15,23,28,32    01,02,09,14,27,29    02,07,24,25,28,32 
02,10,23,26,28,30    01,04,11,23,25,27    03,05,12,16,24,29    03,06,12,20,21,31 
04,10,13,14,15,28    02,09,12,18,22,23    03,15,19,26,27,32    07,09,17,18,25,30 
02,03,06,12,21,28    04,12,18,24,25,29    03,04,07,12,17,32    01,09,11,20,21,26 
13,14,19,25,29,32    04,06,11,19,29,32    02,03,06,12,17,32    01,08,19,21,27,30 
07,10,13,27,31,32    01,02,09,13,16,32    04,08,12,14,21,26    04,06,07,11,18,24 
 
02,04,05,09,14,28    04,19,24,27,28,30    06,07,09,16,23,27    03,12,27,28,29,32 
02,07,13,19,22,26    09,17,27,29,31,32    05,06,15,18,21,26    04,07,20,22,26,32 
06,16,18,19,25,30    07,15,16,19,22,32    01,05,10,13,21,31    05,10,23,24,27,30 
02,04,09,13,21,24    01,05,12,14,22,30    01,05,07,08,15,27    02,10,11,18,24,28 
07,10,15,23,25,29    09,12,14,15,23,30    02,04,08,12,17,29    01,02,06,14,16,30 
04,08,13,16,22,32    08,11,16,18,27,28    01,05,16,23,24,25    04,06,16,20,25,28 
02,03,16,22,29,32    03,06,17,18,22,31    03,04,05,18,21,26    04,12,21,24,28,30 
01,03,04,11,21,26    04,16,21,23,30,31    01,05,09,22,29,32    07,17,19,21,22,28 
01,04,11,17,21,29    01,12,14,27,28,32    06,10,17,23,29,32    05,10,22,30,31,32 
03,07,13,25,26,27    06,10,11,19,22,25    03,09,10,19,23,28    01,10,13,20,21,27 
 
02,09,17,18,21,32    01,03,05,08,23,24    08,13,14,21,28,30    06,07,09,14,19,28 
06,09,12,13,25,27    02,04,08,09,20,32    01,08,10,14,19,29    01,09,18,22,23,24 
03,06,15,19,23,29    01,03,04,07,14,29    02,03,13,17,25,31    01,04,18,23,27,31 
02,05,12,17,29,31    06,07,12,14,16,32    05,12,13,22,28,31    01,12,15,19,21,29 
01,03,11,18,19,23    03,06,08,16,22,29    02,05,09,10,16,28    01,10,11,12,25,32 
02,06,09,15,20,25    01,04,05,11,18,20    01,02,03,10,14,30    05,08,14,16,21,28 
02,03,11,15,20,26    03,06,08,12,19,32    03,05,08,09,16,24    04,07,14,19,27,31 
08,10,12,18,29,32    02,07,15,19,21,28    03,04,07,11,13,27    01,02,09,17,23,27 
07,14,18,24,30,32    02,04,07,11,12,25    08,11,14,15,26,28    04,12,17,28,30,31 
01,11,15,26,27,29    05,06,10,20,30,32    01,17,18,20,23,32    05,08,16,18,31,32 
 
06,16,18,23,24,32    01,03,06,11,17,18    03,13,19,23,28,31    01,07,18,19,23,28 
03,06,17,26,30,31    06,09,17,19,23,28    08,11,12,13,19,29    03,10,23,27,28,31 
01,03,13,14,17,31    01,12,13,21,23,28    01,06,10,24,27,30    02,06,13,22,31,32 
03,04,05,10,26,29    02,07,15,21,23,24    05,06,17,21,23,28    13,19,27,29,31,32 
02,04,05,12,20,24    06,12,13,16,18,32    01,02,13,17,19,32    05,19,24,28,29,31 
07,11,16,24,31,32    01,04,16,18,24,31    07,19,22,25,29,30    02,07,09,10,13,22 
02,04,09,16,19,20    01,04,12,18,23,25    01,04,11,18,26,27    05,09,13,22,24,29 
09,12,18,20,24,25    03,05,10,19,25,31    01,07,15,19,28,31    06,08,19,27,28,32 
02,05,13,20,21,26    01,09,20,25,31,32    02,04,08,17,18,30    01,06,10,11,24,32 
04,16,19,21,28,29    03,04,14,17,21,30    03,10,17,22,28,32    02,12,18,22,23,31 
 
01,03,08,15,16,32    02,10,17,21,22,23    06,08,15,18,21,29    07,09,12,21,29,30 
04,11,13,19,22,23    01,02,19,22,26,30    08,14,20,21,24,29    06,13,20,26,28,29 
08,10,11,21,27,32    03,07,19,22,27,32    09,11,16,22,23,31    01,07,15,24,27,29 
04,05,14,17,19,21    01,03,05,12,26,27    05,06,08,10,17,32    06,07,09,18,25,30 
08,10,11,15,19,32    07,11,18,24,30,32    08,10,17,25,28,31    03,07,10,12,20,28 
03,05,11,12,16,27    08,13,16,26,27,28    03,09,15,20,28,30    01,18,19,20,29,32 
01,05,09,10,22,29    04,08,15,16,18,32    04,06,19,20,24,32    08,10,11,14,21,29 
03,08,14,20,23,27    01,02,13,18,20,24    10,12,18,24,27,31    01,05,09,14,16,30 
03,16,21,24,25,32    05,06,17,22,27,31    10,18,19,21,25,31    07,09,12,17,21,28 
03,07,15,16,26,29    05,10,14,16,17,29    01,05,07,12,13,28    02,04,15,19,26,27 
 
03,04,11,13,18,31    06,07,13,19,24,27    09,12,15,16,29,31    05,07,19,20,24,29 
01,12,17,23,31,32    02,10,18,24,29,31    03,09,10,11,14,31    02,18,19,20,25,28 
01,03,07,11,24,29    02,07,24,25,28,31    04,06,12,18,21,31    01,18,25,28,29,30 
08,09,14,20,24,27    02,13,17,22,23,29    05,06,08,15,24,28    03,05,14,19,23,29 
04,07,18,22,26,31    01,11,12,14,23,30    06,17,18,26,30,32    01,09,12,23,27,28 
04,08,11,18,19,31    05,12,18,22,23,31    06,08,10,15,18,29    02,05,19,23,27,29 
05,07,11,20,21,31    04,07,23,25,27,32    03,04,14,16,28,32    01,04,06,07,15,31 
01,05,13,15,16,21    10,17,25,29,30,31    06,07,09,18,22,29    01,06,19,22,31,32 
05,07,12,19,23,32    01,05,19,25,26,27    04,11,20,25,28,30    01,09,15,25,26,29 
02,10,14,27,28,29    02,09,23,27,28,31    01,02,09,14,24,26    05,12,13,19,28,31 
 
06,08,12,13,16,27    04,05,11,15,26,31    08,10,16,22,26,27    03,05,15,19,25,32 
02,03,13,15,22,27    01,10,12,14,28,31    08,13,21,23,25,32    05,13,18,29,31,32 
03,05,10,17,18,21    02,05,06,13,21,31    05,08,10,24,28,32    01,07,13,17,18,26 
01,05,15,26,27,28    01,09,13,18,25,31    03,12,19,20,22,25    02,04,08,14,15,31 
01,02,03,11,18,23    01,04,17,24,26,28    01,06,14,15,29,31    04,05,10,17,24,28 
01,04,19,27,28,29    02,06,11,13,24,30    03,09,13,16,28,29    03,07,11,23,24,29 
01,07,15,17,27,28    01,08,12,14,15,30    02,10,14,16,19,26    02,04,09,12,20,21 
01,20,24,25,30,32    01,07,11,14,27,29    05,06,10,14,25,32    02,03,07,12,26,29 
01,04,06,10,11,26    04,08,16,23,25,28    03,06,12,18,28,29    06,08,14,17,24,31 
04,11,17,23,25,26    06,08,09,12,22,31    03,04,05,11,26,31    01,03,05,11,22,27 
 
02,09,10,15,25,28    01,04,07,12,16,26    01,04,14,16,31,32    04,06,15,20,25,32 
08,11,19,20,24,30    02,03,04,09,12,31    02,18,23,27,30,31    10,16,21,26,28,29 
05,09,17,22,25,31    03,14,23,26,28,32    01,05,09,12,22,31    01,02,03,15,23,32 
02,03,07,17,19,27    05,06,15,17,20,28    01,07,14,21,23,31    01,04,06,13,14,24 
03,10,15,16,24,27    01,05,12,13,25,30    07,11,21,24,29,31    03,09,10,13,18,26 
05,06,13,16,21,25    03,05,11,15,25,28    03,04,07,14,24,26    06,07,10,13,25,30 
09,18,25,28,29,31    04,06,08,13,14,28    07,14,18,19,24,32    01,03,05,19,20,30 
06,09,10,20,29,31    03,04,07,15,23,29    01,06,07,16,26,29    01,07,23,24,28,32 
01,07,25,27,29,32    01,11,13,18,21,22    01,19,25,26,28,30    01,08,11,19,30,31 
04,06,11,19,22,25    05,13,16,17,27,32    03,05,08,13,27,31    02,07,15,18,19,28 
 
01,14,20,27,31,32    04,12,13,26,28,30    07,08,20,24,29,32    02,07,08,10,14,28 
03,14,19,23,31,32    02,12,23,27,28,29    03,08,13,15,24,30    02,07,10,13,28,32 
08,14,15,17,26,30    02,16,20,21,30,32    01,03,11,20,26,32    06,08,14,18,19,28 
01,05,09,16,22,25    03,04,12,14,21,27    01,11,20,24,27,28    06,07,21,27,29,31 
03,11,16,20,21,32    01,10,12,16,17,31    01,08,13,19,21,29    02,07,16,17,25,29 
01,14,18,21,28,29    03,08,17,24,26,27    07,08,09,21,25,30    02,07,18,20,26,32 
02,13,16,17,22,32    07,12,16,18,25,26    01,14,22,25,30,32    01,03,05,08,17,32 
01,06,09,19,25,31    01,03,05,18,24,32    04,07,16,29,30,31    02,10,23,25,27,30 
01,02,05,10,18,30    06,09,11,12,19,31    05,07,15,21,22,27    03,05,07,13,14,26 
06,16,22,23,26,31    06,13,21,26,30,31    04,05,08,12,17,23    02,05,12,16,21,27 
 
06,07,20,27,29,31    07,12,17,24,26,32    01,10,20,23,26,31    01,03,04,09,17,24 
04,17,24,29,30,32    04,16,22,27,31,32    01,08,23,25,26,29    02,04,09,14,20,28 
01,02,11,17,24,31    06,12,21,28,30,31    04,08,17,23,26,28    03,18,20,22,29,32 
02,05,09,11,19,29    10,20,23,24,25,32    03,07,08,11,18,20    04,11,15,20,23,25 
05,16,22,23,30,32    02,09,12,22,26,27    05,19,21,24,25,31    02,04,06,16,23,31 
03,04,09,12,14,29    04,06,20,21,26,31    01,07,08,16,24,29    02,03,04,07,19,28 
03,06,08,16,25,29    03,06,08,09,16,30    06,09,17,24,28,30    05,06,15,18,22,29 
03,07,08,16,24,30    03,07,08,09,26,29    10,16,18,21,28,32    09,12,21,22,28,30 
02,03,15,21,25,28    11,15,21,28,30,31    03,06,17,22,27,29    02,03,05,10,18,29 
03,13,24,29,30,31    03,05,16,19,20,27    08,16,20,27,30,32    08,13,19,22,23,30 
 
06,10,13,14,24,26    02,06,15,21,26,28    04,06,17,18,27,32    05,14,17,19,24,25 
07,10,24,25,26,30    03,04,15,24,26,30    02,10,11,12,28,31    07,11,14,15,26,28 
07,11,20,22,28,29    01,04,06,14,20,24    06,17,23,25,27,30    01,04,16,17,25,30 
03,04,15,17,21,30    08,10,19,22,25,29    04,05,16,19,22,29    02,08,11,13,15,32 
06,09,10,11,21,29    03,09,17,24,25,28    03,07,10,12,13,25    04,05,09,12,14,31 
06,11,14,15,17,31    03,04,12,20,23,25    04,15,22,29,31,32    01,06,10,17,18,24 
01,04,10,14,22,30    01,04,06,15,23,31    03,12,15,16,20,26    04,07,20,21,22,30 
01,08,17,19,25,31    03,08,12,26,29,32    01,13,20,26,28,30    03,13,14,20,25,29 
04,09,24,27,30,31    05,08,15,25,26,30    02,03,17,19,23,31    02,04,17,22,23,32 
02,04,15,25,26,29    01,04,05,06,12,25    03,07,12,17,23,24    03,11,12,18,21,32 
 
02,03,10,18,28,30    01,02,09,11,13,27    04,11,23,24,25,29    01,02,13,15,25,32 
02,15,17,18,26,32    04,05,06,10,18,21    01,03,12,21,24,25    02,10,20,25,26,27 
02,07,12,19,28,32    03,05,11,20,29,30    02,03,07,09,12,23    03,13,14,22,27,30 
03,12,18,23,24,26    08,09,21,26,28,30    02,09,10,15,18,29    04,15,19,23,25,32 
06,17,18,23,30,32    01,04,05,07,12,25    05,11,19,21,23,32    06,19,21,23,24,30 
01,05,06,07,18,32    01,10,11,12,16,30    01,07,09,22,27,32    03,04,15,23,28,31 
04,08,15,20,26,29    02,04,08,09,17,30    02,05,17,24,30,32    01,02,10,20,30,32 
02,05,14,18,31,32    01,07,17,27,28,32    04,11,12,13,27,31    01,06,07,11,18,27 
05,06,07,14,24,30    01,03,06,09,18,31    07,16,19,20,22,27    01,14,16,19,20,26 
02,08,17,25,27,29    04,05,09,14,25,32    01,02,16,18,22,28    01,03,06,12,18,31 
 
01,04,05,11,21,32    04,13,19,20,21,32    04,09,12,15,19,28    13,14,17,22,28,30 
02,05,08,10,24,25    03,07,13,15,22,27    03,07,14,19,24,32    02,03,08,13,30,32 
06,08,11,18,25,31    02,07,13,22,26,30    09,17,26,28,30,31    07,08,12,20,26,28 
02,11,17,27,29,31    05,14,16,19,24,31    02,06,12,19,22,30    03,05,12,15,21,29 
01,09,10,19,22,26    03,04,12,14,25,31    01,09,15,18,27,31    06,08,12,16,31,32 
04,13,18,23,25,29    02,05,12,14,26,32    02,12,24,26,29,32    02,08,17,22,25,32 
05,06,13,15,20,31    01,06,09,15,24,31    05,09,22,23,24,30    03,09,12,14,16,28 
02,08,10,18,21,22    01,04,07,22,24,31    01,06,16,25,26,29    03,07,14,25,28,30 
10,18,20,25,26,29    05,08,26,30,31,32    02,13,17,23,29,30    04,09,11,17,23,26 
03,14,17,19,31,32    08,09,15,18,22,30    07,13,21,26,28,31    04,08,24,29,30,31 
 
01,05,12,13,23,29    01,05,13,15,24,29    02,05,09,18,27,32    01,02,19,22,25,32 
07,09,11,14,20,32    03,04,10,12,17,28    02,05,13,21,26,30    01,04,20,22,24,32 
05,06,07,10,18,28    10,11,19,22,24,28    05,07,16,20,26,32    05,14,15,22,27,30 
05,09,17,24,25,27    05,10,12,15,26,30    01,07,14,18,27,32    01,05,19,24,29,32 
02,03,04,07,22,28    02,07,10,17,19,31    05,13,21,25,27,28    04,15,19,25,26,28 
08,09,17,20,23,30    02,10,14,16,29,30    05,09,13,19,30,31    05,08,20,21,22,26 
03,10,13,16,25,27    04,06,19,22,25,29    04,09,13,15,16,23    04,09,14,15,17,29 
04,10,15,17,30,31    02,05,07,17,28,32    04,11,12,17,27,30    12,16,23,28,30,31 
01,08,16,24,27,28    03,11,13,14,17,32    03,05,07,15,21,26    05,15,16,24,27,31 
01,03,08,11,20,29    02,05,08,09,24,26    04,10,12,15,22,32    01,04,13,18,19,20 
 
09,14,21,23,31,32    03,15,24,25,28,31    03,15,20,21,24,28    04,07,13,17,30,31 
01,04,10,20,24,28    01,10,11,18,23,25    04,08,12,22,25,27    01,02,06,19,29,32 
06,08,13,18,21,22    02,14,15,24,28,31    01,02,12,17,26,32    07,10,18,23,28,30 
07,12,15,24,26,28    02,05,19,20,25,31    03,04,08,16,22,29    03,07,14,21,26,27 
03,18,26,28,30,31    06,16,24,27,28,30    01,04,06,18,22,32    02,16,19,21,30,31 
01,02,04,07,19,29    05,06,24,26,29,32    05,06,10,14,21,27    14,16,19,23,31,32 
03,07,13,20,27,28    02,09,12,14,22,28    03,10,16,26,28,30    05,14,15,25,27,31 
01,05,09,14,16,28    11,15,20,25,27,28    05,06,07,10,22,32    04,06,17,21,25,31 
02,10,16,19,29,30    02,08,12,22,24,25    06,07,15,21,26,31    02,05,16,17,25,32 
01,06,10,11,25,27    04,09,10,16,18,29    04,06,09,14,23,30    03,11,15,22,29,32 
 
05,07,10,14,18,24    01,16,20,21,22,32    02,04,10,18,19,30    01,06,16,25,31,32 
03,13,15,16,19,30    02,04,06,14,20,21    01,05,11,30,31,32    01,04,15,21,23,31 
02,05,08,13,30,31    03,04,08,13,26,32    02,04,06,09,15,31    08,12,13,21,27,30 
06,10,19,24,29,30    11,22,25,27,31,32    04,10,11,13,15,32    02,12,19,21,24,27 
01,02,11,14,20,28    03,07,10,17,18,23    01,04,08,09,20,32    01,08,17,25,27,29 
02,04,10,18,19,22    03,06,14,16,25,30    01,07,10,17,18,29    03,04,15,23,27,30 
03,10,14,17,26,32    01,09,13,14,19,30    04,05,09,18,20,32    03,06,10,22,23,24 
01,05,19,26,29,32    06,16,22,23,24,27    03,12,17,18,22,30    01,05,08,09,27,32 
03,10,16,17,20,25    07,11,12,14,22,30    05,09,15,17,28,29    01,03,13,14,22,31 
01,03,05,13,14,19    02,09,11,20,24,32    01,02,03,18,25,28    03,05,07,12,23,29 
 
01,04,09,28,30,32    08,10,12,22,25,31    09,10,13,20,26,32    04,08,11,19,20,21 
01,07,08,10,15,28    01,16,23,25,26,30    15,16,19,24,30,32    06,12,13,15,17,31 
08,15,16,19,25,30    03,07,15,23,25,32    06,08,18,25,30,31    03,04,09,15,24,31 
03,08,11,15,17,26    03,07,10,16,25,27    09,10,14,20,26,29    03,05,06,09,21,31 
01,02,05,16,22,27    03,18,20,23,28,29    09,10,19,23,27,30    02,03,04,21,26,32 
01,02,12,20,23,29    08,11,16,17,21,28    07,08,15,19,24,29    02,07,20,23,26,27 
03,09,14,25,26,29    02,07,15,23,26,27    05,08,11,13,22,32    05,07,20,23,27,31 
09,10,13,18,23,30    01,02,13,25,30,32    01,06,11,22,23,29    04,06,07,10,21,29 
02,08,15,20,25,29    04,05,07,10,17,21    03,13,20,25,27,28    05,19,21,25,31,32 
01,02,14,17,20,22    01,03,06,11,24,31    07,08,12,16,26,28    04,15,24,29,30,31 
 
07,09,12,16,23,24    05,06,08,20,27,32    01,05,10,17,27,29    01,08,12,13,22,31 
04,13,15,19,26,31    02,11,12,27,29,31    03,06,13,15,19,20    07,17,20,24,25,26 
04,05,09,17,25,32    02,07,12,16,28,31    06,10,21,24,26,32    02,15,16,20,23,25 
10,12,22,26,27,30    01,18,22,25,27,28    01,03,14,18,25,30    01,05,06,17,25,28 
01,02,05,09,23,32    06,09,14,22,26,28    05,11,12,14,19,29    02,07,21,24,27,28 
04,07,15,22,29,31    02,14,23,24,25,28    06,07,08,15,19,29    02,10,11,13,15,25 
05,07,14,17,29,30    04,05,07,09,15,32    04,07,12,20,24,31    04,07,09,11,22,31 
10,13,17,26,27,28    04,08,11,18,20,31    03,07,16,23,25,28    02,17,18,19,22,30 
01,02,09,17,21,30    03,07,13,15,18,29    08,09,18,21,25,27    02,12,17,18,19,31 
04,05,06,09,18,28    03,05,13,16,27,31    06,07,12,19,26,30    01,09,10,13,16,26 
 
02,15,18,20,21,32    01,04,12,22,26,32    01,05,06,13,21,31    02,08,09,14,17,30 
09,12,13,22,24,31    04,07,08,14,20,25    02,06,16,27,28,29    04,06,20,24,25,28 
05,06,16,23,27,32    01,03,13,22,30,31    02,07,22,23,24,32    02,16,25,26,27,32 
02,04,18,21,25,29    07,13,14,15,26,29    05,07,16,19,24,25    02,06,12,17,26,28 
02,10,12,18,19,32    04,06,14,24,25,31    02,03,11,25,27,29    05,08,11,20,21,25 
04,14,20,24,31,32    03,05,06,14,19,24    10,16,22,27,29,30    09,10,14,18,25,31 
08,16,21,23,26,27    01,06,16,23,24,30    05,08,18,27,28,32    02,07,09,24,27,30 
02,05,10,17,29,30    02,05,09,11,16,26    10,21,22,23,27,30    08,11,12,14,24,29 
01,03,08,11,21,22    01,15,18,19,24,30    01,08,16,21,22,31    03,08,18,24,30,31 
02,06,10,12,21,28    01,04,08,12,17,27    04,08,12,17,31,32    07,08,11,19,24,29 
 
04,05,06,10,23,31    03,05,13,17,18,29    04,17,20,25,27,29    01,04,13,22,27,29 
04,05,07,09,24,32    01,05,13,20,21,26    05,08,11,12,20,30    06,14,15,21,24,26 
09,15,17,18,25,30    02,06,12,22,29,31    02,03,04,10,15,24    04,05,09,12,20,29 
02,03,04,21,25,28    01,19,22,25,29,30    05,10,18,21,24,25    01,06,15,16,23,26 
01,07,08,13,24,28    03,05,22,27,31,32    06,07,10,15,21,32    03,07,15,16,25,32 
04,10,12,17,20,21    02,13,18,20,27,28    04,07,15,17,30,31    01,03,06,17,23,29 
04,07,08,09,17,28    02,10,14,16,17,26    03,13,14,21,26,29    03,04,15,27,29,32 
05,13,14,23,27,29    03,11,15,17,20,31    02,09,14,18,26,29    02,04,14,17,20,21 
06,09,17,24,25,30    08,12,13,19,30,32    01,03,07,15,16,27    04,05,06,14,17,31 
02,08,12,14,17,31    02,12,24,27,30,32    06,08,18,19,23,32    02,06,07,08,21,28 
 
01,04,16,17,22,27    07,10,12,19,20,26    03,09,13,17,22,29    03,14,16,21,22,30 
02,03,12,18,21,29    01,12,17,29,30,31    08,13,16,25,26,27    03,11,15,16,29,31 
06,16,22,23,28,31    04,05,15,19,25,32    03,06,20,21,22,27    04,21,22,23,26,32 
01,05,10,11,12,28    03,07,12,13,20,23    09,11,17,25,29,32    02,18,19,20,28,32 
01,07,12,19,28,31    05,13,19,25,26,29    02,20,24,28,29,31    03,12,13,19,25,27 
03,11,13,23,24,28    01,05,15,17,25,32    06,07,08,12,24,31    01,02,07,12,19,21 
04,07,11,12,13,23    05,07,09,25,31,32    05,08,10,15,16,29    05,09,16,17,23,26 
05,09,16,25,27,28    06,12,15,19,26,31    06,07,08,13,16,27    02,03,05,07,18,30 
08,09,16,18,27,30    05,07,11,14,22,23    02,06,10,13,27,32    01,02,10,16,19,32 
04,05,06,10,27,30    01,02,07,11,13,28    01,02,04,08,20,32    02,03,14,18,23,26 
 
01,16,18,21,22,31    06,11,17,18,26,30    05,06,18,22,28,30    06,09,13,18,30,32 
04,11,19,27,28,31    03,05,09,16,28,29    08,17,20,21,25,27    02,10,14,17,19,28 
09,14,21,30,31,32    04,08,11,14,22,31    02,05,12,24,28,32    03,05,11,14,25,26 
02,03,05,09,20,31    01,02,03,11,25,31    03,10,11,13,17,22    02,16,21,22,30,32 
01,02,05,09,15,20    02,03,05,16,20,29    05,06,07,12,25,29    01,10,15,20,22,28 
01,04,05,13,20,22    01,08,17,20,31,32    06,12,13,16,26,31    02,03,12,14,16,19 
06,08,15,19,20,23    08,10,12,23,24,30    03,05,09,15,20,29    01,10,18,26,30,31 
02,06,12,20,28,31    10,15,24,27,30,31    03,08,16,28,29,32    01,03,05,11,25,28 
04,06,08,14,19,26    08,14,15,18,20,29    01,02,03,08,20,23    03,06,12,26,27,28 
03,14,15,21,25,30    03,10,21,22,23,27    01,03,04,10,16,20    05,06,11,15,17,32 
 
01,03,04,07,18,30    02,13,17,22,27,29    08,09,19,23,25,31    03,12,17,28,31,32 
01,12,20,22,23,27    02,04,05,10,15,30    01,08,18,20,21,24    02,04,14,22,26,27 
02,03,04,19,28,31    03,11,17,20,30,31    03,04,10,17,19,29    03,04,13,22,24,27 
03,06,09,10,22,30    05,11,13,20,24,27    02,04,05,09,20,31    04,05,09,12,14,30 
05,08,12,19,20,29    04,11,12,13,24,27    07,10,11,12,24,31    02,03,17,22,28,32 
05,09,12,15,23,32    04,05,12,16,19,32    02,06,10,15,25,32    02,05,06,19,25,32 
05,07,10,13,26,27    02,08,09,12,20,31    01,04,14,20,24,25    02,07,18,29,31,32 
06,11,18,19,21,32    01,07,11,14,15,30    05,11,15,22,24,29    05,14,15,25,28,32 
03,10,14,23,25,28    02,05,13,17,29,31    02,11,12,14,16,32    02,07,14,15,26,30 
05,13,15,19,22,31    03,05,08,14,21,28    03,08,12,15,16,26    03,06,11,12,18,31 
 
02,12,16,24,25,32    03,09,13,17,28,29    04,05,06,12,28,31    01,10,12,16,26,31 
04,07,13,18,31,32    02,03,08,10,20,32    03,06,11,22,23,24    02,09,13,17,18,31 
02,05,08,13,28,30    02,05,17,24,26,31    03,13,21,28,30,32    11,12,21,25,30,32 
03,05,18,21,25,32    01,02,07,18,25,32    01,02,13,17,21,26    03,04,16,20,29,31 
01,02,12,15,21,23    08,11,17,18,26,30    01,13,18,24,25,28    07,09,13,17,18,30 
05,13,21,23,26,32    11,13,18,25,26,29    01,17,22,23,29,31    01,16,20,23,31,32 
02,07,12,13,16,32    05,08,12,16,25,31    01,05,12,22,25,28    01,07,22,23,25,27 
04,05,09,18,30,32    03,04,10,15,26,30    03,04,06,12,17,30    02,15,16,23,26,31 
03,11,13,23,26,27    04,07,21,22,23,31    04,05,12,15,19,21    04,08,17,20,23,28 
07,08,16,19,26,31    02,06,16,19,26,31    12,13,18,22,30,32    08,09,13,20,28,31 
 
01,02,07,10,12,29    14,18,25,26,28,31    08,10,16,19,20,32    01,12,14,20,23,30 
03,05,16,21,25,26    02,10,12,14,15,29    05,07,09,14,26,27    08,09,17,19,24,31 
01,05,14,15,20,23    02,03,10,18,27,29    02,04,10,11,20,31    02,06,10,21,23,28 
05,06,09,11,16,32    05,06,18,21,23,31    02,05,10,18,22,32    02,03,15,19,23,26 
03,04,09,14,17,32    02,05,09,10,18,28    03,09,10,11,26,31    03,04,11,14,17,26 
04,14,17,18,20,29    08,20,22,24,30,31    02,05,07,11,12,29    03,05,10,15,28,32 
05,06,14,18,20,23    05,10,13,21,23,27    03,09,19,24,26,28    08,10,20,27,28,32 
03,05,09,13,24,31    08,09,11,13,21,28    06,08,16,20,29,32    02,08,18,25,27,32 
09,15,17,24,25,29    07,13,14,15,27,30    04,07,17,19,27,28    01,12,24,27,30,31 
06,08,17,18,21,26    01,11,14,15,20,26    01,08,17,22,25,27    04,10,17,18,29,32 
 
07,09,17,18,24,31    05,07,09,17,22,23    02,05,17,18,19,23    04,05,15,23,25,28 
01,04,15,17,25,30    02,04,09,12,15,32    02,06,07,16,24,30    01,03,04,07,18,25 
01,09,10,21,27,32    10,16,20,27,30,32    07,08,12,21,24,27    02,15,18,22,26,27 
03,12,13,25,27,29    07,17,20,23,25,32    03,12,15,17,21,28    04,09,11,17,30,31 
06,08,15,25,28,31    05,10,12,19,20,23    03,10,11,20,29,31    04,07,18,26,31,32 
01,02,03,07,18,31    01,03,08,13,24,27    09,11,15,19,26,31    02,10,12,13,22,27 
04,05,16,18,20,23    02,05,09,11,16,32    01,07,08,13,26,30    04,05,17,22,27,31 
11,12,13,20,24,30    01,07,11,13,24,32    01,09,14,17,29,31    02,05,12,18,22,30 
01,06,18,19,29,32    01,02,15,21,29,31    01,07,24,28,29,32    01,02,08,10,19,29 
02,15,17,20,24,32    05,14,23,28,29,31    05,10,12,15,16,32    06,12,13,16,21,29 
 
03,17,20,22,31,32    02,07,12,25,28,29    01,04,05,07,18,27    01,04,08,19,21,30 
03,10,12,26,29,32    01,05,12,13,14,29    11,15,24,27,29,30    02,04,05,18,22,26 
06,07,20,26,28,32    10,17,26,28,29,32    06,07,20,22,25,28    05,10,13,21,30,31 
11,17,18,19,28,31    02,06,18,21,30,32    06,15,17,22,27,30    02,07,09,10,16,29 
03,05,17,21,22,25    01,17,18,19,25,29    08,09,20,24,28,30    01,04,18,29,30,31 
02,07,16,18,28,29    03,04,06,14,20,26    01,20,22,23,26,31    06,12,13,15,17,29 
06,10,13,22,31,32    02,05,06,08,20,29    02,06,07,08,18,27    07,11,16,23,26,29 
05,09,13,15,27,32    02,03,05,08,17,21    09,13,16,27,28,29    01,08,09,10,13,27 
02,11,12,13,29,32    01,06,17,20,26,28    11,12,13,21,25,28    03,06,17,21,26,28 
01,09,10,12,17,30    03,19,20,23,26,31    05,06,07,16,22,30    04,10,13,14,15,29 
 
03,10,13,17,22,30    06,15,16,19,24,31    02,06,08,14,15,25    08,17,19,21,22,29 
02,05,06,07,15,31    04,17,22,23,30,32    09,14,18,24,26,27    04,06,13,19,22,27 
01,02,09,14,19,25    01,04,13,14,27,31    01,05,10,16,29,31    05,13,14,20,25,27 
04,07,19,27,31,32    01,02,06,10,13,23    01,16,17,22,27,30    01,02,11,13,21,27 
04,05,06,09,18,26    03,06,14,16,23,29    08,09,13,16,18,32    05,07,15,19,25,26 
06,10,11,12,24,32    06,08,14,15,18,28    11,18,23,28,31,32    02,03,14,16,19,22 
01,06,11,15,30,31    12,16,23,26,28,29    01,07,12,23,24,27    01,11,22,23,24,28 
01,12,21,23,27,28    01,15,16,19,24,32    08,09,22,25,27,29    03,06,19,27,29,31 
03,06,18,26,30,32    02,08,25,27,29,32    02,03,12,18,24,31    02,04,08,13,21,24 
02,04,16,20,23,26    01,05,06,18,21,24    02,07,12,14,15,29    01,02,12,17,19,32 
 
01,02,06,14,22,29    10,19,24,29,30,32    02,10,17,19,22,28    03,04,09,15,28,31 
03,05,10,18,21,24    01,09,24,28,29,30    08,14,15,17,22,32    02,05,17,21,29,31 
03,17,24,27,28,30    02,04,17,21,22,32    02,04,17,22,26,32    03,12,19,26,27,29 
02,09,14,16,29,32    01,05,07,14,19,31    03,10,13,14,23,31    02,05,06,08,20,30 
08,10,12,19,20,25    05,08,15,16,25,30    02,15,19,25,26,28    01,16,21,25,26,28 
02,05,10,17,29,31    13,16,18,20,28,29    01,10,11,16,27,31    04,05,06,13,24,27 
04,08,17,19,22,25    01,21,24,29,30,31    02,10,12,18,27,31    02,07,09,12,13,27 
01,03,06,14,15,22    02,13,17,20,21,30    11,13,16,19,31,32    03,20,22,24,25,31 
02,06,15,17,20,32    01,04,06,16,25,26    03,04,10,15,18,32    06,14,23,26,28,29 
01,02,03,19,26,29    02,06,12,21,23,30    06,13,20,25,26,28    02,05,14,22,29,30 
 
04,16,20,21,24,31    04,06,07,11,16,32    05,13,20,21,24,30    06,09,16,20,22,28 
04,05,07,10,20,24    03,07,08,17,26,32    04,10,22,26,29,30    02,05,11,20,25,32 
08,11,13,14,25,29    01,06,08,17,25,26    02,03,07,12,15,29    06,11,12,20,27,29 
03,13,14,16,23,31    02,12,26,28,30,31    05,06,17,22,29,32    01,04,12,16,22,32 
01,05,09,18,19,21    02,05,08,12,25,30    06,10,11,16,28,30    02,07,10,19,28,29 
09,17,18,20,23,30    05,10,11,15,29,31    02,05,19,28,29,30    02,10,20,23,25,27 
04,13,14,17,30,32    03,11,23,26,27,28    03,06,13,23,27,29    02,03,09,11,13,28 
01,05,06,13,16,31    07,09,19,23,27,30    05,10,11,13,21,28    01,04,06,16,20,28 
05,10,20,27,30,31    01,16,18,20,25,26    01,07,10,11,15,22    04,07,09,17,26,27 
01,10,11,13,21,26    05,19,20,22,26,32    01,10,17,21,25,31    03,17,19,20,24,29 
 
11,12,17,21,28,30    05,09,11,16,19,29    05,06,09,18,20,30    01,07,17,24,28,32 
01,15,16,18,24,29    02,16,23,26,27,29    03,04,14,22,24,31    04,05,11,15,18,20 
05,06,07,16,19,23    01,04,09,14,23,25    04,06,11,15,18,28    02,15,20,22,23,26 
07,08,09,21,24,31    02,09,13,22,24,30    03,04,07,10,12,27    06,17,22,24,25,31 
07,11,13,20,27,28    01,11,14,17,22,26    03,04,05,18,24,29    03,04,11,15,20,29 
09,11,12,16,22,32    04,09,13,17,29,32    03,05,08,21,25,29    01,07,14,21,22,24 
02,06,23,29,30,31    08,09,14,17,25,27    06,11,16,18,31,32    04,07,09,17,27,28 
03,05,06,16,24,32    06,08,22,26,29,32    02,06,08,14,21,30    09,14,23,25,26,29 
09,12,17,25,26,32    02,05,07,14,21,29    03,05,11,19,20,31    03,07,09,12,20,21 
01,03,05,12,13,29    05,06,12,15,20,28    02,06,08,14,17,31    02,08,13,18,27,30 
 
01,06,08,09,20,31    02,06,14,21,23,32    02,07,12,20,23,24    03,04,09,15,18,22 
01,06,08,17,26,27    02,11,24,28,29,30    07,11,15,21,24,26    01,02,04,16,24,31 
01,02,09,12,15,24    02,06,13,16,26,28    06,14,18,20,23,30    06,09,17,18,27,31 
08,13,15,19,27,30    04,10,17,20,21,22    04,05,19,23,27,29    04,08,11,12,25,31 
03,10,14,16,19,28    03,08,10,14,20,28    04,10,11,19,21,31    01,13,15,20,24,28 
08,09,11,16,21,32    01,02,06,13,25,28    13,17,19,22,30,31    01,02,03,14,17,23 
05,11,16,29,30,31    06,11,12,16,28,30    01,02,04,07,15,22    08,10,19,27,28,32 
02,06,08,09,18,30    03,15,19,20,27,30    01,06,18,27,29,30    09,11,14,18,25,26 
02,08,19,22,23,30    01,11,14,27,31,32    03,04,08,11,14,32    05,07,14,20,26,31 
03,04,05,09,19,32    03,09,10,13,15,31    03,05,08,14,15,23    05,07,09,20,26,27 
 
10,11,12,16,19,30    09,13,14,20,22,30    06,10,22,25,27,28    03,06,10,19,20,21 
05,16,24,26,31,32    02,14,16,20,29,30    02,05,06,16,22,30    09,14,18,22,29,32 
03,06,07,14,21,30    01,05,15,20,26,29    01,04,09,18,22,32    02,05,10,19,28,30 
04,06,17,28,31,32    03,13,15,20,23,29    02,09,13,18,23,31    02,06,07,10,16,28 
01,09,22,27,31,32    04,13,14,24,26,29    01,05,16,24,26,27    08,17,19,24,31,32 
03,06,08,12,13,28    03,05,06,14,18,23    01,02,09,11,13,32    08,09,15,19,29,32 
01,05,06,14,17,28    01,08,09,17,20,30    04,13,18,21,28,32    02,03,13,23,25,31 
03,13,15,16,22,31    01,07,15,16,18,20    06,15,18,22,26,28    04,05,12,26,28,30 
01,03,05,13,28,29    01,04,05,09,24,26    04,05,07,10,14,26    01,06,20,21,24,28 
05,06,08,12,19,24    04,18,21,23,28,29    05,10,11,14,22,30    05,06,15,24,28,30 
 
03,04,09,19,21,23    05,16,22,28,29,32    01,21,22,27,29,31    05,13,23,24,26,28 
02,06,09,12,27,32    02,13,15,18,22,28    02,08,11,18,25,26    05,13,16,23,29,30 
01,04,11,21,26,27    01,06,11,15,18,31    01,09,11,12,17,26    01,04,15,19,23,24 
06,08,10,11,24,32    01,02,07,13,27,30    05,20,26,27,29,31    04,10,11,20,28,30 
03,05,07,16,17,24    09,10,15,19,28,31    06,10,16,18,21,32    01,04,07,20,24,31 
06,07,14,16,18,32    08,10,11,18,26,32    02,09,16,24,27,29    03,12,24,28,29,30 
03,04,10,17,22,25    04,08,21,23,26,31    04,19,22,26,30,32    05,12,14,15,19,31 
02,08,10,15,18,30    02,05,06,07,19,29    05,10,16,22,25,29    11,14,21,22,26,28 
02,03,06,15,27,29    02,05,16,17,22,30    02,04,21,25,28,29    01,08,13,16,19,29 
02,09,15,25,26,27    06,12,17,22,24,25    02,03,13,16,22,28    02,07,16,20,24,26 
 
01,02,13,16,20,30    07,10,11,15,24,30    04,09,15,21,24,28    03,10,12,13,23,31 
07,10,13,25,30,32    01,07,08,11,16,24    05,06,07,15,21,32    03,04,13,22,24,30 
03,04,06,11,16,31    03,07,15,17,22,23    03,10,11,22,24,26    01,11,22,24,27,30 
01,05,06,07,14,29    05,06,07,11,21,29    05,06,07,14,26,29    04,13,14,16,24,30 
04,09,12,23,24,25    08,10,14,20,23,31    02,03,04,19,22,32    06,16,22,26,29,31 
03,10,23,26,27,28    02,03,14,18,25,31    05,06,15,22,24,30    01,11,21,25,30,32 
02,03,10,12,22,26    02,04,08,12,24,29    02,04,18,19,24,29    05,19,21,24,28,29 
05,07,10,14,15,26    02,04,12,21,22,28    07,14,17,18,23,32    01,10,11,13,21,28 
05,17,18,21,23,31    05,10,16,23,24,25    01,04,12,20,24,25    02,12,23,26,28,29 
01,09,15,19,21,30    01,02,06,16,28,30    05,12,17,22,25,31    08,09,10,23,28,32 
 
01,02,03,17,25,29    01,17,18,19,22,29    06,09,11,17,23,27    08,12,13,16,25,32 
01,03,21,24,27,32    03,08,11,19,29,31    03,05,08,13,27,28    03,05,15,19,25,28 
01,07,16,20,21,31    06,11,18,25,28,29    01,02,12,19,23,31    06,10,14,15,28,31 
01,05,14,17,20,25    01,08,11,14,16,25    03,04,13,22,24,28    02,06,07,08,24,27 
02,04,10,14,17,26    03,06,09,19,26,30    06,07,09,18,22,27    01,04,10,19,20,32 
05,07,09,16,28,31    03,07,11,20,25,26    05,14,22,25,28,29    01,04,07,14,19,30 
03,05,06,10,14,31    03,04,14,17,23,30    01,10,15,22,25,28    03,04,08,13,16,30 
02,04,06,07,17,23    05,10,12,15,27,28    01,07,09,13,23,30    04,11,14,17,26,28 
07,08,10,14,21,30    06,08,09,13,19,25    03,11,18,24,25,29    05,09,18,26,29,31 
02,11,12,14,20,25    01,13,14,21,23,27    03,07,21,23,26,31    04,06,07,11,16,27 
 
04,05,11,18,26,28    01,09,11,21,24,28    02,05,07,14,21,25    09,10,17,19,28,31 
01,08,13,23,27,31    01,06,15,24,25,32    02,03,04,07,14,31    03,09,20,22,27,31 
03,18,19,21,24,32    09,10,11,19,24,31    05,12,15,26,27,28    01,04,14,15,26,31 
12,14,16,26,27,32    03,04,05,09,20,28    07,12,13,20,27,29    05,08,14,15,16,31 
03,05,07,13,25,26    02,05,10,17,31,32    01,07,13,14,29,32    02,06,12,17,28,30 
01,05,21,29,30,31    02,13,14,17,19,26    06,09,10,19,26,32    02,08,18,19,22,26 
03,15,17,26,30,31    07,15,20,30,31,32    03,05,12,21,26,29    08,09,17,20,23,27 
04,10,19,21,31,32    01,03,07,08,19,31    04,09,11,17,23,27    06,07,14,18,24,29 
02,09,10,12,14,28    05,12,17,19,25,28    05,11,15,23,31,32    01,04,05,07,18,28 
04,06,13,16,28,29    01,08,14,18,20,23    02,08,11,25,26,27    04,08,13,14,15,28 
 
04,15,23,24,28,31    05,12,16,18,19,28    01,10,11,12,25,28    04,09,10,19,21,23 
03,19,25,28,30,32    05,17,24,26,30,31    01,06,09,17,27,29    01,07,11,15,20,31 
02,18,22,23,28,30    01,02,03,18,21,30    03,05,13,14,17,20    03,06,14,18,19,20 
11,12,21,25,27,30    03,07,10,24,25,26    04,05,08,11,20,31    02,05,08,20,29,31 
04,15,16,18,21,25    02,04,13,17,21,27    03,06,08,10,22,31    06,08,11,19,20,27 
01,05,15,21,27,32    01,08,13,17,18,31    02,06,17,20,25,30    01,04,07,19,30,32 
01,04,08,09,15,30    04,05,09,16,26,28    02,12,21,26,27,30    02,05,08,09,23,31 
04,10,21,22,24,32    01,02,03,06,20,26    02,03,07,11,26,28    01,06,11,13,26,30 
01,09,14,15,24,27    02,04,09,13,14,29    01,09,10,14,16,31    01,03,05,11,24,25 
06,15,24,26,31,32    05,06,19,23,25,31    03,11,15,18,20,29    01,02,03,08,12,25 
 
02,16,17,23,25,29    01,02,11,14,22,30    03,04,07,17,23,30    01,05,11,28,29,30 
01,03,14,17,18,25    03,11,18,22,25,27    01,05,12,14,24,27    14,18,19,22,29,31 
03,04,05,08,15,28    03,17,19,22,23,29    01,02,09,13,15,29    01,06,11,18,24,27 
04,07,09,15,19,29    02,08,10,12,15,24    01,03,05,18,29,30    08,21,23,25,26,32 
02,03,08,14,21,30    02,04,06,07,19,25    02,03,10,15,20,31    01,02,03,11,23,26 
11,13,25,28,31,32    08,19,22,23,27,29    02,06,08,16,17,24    01,08,10,11,14,32 
01,02,18,20,22,27    01,06,14,18,20,30    04,10,12,20,23,27    01,12,16,18,21,30 
01,03,10,21,22,32    04,10,14,21,28,29    02,04,06,14,15,32    01,14,15,21,23,25 
01,05,23,24,25,30    03,04,05,16,24,31    02,17,18,23,28,30    03,04,09,17,21,30 
07,10,14,20,28,30    05,12,14,16,24,29    01,06,07,11,20,22    04,07,09,14,22,23 
 
01,08,18,28,30,31    06,09,16,23,25,31    06,11,12,18,28,31    07,11,15,27,30,32 
02,03,17,19,27,31    05,10,13,22,23,24    05,06,07,15,26,32    09,11,18,19,24,30 
02,03,04,09,18,29    03,11,12,17,23,27    03,06,19,24,30,32    02,10,13,15,28,29 
01,08,10,15,25,26    04,11,12,15,21,26    03,06,16,23,28,29    07,09,17,20,25,29 
02,10,21,26,30,31    02,13,14,21,23,26    04,08,18,19,21,30    04,12,13,14,27,31 
01,04,11,13,22,27    01,03,08,11,14,23    02,03,06,09,20,22    01,14,16,19,26,27 
02,03,05,11,18,25    03,09,22,23,27,31    13,17,20,26,31,32    01,02,07,11,18,21 
02,16,19,20,21,29    02,03,10,15,18,24    01,09,16,19,31,32    03,06,10,19,20,32 
04,05,12,19,23,32    02,03,06,09,11,27    02,16,19,24,30,31    01,11,14,23,27,29 
02,11,18,19,25,29    05,10,12,15,24,30    01,08,16,21,22,26    05,06,13,17,28,30 
 
02,03,13,19,22,31    06,07,10,14,25,30    02,11,22,25,26,27    01,15,18,20,28,29 
01,04,09,11,18,29    06,10,13,14,28,30    02,07,12,13,28,30    08,10,12,18,27,32 
05,06,16,27,29,32    01,07,09,11,22,29    03,07,11,14,29,30    01,02,08,14,25,29 
02,10,14,19,25,26    03,12,23,26,27,29    01,13,14,15,20,30    04,09,19,20,22,31 
04,05,20,24,28,30    06,09,13,18,19,27    03,17,22,24,27,28    02,10,14,19,26,32 
01,02,04,12,22,27    02,08,09,11,20,30    04,05,08,18,29,31    02,03,10,13,24,28 
08,10,14,18,23,30    01,05,07,12,13,30    03,04,09,15,24,32    04,05,06,09,20,30 
05,10,15,22,23,26    01,04,08,09,10,29    01,04,07,08,20,30    05,11,14,15,25,32 
02,05,13,18,25,31    04,07,09,13,20,31    01,10,19,25,29,30    02,06,16,19,21,22 
02,03,04,15,25,31    02,09,16,18,21,22    05,09,10,17,24,26    01,07,13,16,21,23 
 
03,05,11,15,20,27    08,17,19,20,24,30    02,10,13,24,26,30    07,11,15,21,22,24 
01,02,06,08,14,25    02,06,13,18,19,32    09,11,20,24,30,31    05,06,10,17,20,28 
01,14,16,22,23,32    04,09,20,26,28,30    04,10,11,13,18,28    05,08,09,10,23,29 
03,10,18,21,26,27    02,10,11,12,17,31    01,07,09,11,27,28    07,10,17,23,25,29 
02,06,10,12,27,32    02,03,06,09,19,30    05,06,12,15,25,29    02,13,16,21,23,25 
03,10,12,16,21,24    04,11,20,26,29,31    01,03,04,07,24,32    05,08,11,19,24,28 
06,07,09,14,22,26    01,02,13,17,21,23    02,07,11,20,21,27    07,08,10,13,17,31 
02,03,14,22,25,27    01,10,17,25,27,29    04,13,22,23,26,28    04,08,14,22,24,29 
04,06,08,14,25,28    01,08,15,17,18,23    02,11,15,21,27,32    01,17,19,20,23,28 
04,07,13,14,24,28    01,08,12,17,18,26    02,04,12,18,22,29    03,08,24,27,28,30 
 
03,05,11,18,19,29    03,04,07,10,12,22    06,08,20,24,27,32    06,07,16,18,23,26 
03,07,13,14,23,28    04,05,07,19,26,31    04,14,18,27,30,32    06,09,12,24,29,31 
01,05,11,17,24,25    05,07,10,17,25,29    03,12,15,20,22,28    02,07,10,18,22,32 
04,11,14,23,28,32    08,13,18,19,27,31    01,10,16,22,24,27    04,14,16,21,24,30 
10,13,15,22,26,30    03,04,17,20,24,28    01,02,11,22,25,28    02,05,06,17,22,29 
02,04,08,16,17,32    01,04,05,12,23,32    01,19,21,25,28,29    03,11,16,17,21,32 
06,15,19,23,25,26    01,05,11,16,27,28    01,03,13,19,23,26    01,07,13,20,29,30 
01,10,17,23,24,27    06,07,11,17,19,32    02,09,10,11,14,30    01,04,07,08,26,31 
09,12,15,23,25,30    08,11,14,15,25,27    01,11,15,18,29,30    04,07,12,17,31,32 
04,06,21,24,28,32    01,02,03,10,25,29    09,13,18,23,24,31    02,08,13,17,24,27 
 
11,13,21,27,30,31    01,10,11,15,27,29    07,08,11,21,29,31    03,09,13,17,24,26 
07,11,23,26,29,31    07,10,13,20,24,25    01,14,16,19,27,28    02,13,19,24,26,27 
01,05,11,16,25,27    03,07,16,24,31,32    04,05,09,13,28,30    05,06,09,20,26,32 
06,08,09,16,20,31    01,11,22,23,25,28    04,11,12,18,22,31    03,08,11,18,25,29 
03,10,14,20,28,30    04,06,09,21,25,29    06,15,16,26,28,32    07,12,14,20,26,29 
08,11,17,25,27,29    02,03,05,07,20,31    02,07,14,17,26,28    05,08,09,17,26,32 
08,09,16,20,29,31    06,08,09,19,26,30    05,06,08,11,23,30    01,02,07,14,26,28 
08,09,16,25,28,31    02,05,06,08,22,32    05,06,12,25,27,29    05,12,18,24,28,29 
04,18,19,22,24,30    03,05,10,11,21,31    08,09,14,17,21,28    06,07,18,22,26,32 
05,12,18,20,21,31    07,08,11,17,25,27    05,08,12,22,23,32    02,05,15,20,22,24 
 
02,05,09,14,19,32    04,17,20,23,31,32    03,05,17,24,28,29    06,09,10,12,19,31 
02,18,22,25,27,28    01,17,20,22,23,30    08,09,17,20,27,32    01,02,03,10,16,21 
06,16,24,26,27,31    05,06,22,24,27,32    08,11,12,16,23,25    01,04,06,07,19,26 
02,06,07,19,22,32    03,09,10,14,23,32    11,14,15,16,22,32    13,16,18,25,31,32 
04,09,11,21,24,27    03,15,21,26,28,31    02,15,18,25,27,29    06,10,12,21,31,32 
04,15,24,26,27,32    01,07,16,24,25,28    07,09,13,17,31,32    03,11,22,23,24,28 
02,07,08,12,15,29    06,08,10,13,24,32    03,08,11,25,27,29    04,06,16,22,23,26 
04,06,17,21,24,30    03,04,10,15,27,31    01,14,19,20,26,30    05,09,10,16,22,31 
04,05,06,13,26,32    08,11,12,19,26,28    01,06,11,18,20,31    06,07,08,12,20,31 
01,05,13,16,19,29    08,11,14,16,28,32    15,17,25,26,29,32    02,03,08,12,14,29 
 
01,04,06,14,15,22    03,05,09,12,13,28    01,06,07,09,18,27    02,08,10,15,25,28 
01,02,09,11,16,29    02,03,06,16,23,29    08,15,20,22,30,31    02,04,11,16,19,22 
02,06,20,26,27,28    04,14,21,24,25,30    05,09,17,18,25,28    01,11,15,20,21,23 
04,07,10,17,25,29    01,02,06,08,11,19    03,07,15,20,22,25    04,13,18,22,28,29 
02,14,23,25,26,31    01,04,09,11,18,31    03,04,09,14,17,26    03,13,16,22,27,28 
07,15,18,30,31,32    03,04,06,08,21,32    03,04,13,16,20,24    02,03,13,15,28,31 
03,08,14,15,16,32    01,12,17,20,26,32    05,09,15,16,21,24    06,08,17,23,24,31 
01,09,11,13,22,29    01,03,07,11,20,25    04,08,15,16,25,28    04,11,12,21,30,32 
02,06,07,08,18,26    02,08,10,15,18,27    06,14,20,22,29,32    05,07,18,23,28,32 
01,06,16,17,20,24    02,05,16,21,25,26    02,03,05,09,15,31    01,02,04,06,16,23 
 
07,10,13,23,24,32    02,06,18,20,30,31    01,10,15,19,27,30    01,04,11,27,29,31 
01,03,18,21,25,32    05,07,09,10,25,31    01,06,12,18,28,32    03,10,12,13,17,25 
07,14,24,26,29,32    03,04,05,08,14,22    03,04,17,20,29,31    01,09,16,19,20,29 
04,05,12,22,25,28    01,06,12,20,22,24    02,07,17,20,28,32    04,15,23,25,27,32 
03,04,05,17,20,27    01,08,11,19,25,30    03,08,09,15,24,26    01,03,05,08,18,30 
01,05,08,11,20,28    06,07,19,22,24,29    02,10,11,12,27,32    02,03,15,18,28,32 
08,11,14,18,31,32    05,16,17,22,24,26    01,15,20,27,29,30    06,11,16,24,27,28 
11,13,14,20,25,30    03,07,12,13,14,30    03,15,23,25,26,29    01,02,03,09,18,22 
01,05,07,14,23,24    06,08,14,22,25,32    01,06,07,27,29,31    01,04,08,09,18,32 
01,03,09,18,27,32    01,08,17,18,19,31    04,11,22,27,28,32    03,11,20,22,23,26 
 
07,08,09,12,19,25    02,09,16,21,22,32    07,16,20,23,26,28    03,07,15,26,29,32 
08,09,20,22,24,30    05,07,11,16,21,28    06,12,18,25,26,29    02,09,12,26,27,28 
03,05,14,21,24,25    04,05,11,20,25,30    07,15,18,24,28,29    03,20,23,24,26,31 
12,18,19,23,28,31    03,08,16,26,28,29    01,04,06,07,15,27    03,08,09,20,30,32 
07,17,18,19,24,32    02,10,14,17,31,32    02,06,11,20,21,27    01,04,12,21,26,31 
01,03,13,16,27,31    03,09,18,23,26,28    01,06,15,18,22,30    09,10,11,14,23,29 
02,15,21,25,26,29    08,15,25,27,29,30    02,19,23,29,30,31    01,12,16,19,24,26 
02,05,15,17,31,32    10,18,21,27,31,32    09,10,13,19,21,32    02,03,04,10,22,26 
01,04,06,17,21,25    05,08,11,21,22,29    06,14,21,25,27,28    02,10,16,22,27,31 
02,13,20,22,27,28    01,03,12,20,21,24    01,04,06,11,19,23    03,05,11,15,24,25 
 
01,03,05,11,20,31    09,12,13,14,25,31    01,03,05,08,19,32    03,07,13,18,19,26 
04,09,10,11,22,32    09,12,13,18,24,31    02,08,10,17,18,22    01,05,08,11,23,24 
01,04,15,23,25,31    09,14,16,22,28,31    01,12,16,18,21,26    02,05,07,11,15,27 
04,06,13,18,23,24    01,02,03,10,15,26    06,07,08,18,22,27    04,05,09,17,29,32 
04,07,12,14,23,24    03,08,14,22,25,32    06,08,10,11,21,29    02,03,12,14,16,31 
01,05,13,18,24,25    04,10,11,15,23,31    01,04,05,07,16,32    01,09,13,22,29,31 
08,10,19,24,25,31    02,07,14,16,26,27    08,09,20,24,27,30    02,05,08,12,21,29 
01,17,21,23,29,32    03,04,06,11,16,25    01,14,17,23,24,29    05,06,07,15,20,32 
04,07,19,26,27,31    02,03,04,11,24,27    03,19,20,23,25,31    01,02,03,09,24,29 
06,07,14,18,21,27    02,04,05,15,25,32    02,16,17,24,26,30    04,07,12,13,17,31 
 
12,13,16,22,30,32    05,07,16,27,31,32    02,03,16,25,27,30    01,11,12,13,17,26 
02,03,16,20,23,26    03,08,16,17,20,31    01,02,03,10,26,32    05,06,07,10,23,29 
03,08,13,14,29,31    03,05,08,11,20,21    01,08,10,12,13,32    05,09,10,18,26,29 
05,09,12,20,22,32    04,18,19,27,30,32    02,03,07,11,21,32    02,05,11,17,18,28 
13,15,22,26,31,32    01,07,08,09,12,21    02,04,12,13,16,30    02,07,10,12,16,32 
05,09,12,13,18,32    07,12,13,19,23,32    03,04,23,25,27,32    02,06,10,20,22,25 
03,09,18,27,28,30    01,07,12,14,17,32    01,02,09,21,23,25    02,12,14,20,27,28 
09,15,17,22,29,32    03,07,08,11,18,32    04,07,08,17,24,26    02,06,17,20,27,28 
02,07,10,13,30,32    04,05,12,15,24,26    06,07,09,11,19,25    01,12,14,23,29,30 
02,05,10,19,28,29    06,11,14,15,24,31    05,09,15,21,23,30    01,19,20,21,25,28 
 
06,08,10,11,25,32    04,05,09,15,18,26    02,09,13,24,25,27    05,16,21,26,29,30 
04,05,11,17,28,32    04,15,16,17,22,32    06,12,20,25,27,29    01,06,22,23,24,31 
01,05,06,16,18,27    04,06,13,21,22,26    03,09,22,27,29,32    09,10,15,18,22,29 
01,14,22,24,27,31    01,06,11,14,20,32    03,07,10,20,22,30    02,12,16,22,24,25 
10,11,19,21,26,32    10,14,16,21,28,31    02,04,10,19,28,29    04,14,26,28,30,31 
07,09,15,21,25,32    02,03,05,07,19,26    03,04,08,13,20,28    07,17,20,25,27,31 
04,08,09,15,18,26    03,10,13,19,24,28    08,15,18,24,26,30    01,06,14,22,26,28 
06,12,16,17,28,31    05,15,16,22,27,30    04,15,18,21,22,31    09,10,14,26,29,32 
02,09,12,13,21,29    02,05,08,09,22,24    06,08,18,22,29,30    01,03,20,24,25,30 
03,06,17,21,25,30    02,09,16,25,26,28    15,18,20,22,31,32    04,06,07,13,22,30 
 
05,08,10,11,20,31    05,11,16,17,25,32    08,09,18,21,23,27    01,04,09,10,11,22 
03,08,15,23,27,29    02,05,13,17,19,29    03,08,09,24,28,32    07,11,12,14,23,32 
01,08,17,19,21,22    03,05,07,17,22,28    08,11,14,15,23,25    09,10,14,20,23,30 
04,11,13,18,26,30    09,10,12,14,23,30    04,08,09,16,18,24    01,04,13,21,29,31 
02,08,14,25,28,32    03,11,21,22,24,26    05,07,13,19,23,32    02,05,15,16,25,31 
01,03,05,16,23,28    08,09,20,27,29,32    03,05,16,17,26,31    03,12,23,24,26,28 
04,13,23,26,29,31    02,04,08,20,27,32    09,14,17,21,23,32    08,19,25,29,31,32 
04,11,20,21,26,32    05,09,18,27,29,30    03,10,13,15,16,32    01,07,14,19,22,24 
02,05,12,13,14,18    01,13,16,17,21,30    01,09,20,22,25,31    01,05,14,16,19,24 
01,06,13,15,16,24    09,11,23,26,29,30    07,11,12,14,22,32    09,11,20,24,25,30 
 
04,12,26,30,31,32    01,03,05,10,24,32    02,04,08,16,17,28    03,05,09,18,28,31 
02,04,07,11,15,30    04,06,10,15,20,32    01,02,17,22,27,31    02,03,09,16,19,31 
01,13,18,24,28,32    02,15,17,23,27,28    04,05,09,13,15,30    04,13,16,27,29,31 
05,06,13,16,27,31    02,06,15,21,24,29    02,06,12,15,17,32    01,06,07,16,18,20 
05,06,16,22,28,30    06,14,17,19,21,31    03,06,09,22,27,29    01,09,15,19,20,31 
03,05,08,13,26,27    04,05,14,17,28,30    03,04,22,26,29,32    02,03,05,08,12,24 
05,06,19,23,30,32    05,06,09,12,14,24    03,09,17,18,27,30    02,06,13,16,25,30 
08,17,20,21,23,28    03,14,20,22,26,27    01,12,23,25,28,32    01,03,10,17,18,30 
02,08,14,24,29,31    01,06,07,08,24,32    03,12,19,22,24,25    03,06,07,19,29,31 
01,02,07,16,24,32    01,03,07,16,29,30    02,10,11,20,22,27    03,16,17,20,22,27 
 
02,03,04,16,27,31    02,14,17,21,22,23    01,07,11,19,21,28    05,06,10,14,20,31 
01,06,08,09,20,32    02,07,13,17,24,25    03,06,20,24,25,30    06,07,18,20,24,29 
04,20,22,25,30,31    06,09,14,20,29,31    05,07,08,11,22,30    01,13,22,23,24,29 
08,14,15,16,26,30    01,06,07,08,17,20    10,14,15,21,29,32    05,13,22,24,26,29 
05,08,09,17,29,31    02,06,07,10,22,24    06,07,16,21,25,32    03,12,15,16,22,27 
01,04,13,17,18,25    04,05,06,13,18,24    03,05,07,15,16,22    06,09,15,19,24,31 
03,05,07,15,20,31    02,03,04,07,19,25    01,08,15,18,27,31    09,11,13,14,20,28 
06,09,15,24,31,32    09,18,25,29,30,31    04,06,08,17,22,29    02,03,07,12,18,26 
02,07,11,30,31,32    09,11,12,21,25,30    05,11,16,18,20,30    02,03,14,19,23,26 
09,13,16,28,29,30    01,04,06,11,17,32    01,02,11,13,18,24    05,07,10,17,23,27 
 
01,10,17,21,22,24    01,03,08,09,13,28    01,08,15,20,21,23    03,08,12,18,25,28 
02,04,16,20,27,28    02,03,22,26,29,32    03,04,06,10,18,30    01,07,12,15,17,24 
05,09,11,17,26,27    03,13,15,27,30,31    01,09,14,16,20,23    06,09,10,14,23,29 
02,05,08,20,24,29    01,15,21,24,25,26    05,20,21,23,26,30    02,07,08,15,22,24 
07,10,12,13,20,32    07,16,20,22,23,28    06,08,17,24,27,28    12,13,15,22,26,32 
02,04,07,08,16,30    01,06,07,17,19,27    04,18,19,23,29,32    02,12,13,17,24,26 
01,06,19,23,31,32    10,13,17,28,29,30    01,04,07,08,21,32    06,16,19,25,30,31 
02,15,18,23,24,25    03,04,17,19,22,30    02,13,25,27,29,32    07,08,09,12,22,31 
04,08,09,15,21,31    09,19,20,22,27,31    02,04,07,10,21,28    01,05,06,14,21,27 
02,13,16,20,26,32    02,06,08,19,22,32    04,05,16,22,27,29    04,06,13,19,20,24 
 
08,16,19,25,26,30    03,07,14,25,26,31    01,02,03,10,13,30    01,08,14,17,26,28 
04,11,12,20,24,30    01,03,10,22,25,28    04,06,17,18,22,26    02,10,11,12,16,28 
04,06,08,09,24,30    10,13,14,15,24,32    02,03,07,10,18,24    07,09,11,16,26,29 
04,10,12,14,26,29    05,08,22,23,27,31    01,02,07,19,23,27    01,02,07,09,18,27 
06,10,13,14,19,31    02,08,13,14,21,23    04,08,10,22,27,32    01,02,03,09,20,25 
08,12,16,18,19,32    03,08,11,22,24,26    01,16,20,23,29,30    02,10,13,19,24,26 
04,09,14,16,25,29    01,04,06,11,20,24    01,10,13,15,16,32    03,11,13,20,27,31 
05,17,18,21,25,27    01,05,10,19,21,29    02,07,13,22,30,31    07,08,19,24,27,29 
06,08,11,12,20,29    02,19,21,22,25,32    10,11,21,25,30,32    03,08,16,20,29,31 
02,15,19,20,21,30    02,07,08,15,17,28    02,20,21,22,28,32    03,06,14,21,22,26 
 
04,09,14,25,27,28    09,13,18,26,27,29    03,05,10,16,19,27    05,10,19,27,28,30 
01,06,21,22,23,32    04,05,07,15,25,31    07,12,16,17,23,31    02,12,17,28,31,32 
01,03,06,14,22,31    04,11,14,17,19,31    10,11,15,21,29,31    03,12,14,15,27,32 
07,13,18,19,28,32    03,07,09,12,21,22    01,12,14,27,30,31    01,12,16,25,26,31 
04,06,07,16,23,28    01,02,10,15,21,28    05,12,15,20,28,32    01,03,16,25,26,31 
06,08,13,22,25,31    08,12,14,15,23,32    02,05,14,23,29,30    01,05,16,17,24,29 
01,11,14,21,25,30    05,15,26,29,30,31    02,04,06,07,15,21    03,10,18,19,20,23 
01,14,18,23,24,30    04,08,16,17,23,26    03,08,16,19,23,29    03,08,14,21,28,30 
05,10,15,16,18,30    02,05,07,08,16,23    01,03,05,16,25,26    02,15,23,24,27,30 
02,03,04,10,13,27    08,09,11,16,22,28    05,13,14,15,19,26    01,02,05,11,13,20 
 
04,05,12,23,26,29    03,05,09,13,22,27    02,04,08,15,23,26    05,07,16,19,20,24 
04,08,09,17,25,28    05,14,17,19,29,30    01,03,05,18,21,28    01,05,11,17,20,28 
06,10,17,28,30,31    03,05,10,20,26,30    11,12,14,21,28,32    02,03,07,19,22,31 
08,10,14,17,26,31    02,12,13,24,27,32    07,11,16,17,27,29    06,10,12,17,22,30 
01,07,10,15,29,30    06,09,12,21,31,32    04,07,17,23,30,31    02,12,15,17,18,29 
10,12,15,23,24,31    03,06,12,20,25,30    03,06,10,14,24,29    01,06,09,18,20,22 
01,08,12,13,14,22    06,08,12,13,16,30    02,06,11,12,13,27    06,11,17,30,31,32 
01,02,03,12,25,28    03,04,05,09,22,31    06,13,23,27,28,29    02,10,24,27,29,31 
01,02,07,19,23,31    02,10,12,21,26,32    07,13,19,22,26,27    01,02,12,14,16,21 
04,08,20,23,31,32    03,05,18,23,31,32    07,14,26,27,29,31    03,05,12,16,27,32 
 
09,19,22,23,25,30    01,02,03,07,25,32    01,09,17,29,30,32    03,06,07,19,24,32 
01,11,14,16,17,28    01,09,16,20,23,29    02,09,17,18,21,27    06,12,14,21,22,26 
04,06,12,15,26,30    03,08,21,28,29,30    03,15,16,20,24,26    06,07,10,19,28,30 
05,07,10,13,22,32    03,05,07,18,21,28    10,12,17,24,25,28    04,13,14,27,29,31 
04,05,15,17,23,31    02,20,25,26,28,32    03,04,06,08,21,30    03,07,10,11,25,30 
02,06,10,19,21,26    03,06,08,09,16,28    01,05,11,19,27,32    07,09,10,13,23,28 
03,14,15,17,20,24    06,07,11,26,29,32    04,06,07,10,23,31    02,13,18,24,27,28 
02,08,12,15,17,26    01,07,08,23,25,27    08,09,10,20,25,28    03,06,12,19,26,30 
06,13,15,18,19,32    08,09,12,16,22,31    01,06,07,11,24,26    06,08,16,21,24,30 
06,09,10,11,23,30    01,13,14,18,22,32    03,05,17,21,25,28    02,23,25,28,31,32 
 
05,11,19,20,22,24    07,11,22,25,27,28    01,02,14,18,22,32    03,11,18,22,24,25 
03,11,16,18,22,28    08,11,12,17,23,25    01,08,11,17,22,23    01,04,14,16,20,27 
01,07,09,13,22,29    04,08,14,17,29,30    01,11,24,28,31,32    01,02,06,11,29,32 
02,03,04,15,24,32    08,12,14,15,23,31    01,02,13,17,23,32    04,06,07,14,18,29 
01,05,11,17,26,31    05,10,11,15,23,26    06,10,11,17,20,29    09,13,23,24,25,30 
01,02,05,08,13,32    04,08,14,24,31,32    02,06,13,14,23,26    03,05,14,24,25,30 
04,09,17,26,27,30    04,05,07,09,17,23    06,14,16,26,27,30    06,13,20,22,23,28 
01,15,19,20,23,32    08,10,12,23,24,29    04,16,18,21,24,25    01,14,22,29,30,32 
05,06,14,21,26,28    05,11,18,20,23,28    07,10,15,16,22,32    04,09,11,14,28,32 
01,09,16,28,29,30    09,15,16,20,23,32    10,19,21,22,26,32    05,08,13,15,21,30 
 
05,06,07,11,23,26    01,02,13,16,21,29    02,05,13,24,26,30    02,06,13,18,20,21 
02,09,20,22,26,30    03,10,15,19,25,28    02,05,06,07,14,28    03,17,19,23,27,30 
02,16,20,21,28,30    13,16,18,24,30,31    06,08,12,21,26,31    06,08,22,26,27,30 
04,06,07,15,19,24    03,10,15,18,20,29    01,02,07,20,22,24    04,09,19,22,23,25 
01,09,12,14,16,28    02,14,21,25,29,31    01,09,10,11,14,26    01,02,10,19,23,30 
02,04,08,12,15,29    01,03,10,15,29,30    05,08,11,12,21,32    04,09,11,14,15,30 
04,06,08,11,19,29    07,10,14,22,24,30    01,04,07,11,24,29    01,05,12,13,14,32 
02,06,13,22,24,27    03,05,14,22,25,26    06,11,14,20,29,30    02,03,14,20,25,28 
01,04,06,12,13,22    04,05,10,21,25,29    02,05,17,21,27,29    01,11,13,14,20,25 
02,08,16,27,30,31    02,07,10,12,26,32    02,05,09,17,29,30    04,09,10,17,19,30 
 
01,08,09,10,21,27    04,08,09,10,20,27    04,05,13,19,21,24    01,04,14,16,20,31 
01,05,07,17,18,27    03,10,23,26,27,31    09,11,20,23,24,28    05,14,17,21,27,28 
02,03,05,09,17,29    04,09,11,13,24,30    02,08,17,27,28,32    03,04,13,15,26,31 
01,06,21,30,31,32    03,05,09,17,29,32    01,06,11,19,28,30    02,03,09,15,25,29 
01,09,19,26,29,31    03,13,14,19,21,28    07,15,20,25,31,32    07,10,11,15,17,31 
06,10,16,22,23,25    02,06,10,22,23,25    08,14,19,23,31,32    01,12,19,25,27,29 
04,06,10,14,29,30    02,07,12,13,27,29    06,09,24,25,26,32    02,09,12,15,20,32 
02,05,06,13,15,20    06,07,08,18,23,32    01,02,09,21,24,27    05,08,10,15,23,27 
01,08,21,24,26,27    03,15,18,20,24,28    05,17,20,25,30,31    03,05,07,13,16,30 
03,06,11,16,25,32    07,08,17,20,22,24    02,03,08,10,13,28    06,09,10,15,17,25 
 
01,03,11,19,20,24    05,06,10,16,26,29    04,13,18,22,24,25    08,10,20,24,28,31 
05,06,07,17,23,32    01,12,23,24,26,30    02,04,14,25,26,29    12,15,18,27,28,32 
01,13,20,27,28,31    04,18,22,23,29,32    01,04,13,21,25,31    02,06,13,23,24,26 
01,13,15,20,29,30    01,04,09,20,26,32    03,11,17,23,27,32    02,07,14,26,28,29 
01,05,08,16,21,26    09,13,19,25,28,30    03,06,10,12,17,29    08,10,14,23,24,32 
01,06,13,15,25,31    03,05,12,15,16,29    08,09,11,15,22,32    02,04,16,19,22,29 
01,06,11,15,27,28    01,04,11,26,27,28    02,07,08,16,20,30    02,05,06,13,18,23 
11,14,16,23,29,30    02,18,22,28,29,30    01,05,10,17,24,32    08,09,20,22,25,30 
03,07,12,20,27,28    08,11,14,16,25,32    04,07,19,24,26,28    06,15,17,21,22,25 
03,10,21,23,29,32    01,06,07,08,19,29    06,09,18,19,26,30    01,07,11,15,27,32 
 
12,13,19,22,27,31    06,10,14,16,25,32    04,16,23,25,30,31    03,17,22,23,27,30 
01,02,15,23,25,31    01,07,13,15,28,32    03,14,18,19,20,27    03,15,23,24,26,28 
04,20,22,24,25,31    03,14,15,22,29,31    01,06,09,16,20,26    02,07,08,09,28,32 
02,03,06,10,29,31    02,04,07,13,17,32    01,17,20,21,25,31    02,03,09,20,25,30 
03,12,18,19,20,23    05,13,26,29,31,32    05,07,09,12,27,28    03,07,08,19,29,31 
11,14,17,22,29,31    02,09,11,15,23,28    02,06,19,20,25,30    01,02,05,09,26,31 
05,06,07,10,17,25    05,08,15,16,22,31    06,07,12,14,21,32    08,10,18,19,26,31 
02,06,12,15,24,31    03,11,15,16,18,29    06,08,20,21,28,32    01,11,15,18,23,31 
07,09,20,26,27,32    02,03,09,13,15,18    01,04,05,12,14,19    02,03,05,10,18,27 
02,16,17,21,24,30    07,16,18,21,22,28    03,04,05,10,19,30    02,05,07,09,18,19 
 
02,16,22,25,29,30    05,06,12,21,25,29    04,08,12,24,25,30    02,07,17,19,21,28 
04,07,17,23,27,32    01,04,14,26,28,30    01,02,03,10,26,29    04,11,15,29,30,31 
02,08,09,16,27,32    10,13,20,24,30,32    03,10,14,16,24,32    02,05,18,19,23,28 
06,14,17,27,29,31    10,12,18,25,29,32    04,08,13,19,20,27    03,13,14,17,19,31 
01,06,08,14,22,25    05,08,14,18,26,28    03,06,08,13,25,31    06,09,10,19,21,28 
02,05,11,16,18,30    04,11,23,26,27,31    02,04,15,20,26,27    02,04,07,10,14,25 
01,05,11,22,23,24    02,06,10,13,23,28    01,03,09,15,31,32    04,05,07,09,25,31 
01,04,06,08,22,28    08,17,19,25,31,32    08,14,23,24,27,32    08,12,14,15,22,31 
02,05,09,10,11,25    05,13,19,22,24,31    03,09,22,24,26,31    01,05,08,20,30,32 
01,10,11,16,19,32    02,08,09,10,25,30    09,10,11,14,22,31    01,02,14,17,20,25 
 
02,07,20,28,29,30    02,10,21,23,24,27    02,12,17,23,31,32    05,08,11,16,25,29 
02,18,26,28,30,31    01,02,10,17,20,30    04,18,19,21,28,32    05,06,09,13,25,31 
06,12,18,25,26,28    08,09,10,18,25,29    03,04,07,09,14,28    01,02,13,17,21,31 
01,11,12,25,28,31    01,04,05,15,20,29    09,17,23,25,26,30    01,02,08,12,14,29 
03,06,13,17,21,22    01,05,06,07,21,28    07,09,18,23,26,27    04,08,12,23,25,28 
03,04,18,21,24,31    06,17,18,26,28,32    02,09,12,14,22,31    02,14,16,21,30,31 
02,08,10,18,19,32    01,07,08,13,30,32    03,10,18,20,22,23    02,11,18,25,29,30 
01,09,10,13,19,24    04,10,17,24,25,27    05,11,15,22,23,31    05,07,09,18,24,25 
01,02,03,11,26,32    01,03,14,22,23,27    04,11,17,29,30,32    03,04,05,08,21,31 
10,14,18,24,25,27    02,03,09,15,25,30    02,03,14,23,27,31    02,04,15,23,26,27 
 
01,07,17,19,20,31    02,11,18,24,30,32    02,09,10,16,26,29    03,12,18,21,26,28 
11,14,15,20,29,31    02,07,16,17,23,25    02,03,12,18,21,32    05,06,07,11,22,30 
06,07,18,21,24,31    03,06,08,10,20,26    02,08,16,25,26,30    02,04,10,14,24,29 
01,02,18,21,24,26    02,04,05,09,15,21    03,08,09,10,28,32    02,12,26,27,28,31 
04,05,07,11,17,32    02,12,14,16,21,27    06,13,14,15,25,29    02,07,11,17,25,32 
01,02,06,12,18,20    07,08,09,12,24,31    01,04,12,30,31,32    01,03,05,17,23,28 
01,05,13,14,16,31    03,06,09,13,22,27    02,06,10,12,15,32    01,10,19,22,24,32 
02,07,15,23,27,30    05,06,10,15,29,31    01,05,09,25,26,28    01,10,19,23,25,26 
05,14,26,27,29,31    07,09,11,14,25,26    01,06,12,27,28,29    01,05,06,07,22,31 
01,04,08,14,20,28    08,10,19,27,30,31    04,09,11,18,21,22    04,06,07,15,24,30 
 
03,05,20,23,27,31    01,02,04,10,16,20    01,09,11,16,23,27    02,07,08,16,25,29 
06,13,22,27,30,32    02,03,04,08,21,31    06,12,15,24,29,31    01,04,18,19,27,32 
02,07,14,17,18,26    01,12,13,15,23,32    01,11,19,21,24,28    07,09,11,16,27,28 
05,11,17,21,30,32    01,02,05,09,24,26    01,06,10,13,19,30    02,03,05,08,20,31 
04,07,15,23,25,29    11,14,22,27,28,32    02,05,10,15,24,31    02,10,11,13,17,23 
06,12,21,22,24,26    01,04,07,11,12,29    05,12,13,14,17,31    05,15,20,27,28,29 
04,21,23,27,30,31    02,05,08,19,20,24    04,06,18,26,29,30    01,03,08,16,29,32 
01,02,12,18,22,30    02,07,16,18,24,25    04,18,20,23,24,32    01,02,11,21,27,32 
05,10,16,17,27,30    02,05,06,07,17,30    02,12,16,21,22,24    01,05,12,14,19,20 
03,14,24,26,28,29    03,08,09,17,25,32    04,05,22,25,27,32    05,14,15,16,21,29 
 
02,03,04,10,14,27    07,11,20,21,23,26    07,10,11,12,21,29    03,10,14,16,22,32 
05,07,12,20,26,32    03,04,05,11,24,27    02,07,11,22,25,28    04,09,11,13,19,30 
04,16,18,21,25,29    01,07,08,10,12,25    01,08,14,18,22,23    03,07,16,24,27,32 
02,11,12,18,20,31    01,05,10,15,31,32    01,04,07,22,23,31    02,03,04,08,11,31 
01,07,16,24,27,31    02,04,07,10,25,29    04,05,06,15,22,30    04,05,11,16,28,31 
07,13,20,21,22,32    04,06,10,19,27,32    02,06,17,19,20,28    01,09,19,20,21,26 
06,12,13,18,27,31    06,11,14,20,24,26    02,07,15,23,27,29    01,04,07,21,28,32 
01,03,12,23,30,31    01,02,11,16,24,32    04,09,16,26,28,29    02,09,15,20,28,30 
02,04,10,17,18,21    02,06,08,09,17,26    02,04,11,17,29,32    01,12,13,21,26,30 
10,11,13,22,26,31    03,11,24,26,28,29    04,05,15,21,23,27    05,15,18,24,26,30 
 
05,08,12,14,20,25    03,06,15,24,29,30    08,09,12,20,28,30    05,10,18,26,29,30 
07,09,19,20,26,29    03,07,10,17,22,28    02,05,11,20,22,32    03,08,14,25,27,28 
12,13,21,26,28,31    05,09,13,15,24,27    02,09,10,13,19,25    07,11,13,16,24,25 
03,16,19,20,25,30    06,08,10,19,24,27    02,07,17,18,29,31    02,05,06,08,23,32 
08,10,16,17,26,31    01,09,12,18,23,25    01,05,06,14,20,23    08,10,12,20,21,27 
01,03,06,10,18,30    07,08,19,22,25,32    09,12,13,15,25,30    01,02,12,15,20,29 
02,12,13,14,19,28    03,15,18,24,25,26    04,07,09,19,30,31    02,08,15,20,28,31 
04,20,25,28,31,32    03,09,15,22,24,25    07,11,18,20,25,28    03,12,13,18,24,26 
02,06,09,12,26,27    10,14,16,17,22,32    01,05,18,23,28,30    03,04,18,25,28,31 
06,08,10,21,26,27    02,06,14,15,21,26    01,04,06,10,14,21    03,04,07,11,24,29 
 
03,04,06,08,26,32    02,03,07,12,18,25    02,14,15,17,26,31    05,12,16,20,26,29 
11,14,18,20,26,31    05,12,19,24,30,32    03,17,24,27,28,32    01,12,22,25,31,32 
01,02,05,14,26,31    01,03,09,15,16,19    01,05,07,08,15,20    02,04,08,15,16,30 
02,08,22,23,25,27    08,10,11,16,24,28    01,03,06,15,23,24    06,17,22,25,27,31 
08,16,18,21,25,32    01,02,04,06,12,27    03,05,06,12,21,29    03,06,08,12,21,28 
04,10,14,21,23,28    02,04,10,15,19,26    01,14,18,20,25,30    01,05,08,16,27,28 
01,15,16,18,21,25    07,12,17,24,30,32    02,07,11,14,21,27    03,07,18,19,20,25 
04,08,15,18,26,27    02,08,20,29,30,32    04,05,14,27,29,31    02,03,12,21,23,27 
02,04,06,12,25,28    04,05,11,17,20,28    01,07,17,18,19,22    01,05,09,11,14,26 
05,10,21,22,25,29    07,08,09,17,29,32    03,10,17,25,26,28    05,06,10,20,28,30 
 
01,06,07,11,14,26    01,17,23,30,31,32    01,09,16,20,22,23    03,05,09,16,17,25 
02,03,12,14,17,31    01,02,06,08,14,23    06,07,14,21,26,30    05,08,11,12,23,25 
04,06,07,11,19,32    01,02,12,18,23,26    03,12,15,22,30,32    04,05,15,17,23,30 
07,12,15,19,25,26    01,05,06,09,22,28    04,07,11,12,13,28    02,05,07,09,30,31 
01,02,06,19,22,32    06,11,18,27,30,31    05,07,16,19,20,25    06,07,08,17,21,24 
02,12,21,25,29,32    01,05,09,10,29,31    02,08,13,21,28,29    03,08,15,17,21,25 
04,05,13,15,25,31    04,11,15,23,25,26    04,08,13,15,23,26    04,11,21,24,27,32 
03,07,17,18,19,26    06,13,23,27,31,32    11,14,16,20,26,27    02,05,07,09,21,27 
03,06,10,15,20,21    02,07,17,18,19,25    01,03,06,09,22,31    02,05,08,18,22,30 
03,19,27,29,31,32    01,02,08,10,13,25    03,04,08,11,19,32    02,05,10,20,21,32 
 
07,09,12,17,28,32    02,14,18,19,20,28    01,02,12,16,20,25    04,09,12,13,19,26 
01,17,23,27,29,30    04,08,19,22,30,32    03,04,06,08,23,31    03,04,10,14,17,32 
06,10,12,20,23,28    06,18,21,26,27,31    09,10,15,20,27,29    01,08,14,22,30,32 
02,03,05,09,14,25    03,11,21,22,23,26    03,04,06,16,20,28    03,10,26,27,29,32 
03,06,11,15,27,29    04,14,18,20,26,27    02,05,10,12,16,27    03,07,09,15,18,32 
05,08,10,12,21,29    01,05,09,21,27,28    02,04,10,17,30,31    03,12,16,22,24,29 
01,06,07,08,18,21    07,20,24,28,30,31    02,05,06,10,27,29    03,06,18,23,28,29 
04,08,11,12,17,29    05,09,15,16,21,30    01,03,14,25,29,30    02,07,09,11,28,29 
03,11,14,16,20,26    10,15,19,21,29,32    05,08,09,13,25,27    01,02,04,16,20,28 
01,05,12,15,23,32    16,17,20,25,30,32    01,11,27,29,31,32    02,04,05,08,22,27 
 
04,07,13,14,24,29    05,11,18,27,31,32    04,05,06,10,22,31    05,20,22,26,31,32 
02,08,12,14,27,32    01,05,09,11,26,31    01,06,17,21,28,31    06,08,10,18,21,27 
04,15,19,20,23,32    01,05,06,18,30,32    02,06,07,17,28,30    02,03,13,17,26,31 
01,10,11,14,18,29    01,03,09,16,26,29    01,06,07,10,18,26    04,08,15,24,26,32 
04,07,19,26,28,30    06,10,15,22,29,32    02,07,18,25,28,29    08,09,18,22,26,29 
04,05,10,13,20,27    03,14,17,19,24,32    03,06,11,16,20,22    01,02,03,06,15,26 
01,08,13,14,27,29    04,06,11,17,23,27    01,05,06,19,22,32    01,09,17,21,22,28 
02,05,09,17,18,32    03,07,12,27,28,29    01,14,20,24,26,29    02,03,04,13,21,28 
04,06,08,11,22,31    07,12,18,29,31,32    07,10,12,17,26,32    06,12,16,24,27,32 
01,10,17,24,25,29    02,04,05,11,16,28    02,15,18,24,26,30    01,18,19,23,28,30 
 
02,05,07,08,22,26    09,15,21,24,29,31    08,14,19,24,26,27    04,13,16,18,22,29 
03,11,12,18,22,32    01,02,10,14,20,27    03,11,16,21,27,28    02,08,12,17,24,32 
01,02,09,18,22,27    02,07,17,20,21,23    01,06,09,15,24,26    10,11,22,24,26,31 
03,07,16,23,30,31    02,03,07,12,28,31    01,03,13,20,21,29    05,09,22,29,30,31 
02,03,11,14,18,20    02,08,19,26,27,30    09,13,17,24,27,29    07,13,20,27,29,30 
02,03,06,09,14,30    02,06,08,16,19,24    09,15,17,21,22,32    03,11,14,19,23,29 
02,09,19,23,25,31    01,08,16,18,20,29    01,09,10,11,26,30    05,13,14,16,19,32 
04,05,13,21,24,28    01,11,15,21,22,24    02,03,21,26,28,30    01,02,03,07,20,31 
01,06,19,26,28,32    02,10,15,16,20,32    10,14,21,29,30,31    03,05,12,19,24,27 
01,04,05,07,20,31    09,20,23,24,25,32    07,11,15,20,27,30    01,09,15,21,28,30 
 
02,09,13,14,16,22    04,08,12,21,31,32    02,03,08,17,21,32    01,02,03,09,12,24 
04,07,10,14,22,23    02,10,15,22,24,28    02,11,14,16,21,27    03,06,12,16,17,31 
02,04,14,23,28,32    01,02,10,16,19,21    06,16,23,25,28,31    01,13,15,20,23,26 
06,07,18,21,23,25    02,14,16,17,22,26    01,08,17,26,31,32    05,10,18,27,28,29 
04,15,18,21,22,30    02,06,16,21,22,23    06,09,10,11,17,30    10,12,17,18,26,30 
02,16,17,19,23,32    02,06,17,20,22,28    03,04,09,23,25,27    01,08,16,27,30,31 
06,12,19,20,24,29    05,15,17,23,30,31    03,06,07,11,22,32    05,19,21,22,25,32 
01,02,03,19,27,30    04,14,22,25,27,28    06,11,13,14,22,28    15,20,24,30,31,32 
03,09,17,25,26,29    02,03,04,07,15,29    03,07,10,13,27,29    06,09,12,13,22,24 
02,05,11,16,27,28    01,05,06,15,29,31    05,08,11,21,22,26    02,03,11,24,27,30 
 
04,11,13,22,27,30    02,06,10,28,30,31    01,02,10,14,17,20    08,10,12,22,27,30 
03,07,14,15,27,29    10,13,18,19,23,30    10,11,17,19,27,30    03,05,06,19,23,32 
02,13,18,21,22,31    04,06,11,12,15,24    07,13,14,17,25,27    01,04,06,13,14,20 
04,14,15,18,30,32    03,05,08,18,24,28    03,06,07,08,14,28    03,06,09,11,25,26 
06,09,11,19,29,30    06,16,20,22,28,29    01,04,07,09,22,26    01,05,07,15,25,32 
07,09,10,14,21,27    02,07,17,23,25,29    04,05,17,24,26,31    05,14,24,25,27,29 
02,09,18,22,24,30    06,07,14,17,26,28    01,07,10,11,12,24    05,09,11,16,17,31 
04,16,19,21,23,32    01,02,03,07,19,27    05,08,10,11,21,30    03,04,16,23,28,32 
03,10,15,19,25,27    02,04,06,13,16,32    06,09,13,14,22,32    02,04,14,15,24,30 
04,09,16,17,19,28    03,06,07,08,14,30    02,07,09,11,21,29    02,18,21,25,30,32 
 
03,08,16,22,29,32    02,13,15,19,28,31    06,07,19,25,28,32    08,11,13,18,27,31 
01,05,09,12,26,32    07,10,15,20,24,31    04,15,18,22,23,24    05,10,19,26,28,32 
10,14,17,22,30,31    12,17,21,27,28,30    01,08,09,10,20,25    02,08,14,15,25,29 
03,07,10,19,20,31    01,02,13,20,23,26    01,07,12,15,29,30    03,06,16,23,25,27 
07,10,13,23,27,32    01,02,09,18,24,27    05,10,12,19,22,23    07,08,19,21,23,26 
04,13,23,26,27,28    04,05,10,20,27,30    04,15,21,23,26,30    01,02,05,09,14,24 
02,09,24,25,26,29    05,08,18,20,26,31    01,09,11,12,17,32    01,08,13,17,26,32 
07,08,10,14,21,26    02,03,06,08,17,28    01,03,10,17,23,28    05,11,13,18,21,22 
03,06,13,19,20,28    02,11,18,28,30,32    06,09,10,19,28,30    04,10,15,16,29,31 
07,11,12,20,28,31    07,15,21,25,27,28    03,14,18,22,31,32    02,05,15,21,25,30 
 
03,14,18,19,24,27    04,08,15,22,28,30    01,02,14,19,21,23    01,06,18,21,24,28 
02,04,10,17,24,29    02,04,09,14,27,31    06,07,10,13,18,32    03,09,18,27,30,31 
01,05,12,22,23,25    06,10,20,21,23,26    03,05,15,24,25,30    08,11,12,14,19,29 
10,13,20,21,22,26    01,05,07,12,17,25    03,04,05,08,21,30    03,05,11,14,18,19 
01,03,11,19,24,25    02,04,07,17,23,27    05,10,15,21,29,30    02,03,12,16,27,29 
02,18,22,24,27,32    01,05,08,16,22,31    02,05,10,12,22,31    05,11,12,13,16,29 
07,10,14,16,24,32    07,13,15,17,26,31    03,12,19,24,29,32    03,06,10,16,22,30 
05,12,18,29,31,32    01,12,20,26,27,32    03,05,07,17,24,25    04,06,19,23,27,30 
05,06,12,16,19,21    03,12,15,22,26,30    03,11,14,16,23,30    02,08,18,25,27,29 
06,12,13,17,25,28    04,06,12,20,23,32    03,06,15,19,23,30    07,09,14,21,22,25 
 
03,06,07,11,21,23    04,05,07,13,18,22    03,22,24,28,31,32    01,08,20,24,28,30 
02,03,11,19,29,31    08,09,13,16,18,31    09,20,22,27,28,32    02,04,12,20,23,24 
02,07,09,16,22,26    08,10,20,25,29,32    02,11,15,18,25,26    03,06,11,17,21,23 
07,08,13,19,23,26    07,08,17,21,26,32    01,05,24,29,30,31    03,04,20,28,30,32 
01,04,13,21,22,32    01,06,11,18,20,26    02,15,21,27,31,32    01,11,12,23,26,32 
03,05,10,19,20,28    04,09,18,29,30,32    05,11,12,21,23,25    01,02,03,06,20,28 
01,07,19,21,24,31    04,05,08,12,14,26    08,16,22,28,31,32    03,06,12,22,23,24 
04,05,08,12,27,29    02,14,18,22,29,31    05,07,21,22,27,32    06,09,11,16,24,30 
01,17,18,20,23,27    02,08,17,19,21,24    03,07,09,14,23,32    02,04,16,20,23,28 
01,13,20,23,27,29    01,05,09,22,28,31    07,10,11,12,25,31    01,08,11,16,22,31 
 
05,17,25,27,28,31    03,14,19,23,25,26    02,04,07,13,17,30    01,06,11,17,20,24 
03,05,19,24,29,32    04,09,14,23,25,31    02,05,08,12,23,28    06,07,17,22,24,28 
01,05,17,18,26,29    02,07,14,15,21,30    02,09,10,11,24,29    11,15,19,28,30,31 
10,20,22,25,28,29    02,10,16,18,19,23    01,09,10,12,17,29    06,20,22,24,30,31 
03,19,20,22,24,30    01,09,16,22,27,28    06,16,21,24,25,32    04,07,08,17,25,27 
01,02,05,09,27,32    02,03,18,25,28,31    03,09,10,15,19,30    08,09,12,18,24,29 
03,05,06,10,15,31    02,07,13,14,26,28    02,14,15,18,21,32    01,05,12,22,23,31 
04,09,14,17,26,32    03,06,08,10,23,24    11,12,16,23,26,29    08,09,17,28,30,32 
03,12,16,18,23,30    02,05,17,18,22,27    05,12,13,15,18,27    02,10,12,16,30,31 
05,06,12,17,20,29    03,08,09,11,15,32    01,04,11,21,22,30    01,13,17,20,22,23 
 
14,19,23,27,29,30    05,06,14,22,28,32    02,08,14,24,25,28    10,19,21,27,28,31 
02,03,04,08,11,25    02,15,16,26,28,32    01,05,09,12,28,29    01,10,12,15,20,27 
03,14,16,19,24,31    07,09,21,22,25,29    04,07,08,18,24,29    07,12,13,15,19,32 
06,09,11,17,25,29    02,09,12,14,15,30    02,08,12,16,23,25    02,11,24,26,28,29 
05,08,16,18,25,31    01,06,15,16,24,27    04,06,08,21,31,32    05,07,15,22,25,26 
11,16,17,18,26,29    06,21,23,25,26,32    01,08,10,11,15,23    08,12,19,22,24,30 
09,11,21,24,27,32    01,10,15,26,28,30    06,17,24,26,29,32    08,12,16,29,30,32 
02,08,19,20,29,32    01,07,18,21,22,26    03,07,11,24,26,31    03,05,20,21,25,30 
01,02,14,24,27,32    07,10,13,17,29,30    03,08,13,14,28,31    02,11,13,16,17,32 
03,11,12,24,26,28    01,06,08,11,23,29    01,07,13,26,27,31    03,04,05,16,26,32 
 
01,02,06,12,15,29    11,16,24,27,30,31    06,08,11,17,18,25    02,17,19,21,28,29 
06,09,11,16,22,30    02,04,05,11,18,30    03,06,18,19,20,24    03,07,13,18,26,29 
07,20,24,27,30,32    04,08,11,16,21,22    01,08,15,27,28,32    01,06,08,12,16,28 
01,02,04,12,18,32    02,04,14,17,21,26    01,05,08,19,20,32    01,03,17,27,31,32 
07,12,16,22,28,30    01,13,22,25,26,32    02,05,10,16,23,27    01,02,03,18,23,32 
04,14,15,17,23,31    07,08,10,12,23,32    04,06,09,19,23,27    05,18,19,22,25,27 
02,06,10,11,23,25    08,09,16,23,29,32    01,13,17,21,27,28    06,07,16,22,28,30 
06,07,10,12,17,30    04,09,16,18,24,28    03,06,21,25,29,30    03,13,17,20,25,31 
02,05,08,21,22,26    03,04,10,13,18,32    04,07,12,13,20,31    04,08,17,26,27,29 
03,08,09,10,18,31    06,08,13,19,22,32    04,17,18,20,28,32    02,07,11,15,18,30 
 
02,08,22,26,30,31    06,12,20,22,24,27    03,10,17,25,29,30    02,04,08,18,28,29 
01,04,05,06,19,26    08,09,15,19,28,30    02,03,08,16,27,29    01,12,13,16,18,31 
06,08,10,15,29,30    02,03,07,10,18,32    04,10,11,14,16,31    03,10,12,13,18,24 
15,17,22,28,29,32    04,07,08,10,23,30    01,11,12,15,18,31    01,05,12,15,29,31 
05,06,07,19,22,29    02,03,10,16,19,28    06,15,19,25,27,32    07,14,24,27,28,32 
01,08,17,19,29,30    01,05,08,20,31,32    07,12,24,27,30,31    05,06,13,19,29,32 
06,12,17,19,28,31    01,07,13,28,30,31    02,09,25,26,28,30    08,12,14,15,20,31 
01,08,09,15,18,31    01,03,09,22,27,32    09,10,14,17,19,30    02,03,06,09,18,20 
01,02,05,08,23,25    07,10,12,13,27,31    03,11,18,21,27,31    03,17,20,21,22,29 
05,08,13,20,22,31    01,11,15,29,31,32    04,05,07,09,19,28    08,10,18,21,26,30 
 
01,08,16,17,18,21    02,09,15,20,30,31    03,18,26,27,28,31    03,09,14,16,26,29 
02,09,11,15,16,26    04,06,14,17,18,24    10,15,22,30,31,32    04,06,19,23,29,32 
04,15,22,23,26,32    05,06,09,15,24,32    01,13,14,17,20,28    01,07,14,15,27,32 
01,02,06,10,22,28    06,19,21,28,29,32    06,19,25,27,30,31    03,14,17,21,22,30 
02,11,14,26,31,32    01,11,14,15,17,32    08,21,22,23,29,32    01,06,13,16,25,27 
01,02,06,11,13,26    02,03,18,20,24,28    02,05,16,18,24,31    02,05,16,24,25,30 
03,05,06,19,23,27    05,12,20,25,26,28    03,06,08,16,23,30    03,14,17,22,24,26 
03,07,10,13,28,30    03,04,12,15,27,29    04,05,12,16,21,26    02,20,21,24,26,32 
06,07,19,21,24,31    01,17,19,23,27,32    05,10,22,24,28,32    04,06,11,18,22,31 
04,13,17,23,28,29    01,03,09,16,23,28    01,04,07,11,20,28    01,05,10,12,15,27 
 
01,05,14,22,25,30    03,12,13,14,29,32    03,04,06,09,13,32    03,06,18,19,20,27 
01,04,06,10,14,25    02,03,19,22,24,26    02,05,06,12,14,23    02,12,14,19,23,32 
01,06,07,08,21,30    06,14,19,25,28,32    05,09,13,19,20,32    03,06,07,08,22,32 
04,07,13,15,23,28    04,05,10,21,25,32    02,03,14,16,22,26    02,07,15,25,28,32 
12,16,17,25,28,31    07,09,15,22,26,29    06,09,13,17,30,31    01,03,04,15,20,25 
02,07,11,19,31,32    01,02,13,21,24,31    04,05,13,18,23,30    04,09,13,17,27,29 
04,09,16,28,29,31    06,17,23,27,29,30    03,18,22,24,30,31    01,03,08,16,19,31 
01,04,05,09,11,25    03,06,10,11,12,27    04,08,10,15,22,32    01,07,15,18,20,22 
02,06,07,09,19,31    06,07,12,18,25,27    01,04,12,13,23,29    03,09,11,12,16,29 
06,16,17,22,26,29    04,09,10,11,27,31    03,04,09,11,14,27    09,12,18,19,24,32 
 
01,05,07,15,25,30    04,06,12,13,16,28    02,04,07,14,22,30    13,15,16,22,27,32 
03,05,07,19,20,26    01,02,04,06,13,28    01,10,18,29,30,31    09,12,16,17,18,29 
05,07,09,10,21,28    04,17,25,28,31,32    03,09,11,13,26,27    06,09,22,26,27,32 
01,09,16,23,28,29    10,15,16,19,28,30    07,08,13,16,18,32    05,09,10,15,18,29 
02,07,08,10,14,24    07,08,14,26,28,30    02,07,08,09,27,31    11,19,20,25,30,32 
02,05,10,18,27,28    02,03,12,17,29,31    01,15,17,19,22,32    08,10,14,17,24,32 
03,10,18,19,21,23    03,04,17,19,21,24    05,09,13,15,18,30    02,03,19,25,27,29 
02,19,21,22,27,32    05,07,09,16,26,29    10,12,14,20,29,32    04,06,09,15,21,22 
01,02,10,20,26,30    04,08,12,13,26,29    01,02,03,07,14,32    03,10,14,20,22,25 
02,05,16,17,18,26    08,12,14,20,23,30    01,03,07,10,11,27    01,08,13,17,25,27 
 
05,21,23,26,29,30    01,09,20,22,27,32    02,04,08,13,14,32    02,06,13,15,28,31 
04,06,14,19,22,26    05,08,09,11,19,32    02,03,10,14,20,25    07,08,09,18,21,26 
06,08,10,13,23,24    06,11,17,27,29,31    01,03,05,06,25,32    04,09,10,17,24,27 
03,06,11,12,19,30    02,05,07,15,24,25    02,05,08,17,21,28    05,13,18,19,29,31 
07,10,11,12,20,31    03,12,25,28,29,30    02,05,13,19,24,28    02,03,15,25,28,30 
02,06,14,15,17,22    03,12,16,23,28,30    01,02,11,16,19,31    01,06,07,13,17,30 
01,02,03,10,24,29    01,03,05,11,23,28    03,06,13,17,19,32    02,06,07,19,22,31 
04,14,23,27,29,32    04,11,24,27,28,32    01,03,17,23,28,31    06,10,18,21,30,31 
02,03,05,08,12,28    04,05,09,13,23,25    02,06,10,15,25,31    06,13,21,26,27,29 
04,05,13,16,22,29    06,13,21,22,23,26    01,04,12,21,23,28    01,06,15,24,30,32 
 
03,08,12,19,21,27    04,10,13,18,20,30    01,07,17,19,26,31    07,10,12,14,22,28 
07,09,11,16,26,27    05,13,20,26,30,32    02,08,17,19,30,31    01,09,15,21,25,30 
03,17,22,28,29,31    03,18,26,29,30,31    02,05,07,18,27,31    08,12,19,22,28,30 
01,17,24,27,28,30    03,11,16,18,29,32    01,17,23,28,29,31    02,05,13,19,21,26 
03,12,17,22,28,29    05,08,17,22,29,30    02,03,12,17,30,32    09,10,16,19,21,29 
03,08,12,16,22,23    10,12,13,17,23,29    07,12,17,23,25,26    01,08,10,18,19,23 
04,10,16,17,27,32    02,09,10,23,25,27    09,19,20,25,29,32    01,02,06,10,17,29 
04,07,10,19,24,32    02,12,14,21,22,27    02,03,06,13,24,32    02,04,06,21,27,32 
03,07,10,12,21,27    03,15,22,23,29,32    11,13,16,20,26,27    05,11,15,25,27,30 
02,04,11,15,23,28    01,07,08,11,13,26    02,08,14,17,18,25    06,13,21,24,26,27 
 
04,06,17,21,29,30    02,06,15,24,26,31    02,04,10,16,26,27    03,06,11,17,29,31 
03,14,15,16,24,30    03,12,17,20,28,30    05,22,24,27,31,32    02,03,09,14,24,26 
03,08,10,20,26,30    05,11,24,27,29,31    06,08,15,18,21,26    02,04,23,27,28,31 
02,03,10,18,23,32    02,03,07,10,16,18    03,12,17,18,20,28    04,07,15,28,30,32 
02,13,22,24,29,32    07,09,14,21,27,30    01,03,09,15,20,30    01,05,12,18,23,32 
04,06,10,21,22,32    05,10,24,27,30,31    04,06,16,25,28,32    06,08,11,14,28,29 
06,07,11,17,28,30    02,03,04,20,25,32    01,02,15,25,28,30    01,05,08,13,14,25 
01,03,06,11,12,31    02,07,14,16,29,30    02,08,11,27,28,29    03,07,10,16,28,29 
03,05,17,22,25,28    02,12,13,14,18,32    04,06,10,17,18,28    02,10,12,21,25,32 
04,08,15,21,22,24    09,11,14,18,24,30    01,03,05,15,23,28    02,05,10,20,30,32 
 
09,10,13,21,29,31    04,16,20,21,24,30    03,04,05,12,29,32    04,09,14,16,25,31 
09,15,19,21,22,30    04,07,10,20,28,32    02,11,14,16,17,24    04,06,08,15,25,31 
02,03,14,23,26,31    04,13,19,29,30,31    04,05,09,14,17,32    07,08,18,20,25,28 
07,15,16,17,21,28    01,02,07,12,25,32    01,15,21,27,30,31    01,02,10,14,16,31 
07,09,14,20,23,31    04,07,14,18,26,32    02,04,05,12,20,29    01,07,08,23,27,31 
05,06,15,19,23,30    06,07,09,11,18,26    02,04,13,14,19,22    01,02,05,07,17,32 
01,03,12,19,23,24    03,06,11,19,21,25    04,05,13,21,27,31    01,10,20,24,27,28 
06,07,09,13,20,25    03,05,06,14,23,27    06,07,12,14,18,32    03,04,08,13,24,27 
01,05,12,19,20,29    10,14,23,24,25,30    09,11,13,18,26,29    03,13,23,29,31,32 
03,11,26,27,29,32    08,10,12,17,27,28    06,15,17,18,23,31    07,13,20,22,24,32 
 
04,06,12,15,16,28    01,11,14,21,30,32    02,13,18,19,25,27    01,12,15,16,20,22 
05,06,07,10,25,31    01,09,12,18,27,28    03,05,07,20,21,28    02,07,14,17,18,20 
01,15,20,29,30,32    01,16,18,21,25,32    04,12,20,22,23,29    05,08,15,19,24,30 
02,14,17,22,26,28    03,12,15,17,22,23    03,07,12,28,29,30    01,09,15,16,29,32 
05,14,15,23,27,29    01,16,24,27,29,30    02,06,07,08,27,30    01,07,18,20,28,29 
02,04,11,17,23,27    01,06,17,24,30,31    03,05,08,09,15,32    04,06,14,15,21,27 
01,07,08,22,24,26    01,05,07,08,15,32    02,21,22,27,30,32    01,05,07,12,13,29 
02,04,05,14,24,31    01,06,09,13,22,31    11,12,14,21,25,31    03,05,09,18,23,28 
06,09,10,12,19,24    01,03,04,11,18,22    02,13,15,18,24,32    03,13,21,22,24,27 
02,07,08,11,15,31    05,10,21,27,28,29    03,10,11,13,16,25    02,03,13,15,27,30 
 
04,12,16,18,28,29    04,07,14,21,26,32    06,14,16,23,27,30    04,14,15,17,26,31 
08,09,17,24,29,31    01,02,03,06,18,28    02,12,22,24,30,31    01,02,03,19,26,30 
02,04,14,18,24,27    03,07,08,20,29,32    02,10,17,18,21,31    02,03,08,16,18,20 
02,05,17,21,22,29    01,06,08,17,23,29    07,13,25,27,29,32    01,13,18,23,24,32 
02,06,16,24,26,29    01,06,14,22,28,29    08,12,15,16,26,31    03,06,07,11,27,29 
09,12,13,17,26,28    01,02,11,16,22,30    05,10,11,28,30,32    07,21,23,27,30,31 
05,16,20,21,27,30    06,15,20,21,23,31    02,07,09,15,16,26    08,12,18,21,30,32 
10,11,14,19,26,28    06,10,13,18,24,26    03,04,07,15,23,32    04,08,13,24,25,26 
02,17,18,22,30,32    01,03,06,12,19,23    02,04,18,23,31,32    01,05,17,20,22,29 
01,14,20,21,28,30    05,10,12,18,31,32    02,04,09,14,25,31    02,06,16,22,29,30 
 
06,09,16,20,21,22    05,12,16,18,27,32    03,07,08,19,27,30    02,03,10,21,26,32 
02,04,08,18,19,28    06,12,19,24,26,27    02,05,11,15,23,28    07,13,17,26,27,29 
03,05,06,10,18,26    01,04,06,07,19,27    01,05,06,14,27,30    01,05,08,10,19,27 
03,13,24,25,26,32    01,07,10,24,25,26    04,05,09,14,21,32    02,04,07,13,24,32 
04,08,10,16,25,30    02,21,23,26,30,31    03,06,14,15,19,25    03,04,08,17,20,23 
02,06,09,11,12,32    01,08,10,16,20,30    05,10,11,12,21,25    01,05,11,13,22,25 
02,03,09,11,14,26    02,09,12,16,29,31    06,15,17,18,21,31    11,15,23,24,25,30 
02,03,07,10,12,30    02,06,08,17,24,32    03,14,15,18,27,32    02,03,05,08,17,30 
02,05,08,10,27,28    01,05,07,16,26,27    06,07,08,17,24,32    04,10,13,20,30,32 
03,13,16,24,25,29    01,13,14,16,20,31    03,07,16,25,28,30    02,17,18,21,27,32 
 
01,06,07,11,14,29    10,12,19,27,28,31    04,06,09,12,13,24    06,07,08,22,26,32 
01,09,21,26,28,31    04,05,06,10,28,31    04,10,12,14,19,31    07,08,12,14,21,24 
01,09,26,29,30,32    02,03,11,15,27,29    05,08,11,16,30,32    03,04,05,18,24,28 
01,03,07,16,17,29    07,10,18,25,31,32    01,07,11,21,22,30    05,06,14,18,23,25 
04,08,11,21,31,32    05,07,08,11,16,26    08,10,21,25,28,29    03,08,14,22,24,26 
01,12,19,23,25,28    01,02,03,13,21,30    04,07,08,09,15,29    07,10,16,17,24,29 
02,03,04,13,26,32    01,04,05,09,21,30    01,08,17,21,26,27    03,12,24,29,30,31 
04,10,20,24,28,31    02,10,18,19,24,31    02,04,09,13,14,28    03,08,14,20,23,24 
02,10,12,14,28,31    03,06,22,27,31,32    02,03,06,09,18,29    01,05,18,19,29,31 
02,03,07,10,12,23    01,03,04,09,14,32    06,15,21,22,23,26    04,07,11,16,18,31 
 
03,13,16,23,27,28    04,06,17,23,26,30    03,19,20,21,27,32    03,11,17,23,26,28 
02,03,12,21,25,32    08,11,18,20,25,31    03,14,15,18,23,31    02,10,11,12,27,30 
07,13,21,24,25,26    02,05,12,13,14,30    03,05,10,15,29,30    11,12,16,21,29,32 
09,14,21,23,24,32    03,07,08,09,16,27    02,06,08,11,20,31    03,06,07,11,13,22 
01,07,21,23,25,30    04,05,12,15,25,31    01,03,12,20,26,32    02,09,14,16,22,31 
02,05,08,18,23,27    05,07,17,21,29,30    05,10,13,20,22,31    06,11,13,19,31,32 
03,15,20,22,23,31    03,07,13,20,23,32    05,08,11,13,25,32    09,18,22,28,29,30 
01,04,08,10,16,32    03,11,13,23,24,30    08,09,12,16,22,27    02,04,14,18,29,32 
11,17,22,23,30,32    06,08,11,18,27,28    08,10,11,14,22,29    12,14,16,17,26,32 
03,11,13,22,26,31    01,12,13,19,26,29    02,03,10,18,27,31    01,05,15,24,29,30 
 
01,09,10,16,20,22    03,11,17,23,28,30    03,06,14,18,19,32    05,09,13,18,25,28 
01,02,08,13,24,28    05,08,18,19,20,25    01,06,11,13,17,31    04,12,15,21,26,28 
05,12,15,17,21,29    01,04,07,09,19,32    02,12,13,16,20,29    07,11,14,21,27,32 
03,04,11,19,25,30    05,13,14,17,20,30    03,17,24,26,27,30    03,16,18,25,28,29 
03,08,12,18,20,32    02,05,08,19,26,31    01,04,09,10,14,30    02,06,07,08,23,26 
07,12,18,20,21,28    02,07,16,23,25,26    01,02,10,17,21,24    03,05,07,14,17,32 
05,07,09,21,30,31    05,06,08,16,22,26    08,12,16,17,29,31    01,03,11,21,22,27 
02,04,17,26,31,32    01,06,10,14,16,28    01,06,15,21,28,29    03,12,15,19,25,26 
06,09,15,20,25,27    02,18,20,23,24,30    04,06,09,13,17,23    06,14,19,24,30,31 
01,02,03,14,21,24    06,19,23,29,31,32    05,10,15,28,29,32    02,05,12,14,22,27 
 
03,07,14,17,27,32    01,03,08,14,17,26    06,19,21,28,31,32    04,15,17,18,22,32 
05,07,08,11,19,24    05,09,19,20,21,26    03,04,14,25,30,32    05,08,19,25,26,30 
02,04,21,22,26,30    01,02,07,13,16,29    05,10,14,16,27,30    04,08,12,17,28,29 
03,06,07,08,23,32    02,03,05,10,17,27    03,09,15,22,23,26    02,08,09,10,13,26 
04,12,16,22,29,32    04,07,18,24,25,26    10,14,19,20,30,32    04,09,14,23,26,27 
04,16,23,26,27,31    11,18,19,27,29,32    01,05,09,10,12,29    03,07,10,15,27,28 
01,03,08,09,18,28    03,15,21,23,28,31    02,05,11,13,24,31    08,16,27,29,31,32 
02,03,12,18,21,26    04,05,21,27,29,31    03,04,10,12,14,32    04,05,06,14,26,31 
01,08,09,11,21,26    06,12,20,21,22,25    01,03,08,12,20,28    04,05,08,15,23,25 
04,12,13,14,19,30    01,06,10,11,22,25    12,17,21,27,29,30    05,06,08,10,16,31 
 
01,02,03,06,15,31    03,14,15,25,28,32    07,09,12,17,26,30    01,03,05,11,14,32 
08,09,19,22,24,30    04,16,22,24,25,32    03,11,19,23,24,30    04,09,18,20,28,31 
02,15,18,19,24,30    03,15,16,23,25,30    03,04,15,24,26,32    08,12,13,20,27,30 
01,13,15,16,23,29    01,03,15,16,19,22    02,07,08,17,25,32    06,08,18,26,27,30 
02,13,17,29,31,32    06,07,09,14,21,30    01,06,07,14,21,31    12,21,27,29,31,32 
02,04,10,16,17,27    02,04,06,15,23,30    01,08,15,17,20,30    05,08,12,13,14,32 
10,11,16,19,27,31    04,09,10,11,19,23    06,17,18,21,26,31    01,05,10,19,21,27 
01,08,10,13,25,26    03,09,11,20,31,32    03,16,21,22,23,32    06,14,19,24,26,30 
01,02,09,12,23,32    01,03,05,14,29,30    06,07,08,21,25,28    01,12,14,20,27,32 
02,07,15,21,25,28    04,17,19,23,28,29    09,10,11,22,25,31    02,05,10,15,26,32 
 
01,06,09,11,18,22    13,14,15,19,28,31    06,12,17,21,24,25    02,06,11,19,20,30 
08,15,16,18,21,30    01,17,18,19,23,26    03,04,05,18,21,30    07,09,11,14,24,30 
04,09,14,23,27,29    02,10,12,14,25,31    03,06,20,21,22,32    02,10,21,23,25,30 
01,07,13,14,22,24    06,07,11,18,28,30    02,05,09,14,23,31    10,14,15,21,27,30 
05,08,10,18,24,31    03,10,16,30,31,32    03,11,19,26,31,32    02,12,13,15,21,30 
06,10,22,29,30,31    01,05,06,14,22,24    03,04,09,15,28,32    06,07,08,22,26,29 
02,13,15,22,30,31    01,14,15,22,24,27    01,05,20,28,29,30    01,14,21,22,25,27 
02,03,09,17,22,32    01,12,23,24,26,32    01,02,21,26,28,31    04,05,07,18,24,29 
01,03,10,15,26,27    03,04,14,18,24,31    04,08,13,20,26,27    05,10,14,17,23,25 
03,09,11,16,20,21    08,15,22,23,26,28    07,11,13,14,19,29    02,14,21,29,30,31 
 
03,04,08,13,25,32    02,09,10,13,22,24    01,14,19,21,23,29    01,04,05,11,16,27 
06,10,11,21,23,32    02,06,08,18,25,30    01,02,07,15,17,28    01,13,21,24,25,30 
01,09,10,11,25,29    02,14,16,20,30,31    02,05,08,13,26,27    05,09,10,15,24,27 
05,07,16,22,25,30    03,04,10,15,20,24    02,03,04,10,20,32    09,10,12,14,24,31 
01,08,09,10,22,28    03,09,10,11,21,30    02,05,19,20,21,28    05,08,13,21,23,30 
05,06,19,21,23,28    02,06,09,19,20,21    08,20,21,23,28,32    06,07,11,15,18,32 
06,11,14,22,23,29    01,03,06,09,10,31    03,04,05,20,23,27    04,16,20,23,26,31 
07,10,13,18,30,32    09,10,11,19,25,32    03,07,20,29,30,31    03,04,14,16,24,30 
03,06,10,20,21,30    03,07,11,16,26,32    04,09,13,24,25,26    05,10,17,18,20,29 
03,05,08,16,23,24    04,05,10,15,22,24    04,06,15,16,19,22    01,10,11,21,24,28 
 
04,05,07,12,19,25    09,10,13,17,26,28    03,18,21,25,26,31    05,08,19,21,29,30 
03,08,09,19,29,32    02,03,07,09,17,32    01,13,16,19,26,30    08,13,16,25,27,29 
07,09,10,17,27,31    03,13,21,28,29,32    05,08,14,23,27,28    03,09,18,20,27,28 
01,05,06,14,23,25    02,10,23,28,30,32    05,17,18,22,29,32    04,07,10,19,21,29 
08,21,23,26,31,32    02,03,10,15,17,26    02,12,17,19,31,32    06,11,16,23,31,32 
04,08,18,19,20,26    06,11,21,24,28,32    02,04,08,14,22,27    03,12,18,22,25,26 
05,09,10,20,28,31    08,10,19,22,28,32    02,17,19,21,24,30    03,04,25,27,29,32 
02,11,23,26,28,30    01,02,05,12,19,24    01,09,12,13,25,30    03,15,20,23,26,30 
06,11,12,13,27,30    03,04,05,12,18,22    09,11,15,18,19,30    09,11,12,15,22,30 
05,14,25,26,28,30    05,10,15,24,31,32    05,07,16,21,27,31    03,10,11,16,26,29 
 
06,16,17,19,22,31    01,16,17,19,24,29    05,17,21,25,27,32    01,02,04,07,18,30 
02,07,14,26,27,30    02,06,11,16,23,31    05,06,19,25,30,32    07,10,23,29,30,31 
03,06,07,09,25,30    06,07,09,17,25,31    05,06,18,21,23,30    03,08,10,13,28,32 
09,18,23,28,29,31    06,09,10,14,26,32    01,12,14,15,24,29    02,05,10,12,19,31 
01,12,21,25,28,31    02,05,11,19,27,29    01,02,03,13,18,27    02,09,20,26,30,31 
01,04,08,12,13,31    02,10,13,22,24,28    06,11,14,15,17,32    04,08,17,18,23,29 
03,04,07,13,15,26    01,05,08,09,26,32    04,08,13,26,29,32    03,07,14,17,23,31 
06,19,20,23,26,31    02,19,20,24,27,30    01,04,11,17,18,26    02,08,19,22,30,31 
07,10,13,18,28,30    02,12,19,25,26,28    04,15,22,24,27,32    01,04,06,07,14,26 
04,08,16,21,23,24    04,07,09,16,17,27    06,14,20,24,26,27    06,07,13,19,21,24 
 
01,07,16,18,29,30    03,06,08,09,19,28    02,03,06,16,29,31    05,06,14,21,26,31 
02,04,18,21,24,29    02,11,12,13,16,28    03,07,13,18,27,29    05,08,10,17,18,31 
02,03,08,17,19,26    06,12,17,20,21,30    01,06,18,19,22,32    02,05,12,13,24,29 
03,05,07,13,26,29    03,10,13,19,23,24    02,04,05,17,27,32    01,09,14,27,28,31 
01,15,19,21,27,32    04,10,13,18,30,32    04,06,10,19,20,30    02,06,09,18,28,30 
02,07,08,17,19,21    06,08,12,13,21,30    03,08,10,12,26,27    08,11,12,14,23,30 
07,10,17,21,26,27    04,09,16,19,22,30    07,09,10,13,21,31    04,06,10,16,24,29 
02,10,14,21,26,27    01,02,17,20,23,31    01,08,13,23,26,29    01,14,18,22,23,25 
01,08,09,10,13,32    02,04,05,12,22,31    02,04,10,18,22,23    02,09,17,25,26,31 
07,08,11,14,19,32    01,04,08,10,19,27    04,06,10,14,15,31    02,06,07,10,21,31 
 
07,14,19,22,23,32    03,07,16,21,29,32    10,15,17,19,30,31    02,05,08,19,20,27 
01,05,06,11,24,27    01,18,24,25,26,29    01,05,12,13,23,26    01,07,10,19,29,30 
02,03,04,19,24,31    05,06,12,14,23,28    04,16,21,24,28,30    05,09,10,15,29,31 
06,12,14,21,22,25    03,08,19,27,28,30    02,09,10,21,26,32    03,10,12,16,17,27 
01,02,07,13,17,26    06,07,09,18,26,30    03,17,22,23,26,30    01,12,22,23,28,31 
03,06,10,17,29,30    04,11,14,15,19,32    05,06,20,25,27,29    02,06,15,17,24,29 
06,10,16,19,24,26    02,03,09,16,28,32    03,07,12,19,21,29    02,09,14,24,26,30 
09,10,15,18,25,32    08,11,19,20,25,27    04,06,13,20,25,26    01,10,13,15,20,21 
02,09,15,21,31,32    07,12,16,20,30,32    02,04,18,23,24,30    05,07,18,22,29,32 
03,04,07,11,20,26    01,07,10,12,14,31    05,14,21,25,29,31    08,12,16,17,19,31 
 
01,02,09,12,14,23    01,04,13,17,22,28    01,10,14,16,26,31    05,14,16,17,23,31 
06,07,08,12,15,32    03,05,14,21,27,28    02,03,09,15,20,23    01,17,20,21,23,30 
01,06,10,18,19,25    09,14,17,24,26,28    01,02,03,06,17,23    01,10,20,27,30,31 
06,13,14,24,27,30    02,16,25,26,27,31    07,16,18,20,21,28    02,10,13,16,28,29 
07,11,17,25,27,28    03,07,12,18,29,31    05,10,18,19,26,29    08,09,12,15,20,30 
02,09,10,14,16,25    06,12,13,14,27,32    04,06,14,17,23,29    01,10,11,25,28,31 
05,08,16,22,27,29    02,03,04,12,19,31    01,02,03,08,17,28    01,13,16,25,29,30 
01,06,08,14,17,26    01,02,10,12,14,32    05,14,22,26,27,28    04,05,14,17,19,23 
05,09,18,24,25,30    03,05,07,21,22,29    01,07,11,14,16,27    07,14,16,19,20,31 
05,10,14,18,29,30    03,13,22,24,26,27    01,05,14,20,21,28    04,14,23,27,30,31 
 
06,12,21,23,25,26    01,13,19,26,28,30    05,06,08,12,18,29    03,08,13,28,31,32 
01,05,08,15,21,30    03,11,15,24,25,26    06,08,11,16,25,32    04,05,17,22,26,29 
03,08,11,14,15,31    02,15,18,21,23,30    01,02,09,12,16,18    02,13,21,24,26,30 
05,06,10,14,17,32    07,15,16,21,25,28    09,13,21,22,27,29    02,11,22,25,27,32 
01,10,14,21,24,32    01,08,13,16,17,31    03,06,09,10,22,31    08,09,14,20,27,30 
03,19,25,26,29,31    03,06,15,17,22,28    07,15,21,28,30,32    01,06,11,13,17,32 
14,15,19,22,29,31    06,16,19,24,25,31    05,10,11,18,22,31    02,03,04,13,16,21 
07,09,11,19,24,25    03,10,11,13,15,30    01,06,10,20,21,32    01,03,06,16,26,30 
02,15,17,20,25,31    03,10,16,21,31,32    03,08,09,11,18,28    04,06,13,20,21,32 
01,04,18,20,25,30    03,11,12,16,29,31    02,03,10,17,20,26    04,07,09,18,24,32 
 
05,15,20,26,28,32    01,14,19,20,27,29    01,04,07,16,26,27    04,10,15,23,24,26 
01,06,12,19,26,29    03,09,17,19,26,29    01,13,14,22,27,29    04,14,15,18,20,32 
04,05,23,25,27,30    06,08,11,16,23,27    05,08,14,29,30,31    01,04,11,23,24,25 
01,07,15,17,29,30    01,02,04,08,17,32    02,03,04,16,22,27    01,03,12,17,23,30 
04,09,17,25,26,32    01,02,08,16,21,31    06,07,11,15,25,32    03,11,15,18,24,25 
02,03,05,08,15,32    01,05,10,12,20,28    05,06,07,13,17,31    04,07,08,18,24,30 
01,04,13,14,20,24    01,08,15,20,24,30    01,18,23,28,29,32    08,14,16,24,27,31 
02,14,18,23,25,26    06,21,22,27,29,31    05,06,13,19,21,30    01,02,03,07,20,29 
11,16,25,28,31,32    12,14,20,26,27,31    03,05,11,16,23,30    04,11,15,26,27,29 
02,07,12,18,20,21    05,08,11,19,23,32    09,12,14,16,22,31    04,15,18,24,26,31 
 
01,07,15,17,27,32    04,05,07,09,20,28    04,07,24,25,26,32    02,09,15,18,27,29 
02,06,12,30,31,32    09,10,13,15,22,29    09,17,19,24,30,31    03,06,09,14,27,29 
04,07,09,11,19,25    04,07,16,21,28,29    02,07,08,12,23,31    04,07,12,23,25,27 
03,05,07,14,15,28    03,18,19,24,29,31    09,13,14,15,27,30    02,11,13,23,24,27 
11,13,19,22,26,31    01,02,06,18,21,24    02,06,09,15,20,28    03,09,14,22,30,32 
01,02,14,17,20,31    02,05,09,15,20,31    03,07,14,15,25,31    01,06,07,19,22,32 
03,06,14,29,30,31    01,04,06,08,22,30    03,05,08,18,19,28    06,13,16,20,28,29 
03,05,07,10,19,27    08,14,21,28,31,32    01,06,16,18,25,26    03,05,07,22,23,28 
02,08,17,25,26,28    04,08,14,17,24,29    03,10,15,23,25,31    01,03,06,15,26,27 
05,14,18,20,31,32    05,06,09,11,18,30    02,03,04,13,18,21    04,05,06,12,16,21 
 
04,12,22,27,29,31    05,06,09,13,15,29    01,04,06,18,26,30    01,08,09,10,26,31 
04,12,18,20,21,31    01,08,13,23,25,26    01,04,05,06,20,28    02,04,13,24,31,32 
08,11,12,16,25,32    04,08,14,20,25,27    05,13,15,21,26,30    10,15,22,25,29,31 
06,13,15,18,24,28    03,09,11,20,27,31    04,05,17,19,24,30    08,15,22,26,28,31 
01,13,19,23,24,27    05,09,12,19,21,32    03,11,12,21,23,26    10,12,13,20,27,32 
04,10,12,16,25,32    01,05,08,20,22,32    03,04,05,14,17,32    01,10,15,25,29,32 
01,02,09,14,26,28    01,05,10,11,12,27    10,16,22,24,25,29    03,06,13,20,31,32 
04,19,20,21,27,30    04,05,08,16,23,28    01,04,05,09,16,30    02,08,18,19,20,23 
01,08,19,24,30,32    01,14,18,24,29,30    01,11,17,21,26,29    02,04,11,16,17,20 
01,06,08,17,18,26    07,12,14,23,27,31    02,05,20,22,24,31    04,11,12,18,22,27 
 
03,04,17,20,22,24    03,14,16,24,25,30    02,04,23,26,29,30    02,09,11,13,30,31 
01,09,21,24,26,28    02,05,07,09,15,26    03,16,17,20,22,28    01,04,07,12,24,28 
02,10,13,17,19,32    04,05,13,21,26,32    01,09,12,29,30,31    04,14,25,28,31,32 
05,07,11,15,18,32    04,07,09,16,25,31    05,10,19,22,25,29    04,10,13,15,22,23 
02,06,09,14,19,25    07,13,16,23,30,31    07,10,18,22,29,31    02,05,09,15,16,24 
05,06,09,12,20,32    03,14,23,27,28,29    06,10,11,12,23,26    03,07,10,20,29,30 
03,07,15,23,26,32    04,05,08,12,28,30    07,08,09,20,23,30    04,13,22,26,28,29 
01,05,09,10,28,30    03,04,07,11,13,29    06,12,14,16,27,30    01,05,06,07,17,25 
02,06,08,11,21,31    03,04,09,11,20,31    02,05,16,21,23,27    03,18,21,22,24,32 
04,07,10,18,25,30    02,11,13,14,21,29    05,09,15,17,24,31    10,11,13,18,22,31 
 
03,12,14,21,22,26    01,12,14,15,21,29    03,15,21,23,25,26    02,08,09,14,22,24 
10,16,25,28,29,30    07,12,14,20,21,24    02,03,09,15,19,30    01,06,15,26,28,29 
07,15,19,20,22,31    02,20,27,28,30,32    02,07,11,17,18,25    02,06,13,14,26,28 
01,02,12,17,25,32    02,07,12,25,29,32    03,04,11,20,25,29    05,12,18,22,30,31 
08,11,15,16,17,28    02,03,14,21,24,27    03,05,06,13,21,27    01,09,16,22,23,25 
01,02,12,17,19,23    01,10,14,24,27,32    08,18,23,25,26,29    05,07,13,21,25,30 
03,07,09,10,15,25    02,05,07,12,13,26    01,12,17,24,25,31    08,10,12,22,28,31 
01,19,20,24,28,30    05,17,19,23,26,27    03,07,14,23,25,26    04,08,09,18,25,27 
02,03,06,08,20,32    08,09,10,13,21,27    03,08,12,15,21,29    07,13,19,22,24,32 
01,02,05,16,25,30    07,12,13,17,28,30    03,08,10,13,21,22    06,13,18,27,28,29 
 
02,03,05,08,18,26    01,08,10,18,19,24    01,06,14,16,23,27    04,10,11,20,24,29 
06,13,15,18,19,30    02,05,19,23,24,25    02,05,12,19,25,27    03,05,09,13,14,28 
02,07,16,17,23,29    01,14,17,19,23,24    03,08,23,24,27,30    09,10,11,15,26,29 
04,07,23,27,31,32    01,10,18,21,23,28    11,13,15,25,31,32    01,02,05,09,19,24 
02,09,23,26,28,29    01,09,13,23,25,32    02,05,16,22,27,29    02,04,06,07,13,27 
01,12,23,24,26,31    03,08,14,17,21,31    12,17,23,29,30,32    03,04,05,10,22,31 
01,07,08,13,16,32    04,06,17,20,27,28    06,08,10,13,22,30    09,11,12,15,20,32 
07,10,11,19,25,27    01,07,15,17,24,29    05,16,20,23,29,30    10,15,21,27,29,30 
02,09,15,20,31,32    04,06,14,21,27,28    01,04,09,15,17,27    04,10,18,20,29,30 
03,04,05,08,14,27    01,02,03,18,22,29    01,18,21,23,24,31    01,04,10,14,16,32 
 
01,03,14,19,27,31    05,11,16,20,27,28    02,06,16,27,28,30    01,06,13,22,23,24 
05,08,16,20,26,27    01,04,05,09,28,30    02,07,08,14,23,27    04,08,24,25,27,30 
01,16,17,19,21,30    05,13,20,22,25,31    02,09,11,12,15,26    03,05,09,17,22,29 
01,02,14,19,23,26    01,04,05,09,25,32    01,09,11,18,24,27    07,12,13,17,20,29 
01,03,04,15,19,29    02,08,18,19,28,32    01,07,13,20,28,29    02,04,13,16,22,29 
03,04,05,12,18,28    02,06,19,20,29,32    01,05,07,16,25,32    04,09,12,14,21,32 
05,18,24,25,29,32    07,08,12,20,28,30    06,07,09,18,23,27    01,08,09,19,23,29 
10,11,20,23,25,29    04,08,12,25,26,28    03,12,16,20,27,30    01,04,06,08,17,18 
02,07,16,18,22,29    01,02,09,11,13,30    01,02,04,07,11,19    07,10,12,14,20,32 
06,10,17,24,30,32    01,06,09,11,18,29    01,04,09,10,17,28    05,12,15,19,30,32 
 
06,11,22,25,26,28    03,04,06,16,24,32    03,09,13,17,20,22    01,03,04,17,23,29 
04,07,10,11,29,31    01,02,09,18,23,28    08,09,11,18,25,30    03,08,09,13,21,30 
06,17,19,21,22,31    02,07,09,12,13,25    01,03,05,22,23,31    01,10,21,28,31,32 
02,19,22,24,26,32    03,07,19,20,29,31    05,08,12,16,26,28    03,06,08,09,23,32 
01,14,19,27,29,30    01,09,24,25,26,31    01,06,11,20,24,32    07,15,16,25,28,30 
01,03,18,24,25,32    02,03,08,23,25,27    04,06,10,13,18,26    03,20,25,27,28,31 
01,03,04,09,15,28    11,18,22,30,31,32    06,16,17,20,23,32    01,09,23,25,26,29 
02,08,16,17,28,30    05,07,19,24,30,31    01,02,04,16,20,24    03,08,16,19,20,30 
06,08,12,16,17,30    05,06,10,12,15,23    01,06,12,14,16,30    02,07,11,13,20,23 
01,06,17,24,27,30    01,07,09,13,16,27    05,12,13,19,29,32    01,04,14,20,22,27 
 
02,07,08,14,22,31    05,07,09,12,29,30    03,05,24,28,31,32    01,09,18,21,24,31 
01,02,03,11,24,29    02,15,17,20,25,29    05,15,16,23,25,29    01,02,06,16,24,30 
02,06,07,12,14,25    07,12,16,20,27,30    05,13,17,18,19,28    07,10,17,18,27,32 
05,06,11,18,28,30    01,02,13,18,23,26    06,07,12,14,22,31    03,04,18,21,28,32 
02,07,09,16,24,28    03,08,20,23,27,31    04,10,11,12,23,27    02,03,18,20,22,32 
01,03,05,13,18,29    05,06,10,12,19,31    10,12,13,21,25,32    02,07,12,16,23,29 
04,06,09,10,20,31    01,13,26,29,31,32    03,08,19,20,23,26    03,18,22,27,30,32 
02,10,19,23,26,29    10,18,21,22,24,31    01,03,06,11,12,25    09,19,21,22,25,30 
01,03,16,19,28,29    03,12,13,14,18,31    03,09,10,19,28,32    01,02,05,10,19,31 
03,04,11,14,16,28    01,04,16,18,24,28    01,05,07,12,17,32    07,18,22,25,28,30 
 
04,07,09,16,23,29    03,06,15,17,31,32    04,06,11,20,23,29    08,17,19,24,27,31 
01,14,18,19,21,28    05,07,10,14,22,23    09,12,18,24,31,32    03,04,13,21,23,27 
02,07,16,18,22,30    01,07,17,19,21,28    11,14,20,26,30,31    06,09,15,21,28,32 
03,10,16,20,28,29    04,11,14,18,29,30    03,08,10,11,17,29    01,03,07,08,11,22 
02,03,08,15,17,32    01,03,09,14,15,31    06,19,20,24,27,30    03,08,09,15,25,28 
02,07,09,10,18,30    06,08,15,22,26,32    03,05,09,12,21,31    05,06,11,16,19,23 
01,02,07,09,11,25    08,13,23,24,25,32    06,11,17,19,31,32    06,11,18,22,30,31 
07,12,16,19,20,30    04,08,10,11,19,27    01,09,14,26,28,30    03,09,11,12,21,25 
01,11,14,20,21,32    02,13,15,28,29,32    01,03,13,17,20,25    04,06,08,20,28,31 
01,07,11,20,22,29    02,03,04,08,21,24    05,06,17,20,23,27    05,06,11,19,22,32 
 
05,07,08,13,19,29    02,15,19,23,24,30    01,03,05,08,20,28    02,05,06,08,18,27 
01,07,16,25,28,29    06,09,17,24,28,29    06,16,21,24,25,27    07,09,19,26,27,31 
08,12,13,21,23,29    08,14,24,25,27,29    06,17,26,28,31,32    07,11,18,21,23,24 
02,03,11,16,21,23    03,18,20,26,27,32    02,07,17,19,23,32    11,12,15,20,22,28 
08,09,16,22,24,27    03,07,12,18,26,29    01,06,19,26,27,28    05,10,12,14,25,26 
02,04,12,19,22,23    04,12,23,24,25,28    01,17,18,19,22,32    04,15,17,22,30,31 
02,03,11,18,20,30    01,03,08,17,26,30    06,16,17,23,28,32    09,11,20,23,24,31 
01,02,15,20,28,30    09,12,16,18,27,32    04,14,17,18,23,30    03,05,07,10,23,29 
03,10,13,23,24,32    03,06,09,13,14,28    01,03,04,08,14,20    08,10,12,23,28,31 
02,04,05,11,17,22    02,13,19,21,24,28    01,03,08,12,16,30    03,07,15,18,28,29 
 
01,02,06,10,16,29    03,07,14,16,19,29    09,12,17,18,19,32    07,11,19,22,24,25 
06,12,16,30,31,32    03,12,19,27,29,31    01,03,04,15,25,29    05,08,19,20,21,29 
06,12,13,22,27,31    03,13,18,20,24,27    05,08,09,11,20,30    15,19,26,29,31,32 
08,10,13,20,24,30    02,04,09,17,21,30    02,04,10,17,20,32    05,08,10,14,20,27 
02,09,18,19,23,29    01,12,16,23,25,26    04,14,16,19,23,32    03,08,16,17,19,31 
01,05,09,10,22,24    04,13,15,18,21,25    01,16,21,23,24,27    02,06,16,24,29,32 
06,10,22,27,28,29    04,05,13,20,24,27    04,10,18,19,26,30    09,11,23,24,28,32 
03,05,14,18,23,26    07,12,14,22,30,31    04,05,08,12,14,25    04,14,15,20,22,29 
02,03,10,18,22,31    02,14,19,20,23,27    03,14,23,27,30,31    07,13,18,20,23,32 
01,19,22,26,27,28    09,16,18,27,31,32    01,05,11,16,30,31    01,08,20,22,23,32 
 
01,07,14,18,19,22    03,06,12,13,14,32    03,09,16,20,23,28    02,08,18,25,26,27 
01,04,11,13,18,19    03,04,11,18,20,24    02,06,07,15,17,23    01,13,23,27,28,31 
03,06,09,10,19,21    01,04,06,08,18,29    02,04,15,20,24,25    06,14,17,19,31,32 
02,09,12,16,18,31    03,12,16,19,22,24    03,04,08,12,15,32    03,04,11,16,28,30 
04,08,12,23,26,28    01,05,09,12,31,32    02,08,09,23,25,27    09,11,21,22,27,31 
01,08,21,22,23,32    02,13,19,21,22,29    01,03,13,16,20,29    04,11,16,25,26,28 
01,06,09,12,16,29    02,06,11,20,30,31    01,05,09,11,25,28    03,12,15,26,27,31 
01,07,08,17,27,30    03,10,27,29,31,32    03,07,16,25,26,31    01,04,05,07,12,32 
05,08,12,24,25,26    01,12,16,19,21,22    03,05,08,12,20,21    05,10,13,17,19,28 
05,21,22,27,29,31    02,03,13,19,25,28    10,11,21,23,26,32    05,11,24,27,28,29 
 
08,14,24,28,31,32    03,04,14,18,20,32    02,03,04,07,16,24    01,03,05,18,19,27 
04,07,19,20,26,31    03,07,19,24,29,30    07,09,16,19,22,30    01,02,03,07,19,30 
02,06,08,13,16,26    03,05,08,13,17,30    10,18,26,27,30,32    03,04,11,17,29,31 
01,06,10,14,24,30    06,17,19,25,26,31    03,10,13,15,23,24    02,11,15,28,30,31 
04,10,12,13,17,24    04,06,16,17,24,30    01,10,15,17,21,32    02,05,17,18,22,32 
02,10,18,20,21,27    03,08,15,22,30,31    08,15,17,19,27,32    06,07,10,18,23,29 
02,06,08,09,18,28    04,06,11,14,17,26    03,08,11,14,15,29    02,03,09,17,28,31 
03,04,06,11,15,27    03,11,16,20,23,30    05,09,12,17,25,26    05,08,12,28,29,30 
03,06,07,14,16,29    04,09,13,20,23,26    02,08,11,18,28,32    01,04,05,06,16,24 
02,04,13,24,25,28    03,11,16,19,20,26    04,16,20,25,30,31    01,04,08,17,26,32 
 
06,12,18,21,22,29    04,17,19,23,26,27    10,14,15,23,26,32    02,09,11,21,24,27 
02,03,05,07,17,28    05,06,07,17,20,24    03,12,13,18,21,25    02,07,11,14,17,28 
02,10,11,12,16,23    02,13,16,17,22,24    03,08,13,17,25,28    01,02,11,15,17,23 
02,04,05,10,16,31    01,05,08,18,26,31    03,06,09,22,29,30    05,09,22,23,24,32 
04,07,11,16,25,26    04,09,10,11,24,32    06,08,14,21,28,31    02,07,10,12,19,32 
06,10,22,23,24,29    01,08,16,22,28,32    10,14,17,18,27,29    05,18,19,22,24,29 
04,05,06,13,24,30    07,08,21,24,27,29    02,03,18,22,27,32    11,13,21,24,29,30 
08,13,20,23,24,32    10,16,21,25,26,28    01,04,14,20,24,32    02,04,05,09,17,32 
05,08,12,13,21,27    01,08,12,18,28,30    05,07,13,14,23,28    01,03,06,09,21,22 
01,09,11,21,26,30    03,07,11,13,16,32    02,04,08,18,27,28    01,04,19,20,26,32 
 
04,07,09,15,26,30    06,15,26,27,29,32    04,10,16,18,21,25    01,04,23,25,27,32 
01,03,08,24,28,32    02,05,18,24,25,30    02,14,15,20,22,25    06,09,13,15,24,29 
01,02,07,18,22,29    04,09,22,25,28,29    05,06,13,18,21,32    05,12,13,17,19,28 
05,08,16,24,25,31    02,13,15,18,19,28    03,05,09,13,14,31    05,12,14,22,27,30 
01,07,08,13,21,24    02,10,12,19,26,32    04,10,14,18,23,30    06,10,12,20,21,32 
05,08,21,28,30,32    06,07,08,11,20,27    02,05,06,18,23,28    03,12,13,17,29,31 
03,18,20,25,29,30    02,03,08,15,25,27    01,03,12,16,17,29    01,05,09,10,22,32 
04,05,12,22,26,32    05,16,22,23,28,31    03,06,11,15,22,29    01,03,08,09,13,31 
03,05,06,21,26,31    02,08,11,26,27,28    08,13,21,30,31,32    05,06,17,20,25,29 
02,10,19,24,25,29    01,11,19,20,22,25    04,09,14,26,27,29    05,06,09,15,24,29 
 
02,06,13,19,20,22    02,04,10,17,18,27    03,09,12,20,31,32    07,08,11,13,21,29 
03,08,19,22,25,29    07,08,09,15,18,30    02,07,12,13,20,32    02,06,14,15,17,20 
03,12,18,19,26,30    02,08,10,20,29,32    01,02,10,17,20,24    05,06,12,17,21,25 
04,08,17,25,26,32    03,08,09,10,21,30    01,04,07,14,26,30    01,03,08,12,16,22 
07,12,16,19,31,32    01,05,18,20,23,31    01,02,08,17,21,32    03,19,21,23,24,31 
03,08,09,13,27,29    04,05,07,10,24,31    01,02,03,14,18,24    02,11,15,22,28,30 
11,13,16,23,24,30    02,03,08,14,28,30    02,03,05,12,16,29    05,07,08,12,17,32 
05,14,20,21,22,25    05,06,07,14,24,27    01,03,08,15,16,25    01,05,09,11,27,28 
02,05,13,18,27,31    04,06,13,21,24,29    01,02,08,12,16,25    03,04,06,18,26,32 
05,06,09,16,27,29    03,07,15,18,24,29    01,03,10,16,28,31    02,13,23,24,29,31 
 
01,09,14,17,28,29    03,09,19,23,27,32    02,05,11,17,22,24    02,13,16,17,18,25 
01,14,17,18,19,29    06,07,08,12,22,25    01,02,03,25,28,32    05,06,13,19,25,29 
02,04,06,15,18,25    07,16,20,24,26,27    04,07,08,09,15,25    01,03,04,10,16,26 
08,11,14,19,31,32    06,12,14,17,21,30    07,13,15,17,29,32    02,10,11,16,21,23 
01,06,10,21,22,23    05,06,09,12,26,28    04,11,13,17,22,25    05,07,10,20,26,30 
06,08,09,16,23,27    03,05,09,12,19,27    08,17,21,24,27,29    01,09,12,16,22,32 
05,07,14,17,28,29    04,07,12,16,25,31    11,12,15,21,28,30    03,12,16,21,23,31 
02,10,12,18,27,32    06,13,15,16,19,27    02,05,06,11,19,32    02,04,08,11,18,31 
05,08,16,18,27,32    02,04,06,20,27,32    08,14,21,28,29,31    06,11,16,20,22,23 
01,02,05,08,20,29    03,09,20,22,25,30    01,02,13,15,18,21    03,13,15,26,27,32 
 
06,08,12,20,21,30    03,15,16,18,25,32    07,11,14,19,21,32    10,16,19,27,28,32 
02,05,12,13,21,27    09,10,17,19,29,32    01,10,20,26,30,31    01,05,06,07,15,26 
07,10,12,14,23,24    06,12,22,24,31,32    07,10,12,13,20,24    02,09,13,18,24,26 
01,16,20,21,23,30    08,15,17,18,23,31    07,12,16,22,30,32    09,14,22,26,29,32 
01,02,11,16,20,32    08,18,21,27,28,32    04,07,13,22,29,30    03,05,12,20,21,25 
07,10,18,24,30,31    04,05,13,16,23,27    02,09,18,19,20,24    03,09,10,20,22,24 
03,11,24,26,27,30    01,06,08,10,21,31    05,07,09,10,17,28    01,04,06,11,24,32 
14,16,22,27,28,31    10,13,15,19,20,32    01,06,11,17,18,26    08,14,19,27,28,30 
05,08,11,12,21,26    04,09,13,19,25,32    09,11,13,22,29,32    08,10,19,20,23,28 
05,17,23,28,30,32    01,11,21,26,27,30    03,09,17,18,20,22    05,18,22,24,31,32 
 
03,04,05,10,21,29    03,04,06,14,24,31    01,09,19,20,22,29    04,10,15,17,19,31 
03,12,19,25,26,30    01,04,08,17,22,30    06,09,16,18,22,23    04,06,12,19,28,32 
04,15,23,25,27,28    01,05,10,16,17,31    07,15,25,28,30,31    03,04,07,09,15,30 
07,14,20,23,31,32    08,09,20,22,28,32    03,08,11,18,25,31    01,05,13,21,22,32 
03,08,26,28,29,32    02,07,10,13,17,30    02,15,23,27,28,30    01,10,14,20,21,32 
05,07,13,19,23,26    07,10,18,24,25,29    05,07,10,14,15,28    03,09,10,19,27,29 
02,15,19,21,28,29    05,06,15,19,21,32    04,06,11,24,27,30    05,09,12,15,26,28 
03,06,07,14,16,21    02,13,25,29,30,31    08,09,13,17,24,27    01,04,07,20,21,29 
02,04,11,17,20,31    04,08,11,14,27,32    03,10,13,19,28,30    01,02,07,15,23,26 
01,08,14,19,28,30    02,03,17,21,30,32    01,03,08,16,22,31    01,05,06,13,16,26 
 
06,14,17,19,26,32    02,05,06,08,21,30    02,04,16,28,29,32    02,13,14,19,23,26 
05,08,21,26,27,28    01,11,18,29,30,31    02,03,04,22,28,32    02,03,15,19,28,30 
01,06,12,20,28,29    05,07,10,14,21,31    06,07,17,24,27,32    01,03,04,08,13,31 
01,06,13,14,17,27    06,08,10,21,26,29    01,06,09,16,18,27    05,06,11,18,28,31 
03,07,09,15,24,25    01,03,11,15,26,29    02,04,10,14,21,28    01,04,07,11,31,32 
02,07,09,10,13,30    08,16,26,27,28,32    01,04,11,17,18,22    01,02,06,15,17,29 
02,05,06,13,19,21    11,13,16,19,26,30    07,11,12,20,29,31    02,04,12,17,20,21 
10,15,21,24,25,32    06,07,13,17,19,22    01,12,18,19,24,28    03,04,14,21,28,30 
02,08,11,16,21,32    07,08,15,19,29,31    08,18,23,27,30,31    06,14,25,27,28,31 
03,14,16,19,22,26    01,03,07,11,14,30    05,08,10,17,24,25    01,05,09,18,19,30 
 
07,09,15,20,25,29    01,05,08,09,26,31    01,03,05,23,24,32    07,10,11,16,22,24 
02,04,06,11,19,22    04,07,08,09,16,32    01,03,05,17,25,32    02,04,10,18,27,31 
11,14,19,20,24,31    03,08,11,23,25,27    04,13,14,16,24,29    01,05,13,22,24,25 
01,04,07,21,22,32    07,12,15,21,30,31    05,08,16,23,24,28    01,12,19,22,23,28 
04,05,11,14,24,26    03,04,05,16,21,24    01,10,17,20,23,31    02,13,17,24,26,29 
04,07,08,17,28,30    02,03,04,20,23,30    02,08,14,27,29,32    02,08,16,21,30,31 
02,10,12,22,27,28    09,13,18,21,24,31    02,09,12,15,20,29    03,09,15,23,24,26 
11,12,13,24,27,32    03,07,13,18,20,29    07,09,10,16,21,26    01,16,21,24,26,30 
01,02,08,11,20,31    01,04,08,16,31,32    02,06,15,17,23,24    01,09,10,28,30,32 
01,04,17,21,26,31    01,03,14,19,26,27    06,15,23,26,29,30    02,04,12,20,24,31 
 
07,10,20,26,27,28    02,03,09,15,18,20    01,05,19,22,25,27    02,04,08,09,20,31 
01,04,12,17,29,30    05,08,16,18,22,27    01,09,15,17,20,30    02,05,15,21,28,29 
01,09,11,12,23,30    05,09,13,15,26,29    06,07,11,14,22,32    03,06,07,09,17,24 
02,05,08,12,27,29    01,04,14,19,21,28    02,14,19,23,25,26    05,06,16,23,27,29 
01,04,07,08,16,18    03,15,20,25,28,29    09,13,22,25,31,32    01,05,16,17,23,31 
01,04,12,18,19,32    06,15,17,19,20,27    01,06,09,17,26,32    04,06,11,15,24,32 
02,08,13,17,20,21    03,05,19,23,26,29    01,04,06,11,23,24    03,10,13,17,26,32 
02,19,23,24,29,32    03,07,08,18,24,30    04,05,06,17,22,26    02,12,14,21,29,30 
04,21,25,28,30,31    04,06,15,18,31,32    02,07,11,17,18,19    04,07,10,11,25,30 
01,08,21,22,26,31    03,18,20,24,27,28    05,07,09,15,16,32    05,06,16,26,28,31 
 
01,07,10,15,25,29    02,07,10,20,21,32    04,09,16,17,23,32    02,09,10,14,16,29 
06,22,24,26,31,32    07,11,14,15,24,29    04,06,08,21,28,31    02,07,09,17,29,32 
01,05,09,22,24,29    02,09,11,15,27,28    05,07,21,25,28,29    04,09,15,17,25,32 
05,06,14,19,25,32    06,07,10,18,23,28    04,09,10,19,29,32    03,04,15,18,20,26 
01,04,14,24,29,31    06,13,20,23,31,32    04,05,09,15,18,25    01,11,17,18,21,32 
04,07,14,15,23,29    04,07,10,18,27,28    01,02,18,20,22,30    01,10,17,18,23,28 
03,04,11,19,22,31    01,04,06,11,25,29    05,07,20,23,26,31    03,04,05,14,20,32 
02,07,14,21,30,32    04,06,08,09,17,27    06,08,14,22,26,29    07,18,20,21,25,30 
02,06,10,24,26,31    02,03,09,20,24,28    01,04,15,24,29,30    03,08,15,26,29,32 
04,08,14,19,30,31    01,03,04,07,12,32    05,07,12,13,16,25    01,02,03,16,20,26 
 
04,05,13,15,26,31    04,06,11,19,27,28    03,10,14,27,28,29    02,07,10,13,22,29 
05,10,16,24,27,31    03,04,19,24,27,29    04,05,07,14,24,29    03,08,11,17,26,28 
13,17,20,22,30,31    05,06,13,18,29,31    01,10,13,21,26,31    06,07,09,11,22,28 
01,17,18,25,28,31    06,16,27,29,31,32    01,03,15,18,22,27    01,08,21,26,31,32 
04,07,09,11,22,23    02,12,21,24,28,30    03,04,06,09,13,24    04,15,18,21,23,30 
02,16,24,27,31,32    12,14,15,18,27,32    06,07,16,23,26,28    07,10,16,27,29,31 
01,06,18,27,28,29    06,17,18,20,26,30    01,14,20,21,26,30    02,06,09,18,19,29 
03,04,06,09,24,32    03,04,09,11,15,29    05,08,11,24,25,29    04,07,09,13,19,30 
02,05,07,17,21,32    01,03,12,15,27,28    06,08,09,19,26,32    01,02,17,19,24,31 
01,11,13,25,26,30    05,06,12,19,27,31    03,05,16,25,29,32    01,02,06,14,17,20 
 
04,19,20,21,25,28    05,09,10,13,19,26    03,12,14,20,25,32    05,08,11,13,22,26 
01,05,06,12,22,32    01,03,14,25,28,29    06,07,14,18,23,32    04,11,18,19,22,24 
01,03,12,21,22,29    07,10,11,18,24,26    03,04,08,19,27,30    04,05,10,24,26,28 
02,08,11,29,30,31    04,11,19,20,25,30    03,04,10,15,23,31    03,06,08,13,28,32 
01,03,05,14,15,30    01,05,07,08,13,22    01,08,15,18,26,27    04,14,16,21,24,25 
05,11,13,21,26,30    03,12,17,28,29,30    01,15,25,26,27,30    08,14,17,24,29,31 
01,06,07,13,22,30    05,06,07,15,28,31    03,08,14,20,24,27    02,04,09,13,21,22 
03,08,10,13,21,25    03,06,10,11,12,26    02,17,21,27,30,32    01,11,12,14,20,26 
05,07,10,16,27,28    04,07,10,20,25,32    03,08,12,21,23,24    04,13,25,26,27,32 
03,06,12,13,17,28    02,11,13,14,21,28    03,04,17,24,28,32    09,13,22,23,28,31 
 
03,08,11,19,21,25    03,04,06,13,23,27    01,03,06,09,21,32    01,02,16,20,23,26 
07,08,11,17,26,31    02,03,15,20,22,28    04,06,10,13,14,27    04,07,08,09,23,32 
03,16,17,19,22,26    03,09,17,20,22,27    02,07,09,12,24,28    03,13,18,21,25,32 
01,03,05,11,12,31    02,05,11,20,30,32    05,06,13,15,24,27    03,06,11,18,25,27 
01,06,10,29,30,31    01,15,16,18,25,29    02,13,24,26,30,31    01,15,18,20,21,28 
01,04,11,12,21,25    03,09,14,15,28,31    03,09,21,23,25,28    01,08,14,20,25,29 
07,09,13,20,31,32    08,12,18,26,28,31    04,07,10,19,20,27    01,04,09,10,16,32 
04,06,10,17,27,28    10,18,22,25,31,32    11,16,22,29,30,31    06,10,13,19,24,25 
08,20,23,27,28,29    04,05,19,24,27,30    02,08,16,17,19,32    04,07,14,24,25,30 
03,07,17,18,19,24    02,05,15,16,21,28    02,17,26,27,30,32    03,06,12,16,29,31 
 
03,04,06,08,15,29    05,07,23,24,27,30    03,08,17,19,21,27    03,05,14,15,23,30 
05,06,22,24,26,32    02,06,09,11,12,24    04,08,14,20,22,29    04,06,09,17,23,30 
01,05,08,09,30,32    03,06,17,19,28,29    01,04,10,14,22,27    02,04,06,13,23,31 
03,10,11,14,25,27    07,08,18,23,29,31    04,14,15,20,24,27    08,18,26,29,31,32 
02,14,16,23,27,32    04,11,20,25,26,30    08,14,21,22,23,26    03,05,14,23,26,31 
04,07,11,12,20,32    01,03,08,09,17,20    04,06,08,21,24,32    10,14,21,27,28,30 
02,05,09,17,25,31    04,09,19,28,29,32    06,13,20,23,28,32    01,07,08,09,12,30 
09,10,15,26,28,30    08,11,14,25,30,32    02,07,09,12,18,30    01,04,13,22,24,32 
06,09,10,18,20,26    02,03,05,08,12,27    08,11,13,14,23,30    05,13,16,21,28,30 
02,04,15,22,23,29    02,10,16,18,19,31    07,19,24,28,30,31    02,10,11,14,20,27 
 
01,05,07,17,24,29    04,10,12,19,22,32    05,06,07,21,29,32    04,16,20,23,29,30 
01,12,23,25,29,32    04,07,09,16,23,31    02,06,15,20,22,28    02,21,23,25,26,32 
07,14,24,26,27,30    08,09,14,20,23,27    08,10,18,23,24,30    01,04,07,14,25,30 
03,04,05,09,18,28    05,07,11,12,19,30    01,09,12,17,27,31    01,02,03,09,12,25 
05,07,08,19,24,30    02,10,18,25,27,31    03,10,13,24,26,28    01,02,12,14,26,31 
02,21,25,30,31,32    03,04,06,15,21,26    01,02,05,11,21,28    03,06,16,17,26,32 
01,13,14,15,21,32    06,13,19,27,29,31    05,08,16,17,22,24    06,10,13,18,23,32 
10,12,19,28,31,32    01,06,12,20,22,32    01,06,09,15,17,32    06,20,25,27,28,31 
09,18,20,23,30,31    01,07,09,11,22,31    06,12,19,21,22,30    03,06,16,18,26,32 
05,19,25,27,29,32    02,04,07,17,31,32    04,06,15,16,19,24    08,09,10,15,23,32 
 
05,10,11,18,21,32    05,06,17,19,25,28    09,10,11,16,27,30    01,05,09,11,16,25 
01,12,21,24,29,30    02,06,09,16,22,24    05,10,13,15,26,32    04,10,24,27,28,29 
03,07,10,12,13,30    03,05,11,19,20,24    03,14,17,25,26,32    07,10,14,19,27,28 
01,02,03,10,13,28    01,04,07,19,20,29    01,13,21,24,25,31    04,05,11,22,26,30 
10,17,23,26,27,28    05,11,13,14,21,26    04,05,11,21,29,31    14,17,25,29,30,31 
05,08,09,10,21,27    01,02,09,17,27,30    02,14,18,25,28,31    02,11,23,24,25,28 
02,15,17,18,21,29    02,05,11,12,22,30    02,08,09,24,26,28    03,10,12,14,15,30 
08,09,16,22,28,32    02,13,18,19,23,26    04,05,11,13,18,28    09,23,26,30,31,32 
04,05,06,22,28,31    01,03,11,17,20,21    03,10,11,13,19,32    01,03,13,24,25,30 
01,08,09,22,27,32    01,03,09,12,23,27    03,04,08,11,20,32    05,14,17,19,24,30 
 
02,04,11,14,15,20    03,04,06,15,26,30    09,10,14,16,19,32    03,05,12,16,21,24 
01,11,18,21,29,30    07,08,13,18,21,25    08,09,13,15,18,29    01,16,17,23,28,30 
02,20,21,25,28,31    01,18,19,22,25,27    01,09,20,25,27,31    04,07,09,10,18,22 
05,11,18,20,23,31    02,04,21,26,29,32    04,07,08,09,20,30    03,07,10,13,18,32 
01,09,12,16,30,31    03,05,07,12,27,30    10,11,24,26,28,31    03,16,17,18,22,25 
03,04,06,09,16,27    03,13,17,18,20,31    07,11,14,17,29,30    06,09,11,19,20,27 
08,10,21,22,25,29    01,06,07,13,26,30    04,06,14,24,27,28    02,09,16,21,22,24 
07,09,10,13,22,29    01,08,16,19,29,30    01,14,24,28,31,32    08,15,21,30,31,32 
02,07,12,16,28,29    03,04,15,18,21,25    06,07,12,19,21,23    01,19,20,25,28,30 
11,14,16,23,31,32    05,07,15,16,20,23    02,08,15,17,27,28    03,10,16,24,26,28 
 
02,09,15,27,29,31    02,07,19,22,29,31    02,08,16,18,20,31    04,07,08,10,24,32 
02,10,14,19,25,28    08,10,13,19,30,31    03,07,13,19,26,27    02,17,18,24,29,31 
02,19,22,23,25,30    01,09,19,20,29,32    05,06,10,13,21,30    07,09,12,19,25,26 
01,08,17,20,26,30    04,09,20,27,30,31    01,03,15,19,23,26    02,06,17,23,29,31 
07,15,26,29,31,32    01,06,13,14,23,25    05,09,10,15,22,30    02,10,13,16,26,31 
01,04,15,25,29,30    03,13,16,17,23,25    01,05,17,20,25,30    02,07,16,18,26,29 
06,09,22,23,24,30    01,09,24,25,27,30    09,10,18,21,26,28    02,16,19,21,26,27 
02,05,17,22,24,32    05,06,15,22,25,30    06,10,17,22,27,30    01,05,17,22,29,32 
02,16,17,26,28,32    03,08,18,20,29,32    04,13,19,20,27,31    06,13,16,28,29,30 
01,02,08,12,14,32    07,10,22,24,28,32    01,02,07,17,19,32    03,12,21,23,24,29 
 
01,10,15,27,29,30    01,12,26,27,28,31    01,03,09,17,22,29    01,16,21,22,24,28 
01,08,15,26,30,31    08,12,13,18,27,30    03,06,10,12,17,25    03,11,25,28,30,32 
06,08,09,20,27,31    01,06,10,19,21,29    01,02,13,17,24,30    10,14,15,22,25,28 
05,07,17,27,30,31    01,04,09,10,17,27    03,05,12,17,21,27    01,16,17,19,23,27 
01,04,08,12,29,31    01,02,06,11,14,25    01,04,06,08,21,31    03,14,15,16,24,31 
08,11,14,23,25,30    02,03,10,15,28,32    01,13,15,16,24,32    02,10,15,26,28,29 
04,22,24,27,31,32    04,07,09,11,21,22    05,08,16,17,23,27    04,12,17,26,27,30 
01,04,10,15,29,31    01,06,09,13,19,32    04,08,15,25,26,28    02,03,09,12,14,25 
01,02,06,11,25,31    01,06,17,25,27,28    02,06,10,13,22,23    01,04,17,18,26,32 
01,04,06,07,16,23    08,09,20,23,28,32    03,11,20,21,27,31    09,12,20,21,22,26 
 
02,15,19,21,27,30    05,18,20,23,31,32    01,07,12,14,22,30    01,12,14,18,19,26 
05,07,16,17,23,30    07,09,14,23,24,32    02,13,15,20,24,32    03,06,07,13,18,20 
01,16,19,27,28,29    01,02,07,12,15,32    02,08,10,12,13,29    03,04,06,24,28,32 
03,06,07,17,19,28    01,05,06,11,20,22    02,04,16,19,22,32    03,04,07,16,28,30 
01,02,11,15,23,29    02,04,18,19,22,26    01,08,13,25,27,28    04,08,09,15,21,24 
02,04,06,11,19,31    07,14,15,19,28,31    05,06,13,20,23,29    03,11,13,23,29,30 
03,04,08,16,22,24    08,09,15,20,22,30    01,14,22,23,25,30    03,04,12,20,24,26 
01,03,12,16,22,32    02,16,17,22,27,29    03,04,06,10,14,23    07,08,11,15,26,28 
07,08,11,15,21,30    04,05,09,14,29,31    03,04,20,24,26,32    04,11,17,19,22,23 
04,14,17,20,21,32    01,03,12,21,25,26    01,17,19,23,26,27    07,11,12,21,23,31 
 
01,07,09,11,23,24    03,04,05,12,26,29    05,10,14,21,23,31    01,05,09,18,19,25 
12,15,17,24,30,31    01,07,16,18,21,31    04,06,07,14,23,32    03,10,16,22,26,27 
07,09,12,15,19,32    03,14,16,19,20,29    01,06,07,13,28,32    10,11,12,17,26,30 
05,08,11,25,26,30    02,04,19,23,26,29    01,03,05,06,18,25    07,12,13,17,25,32 
06,14,23,25,27,28    02,03,08,16,26,30    05,14,18,28,29,31    04,07,09,18,19,27 
01,04,08,18,19,28    07,09,11,12,22,29    01,06,11,23,31,32    02,13,25,30,31,32 
05,08,15,21,22,26    03,04,11,18,22,28    04,07,19,21,23,29    03,16,23,26,30,31 
01,13,17,18,19,32    02,05,07,15,23,30    07,09,20,21,25,31    02,10,17,22,31,32 
01,02,03,08,22,32    05,09,10,13,20,22    01,03,09,16,28,31    05,07,15,24,25,29 
06,12,21,22,25,29    01,09,17,19,23,32    02,09,13,17,29,30    01,05,09,23,24,29 
 
09,10,13,20,28,30    01,09,10,16,19,21    06,08,10,23,26,31    04,17,20,24,30,32 
01,11,18,23,25,26    01,04,05,06,16,29    04,05,08,16,18,32    08,14,18,25,26,27 
01,08,21,22,24,26    01,02,05,08,19,21    05,07,13,18,28,29    03,07,08,10,18,29 
06,07,13,16,18,29    08,10,13,18,22,29    02,03,04,15,20,29    07,09,13,20,27,28 
05,06,07,12,22,26    04,06,12,16,23,26    05,10,14,26,27,28    01,05,06,11,28,30 
03,08,10,11,17,32    04,07,20,27,29,31    06,14,15,17,19,29    03,10,12,21,22,26 
04,12,15,18,19,28    06,08,10,17,29,30    01,02,15,20,29,32    05,07,10,17,21,29 
06,10,14,15,17,32    02,05,06,10,19,21    03,04,05,09,19,27    02,12,13,16,30,32 
01,04,07,14,15,30    03,06,11,13,17,28    06,12,15,23,30,31    04,09,12,21,30,32 
09,19,21,23,24,32    03,06,09,19,27,28    04,07,10,22,27,29    01,07,11,18,27,29 
 
01,04,15,24,29,31    01,03,09,10,15,30    04,12,19,21,23,24    07,09,19,22,28,29 
02,11,20,26,28,31    02,06,07,16,19,32    01,04,05,09,22,28    07,08,16,19,22,29 
02,03,06,12,21,29    01,11,17,22,24,26    04,05,07,15,20,26    08,10,19,23,24,27 
04,09,19,23,25,31    06,07,08,12,19,27    05,07,18,27,31,32    03,06,08,10,21,22 
09,14,20,24,26,27    10,12,13,16,21,28    05,07,11,14,23,24    05,07,17,20,21,29 
04,06,09,10,16,32    01,05,09,15,26,27    01,05,06,16,24,32    05,08,09,10,19,26 
02,10,16,21,26,28    08,11,12,16,22,31    01,09,14,15,17,24    05,08,09,18,25,32 
01,05,09,12,18,30    01,17,22,27,29,30    11,20,24,25,30,32    02,06,08,13,14,27 
04,05,06,10,23,30    01,02,07,09,17,31    08,14,16,21,28,32    03,07,09,16,23,24 
01,05,12,18,19,28    01,11,22,25,26,27    01,03,06,09,16,25    06,08,11,14,23,27 
 
07,10,11,20,28,30    04,13,16,20,24,26    02,07,09,17,27,28    09,13,17,19,28,31 
02,03,07,11,24,26    01,03,09,13,23,26    05,06,08,14,20,25    03,04,05,08,17,27 
03,04,06,14,22,29    09,10,11,16,20,28    01,02,18,20,23,28    01,07,11,15,27,28 
04,09,10,12,19,29    03,06,11,20,27,29    01,07,23,26,28,30    01,17,21,24,27,32 
01,05,12,17,18,31    03,05,09,10,17,28    01,02,15,17,21,27    05,15,18,20,21,29 
02,03,04,08,21,28    07,09,18,25,31,32    05,13,16,18,23,32    02,15,21,26,27,29 
05,08,10,11,21,28    04,06,17,20,28,32    04,06,07,16,25,29    10,19,24,30,31,32 
14,15,23,25,27,30    05,08,09,11,25,32    05,14,23,24,27,29    02,04,07,13,22,32 
01,07,14,17,21,32    11,13,18,22,30,31    01,10,12,19,29,32    03,06,11,17,19,26 
06,09,12,19,27,31    06,07,13,16,26,31    02,04,14,25,26,31    05,13,14,25,27,29 
 
03,04,06,17,22,30    01,03,12,16,24,29    05,09,16,21,27,30    01,07,15,16,25,28 
09,12,15,17,31,32    01,07,08,12,16,26    02,07,11,18,29,30    01,15,19,20,25,32 
01,02,13,15,19,24    01,02,11,14,16,30    06,10,14,15,27,29    03,04,14,22,25,27 
04,11,12,13,16,29    02,08,12,14,30,31    02,04,16,26,29,32    03,06,08,13,21,25 
06,13,19,28,29,32    01,03,13,21,26,29    02,05,09,13,27,29    01,04,10,14,21,32 
01,04,08,18,26,32    01,07,11,16,31,32    02,06,09,16,28,29    01,03,04,18,23,32 
06,08,10,15,25,26    10,11,13,17,24,29    02,03,07,12,18,30    01,11,14,23,27,28 
11,15,20,29,30,32    04,12,19,21,30,31    06,08,11,21,22,31    02,06,13,18,30,32 
04,05,14,17,25,29    04,07,13,19,24,26    05,06,07,10,18,25    02,13,14,17,21,23 
07,10,11,17,24,26    02,11,21,25,26,27    01,06,12,13,25,27    03,06,07,12,18,32 
 
02,07,11,18,24,30    01,15,20,25,28,32    02,09,14,18,27,29    10,11,16,18,20,31 
03,09,10,11,27,32    05,07,12,16,20,26    04,17,22,26,29,32    05,07,09,20,25,28 
06,09,16,24,30,32    05,07,22,25,28,32    01,10,13,18,26,32    01,02,20,25,27,29 
04,15,16,17,22,31    02,06,11,14,22,28    08,10,12,20,26,29    03,12,13,16,19,30 
10,15,19,28,29,31    01,07,10,14,19,30    02,16,20,24,26,27    02,05,19,24,29,31 
07,08,11,15,28,30    02,05,09,16,25,26    06,12,13,14,17,29    04,06,07,11,18,27 
05,08,09,17,26,28    02,06,09,14,26,28    03,18,25,27,31,32    04,05,07,11,17,28 
02,05,11,26,27,28    02,03,10,13,19,25    01,14,16,23,26,31    07,13,17,24,26,31 
01,02,09,14,17,28    07,09,13,18,23,26    01,05,07,08,13,26    06,15,26,28,29,32 
04,09,22,23,24,31    02,03,11,20,23,25    01,03,18,25,29,32    02,04,06,16,24,31 
 
09,11,12,23,27,31    05,06,13,17,26,28    03,05,09,15,26,31    01,04,08,09,19,30 
02,03,14,16,23,29    09,15,16,27,29,31    02,05,16,27,28,32    01,04,18,23,24,32 
05,06,07,10,20,31    02,06,13,21,22,24    05,11,19,27,28,32    01,13,17,20,21,31 
01,09,10,11,16,32    01,04,16,18,27,32    01,02,13,21,23,29    02,13,20,24,29,30 
01,06,08,16,20,32    04,19,22,26,30,31    05,12,24,26,28,29    01,04,14,23,30,32 
08,11,15,19,24,25    01,15,17,22,26,30    05,06,09,16,26,31    02,03,10,13,23,29 
05,06,09,19,27,32    05,09,15,22,25,30    01,03,15,20,28,29    03,06,07,12,19,21 
02,03,09,11,20,32    02,10,18,27,31,32    01,09,14,15,16,32    01,04,14,23,24,31 
01,04,10,11,19,30    05,07,12,19,20,30    06,10,13,18,19,28    01,03,04,12,17,30 
03,10,16,20,21,29    03,12,17,22,23,30    04,06,10,18,23,26    03,09,21,26,30,31 
 
08,19,22,23,25,32    02,03,04,12,16,23    02,05,07,15,25,29    04,10,14,16,19,30 
01,06,12,23,31,32    02,04,15,18,21,25    05,11,20,27,29,30    08,14,18,29,30,31 
01,05,09,26,27,32    04,07,10,18,23,25    10,12,22,26,31,32    04,06,14,24,25,30 
01,02,03,19,22,27    01,06,18,19,21,32    03,08,17,19,23,27    02,08,16,24,28,31 
02,07,14,16,20,24    04,11,16,18,26,29    01,04,05,15,21,29    05,08,12,17,18,29 
01,02,12,14,26,30    04,07,14,20,22,26    01,11,21,26,30,32    09,10,16,23,28,32 
07,15,16,18,22,28    04,08,12,24,30,31    05,15,21,27,29,32    01,04,18,20,24,32 
07,11,19,27,29,32    03,18,21,22,26,32    02,08,11,19,29,30    04,05,11,15,17,32 
04,10,19,21,29,32    03,05,08,15,19,23    01,03,05,12,17,25    02,05,07,13,17,29 
04,05,08,18,20,28    04,09,15,23,24,25    01,03,08,17,20,23    03,05,08,16,27,31 
 
04,05,06,15,27,31    03,10,12,20,23,28    06,07,17,19,23,31    02,03,17,25,27,29 
01,03,04,09,14,28    11,15,23,25,30,31    01,08,16,17,26,30    01,10,12,16,24,32 
03,14,18,20,23,32    05,08,19,24,26,28    14,16,17,20,27,32    01,05,11,19,21,28 
05,06,07,12,22,31    04,05,07,14,18,29    01,04,09,19,23,29    03,08,22,29,30,31 
05,15,16,19,23,32    01,06,14,23,29,32    02,03,09,14,26,30    01,04,09,20,31,32 
01,09,13,25,26,32    03,05,09,17,29,30    02,09,10,11,21,27    01,02,08,15,23,25 
05,08,16,20,22,27    02,05,16,20,27,29    02,06,10,24,29,31    03,08,09,13,16,32 
10,17,20,26,28,32    03,10,11,17,26,29    02,06,11,17,27,28    03,09,13,23,25,30 
07,14,17,20,29,31    10,11,14,17,28,30    07,09,22,26,27,32    02,04,05,08,21,26 
03,11,13,15,16,31    10,14,22,24,25,30    02,15,20,27,28,30    01,02,11,18,24,30 
 
02,08,18,25,28,30    01,10,24,27,28,29    07,12,13,17,24,26    01,04,09,16,18,20 
05,13,17,18,27,29    03,07,10,13,30,32    08,09,19,21,26,30    01,03,15,16,20,24 
05,06,11,20,22,29    11,12,18,21,23,31    02,07,17,21,27,29    04,12,15,17,29,30 
03,05,11,21,31,32    02,04,06,15,20,32    01,02,07,12,21,24    03,12,17,21,27,28 
03,08,11,13,25,31    02,06,07,18,30,32    01,06,09,10,12,28    01,09,19,22,23,24 
01,02,06,10,12,29    01,15,25,28,30,32    02,03,05,09,16,32    01,05,14,16,22,28 
08,14,16,23,27,30    02,17,20,22,28,32    01,07,08,10,15,32    06,11,14,17,18,31 
01,08,18,28,29,31    03,05,10,20,26,32    03,06,19,21,23,30    05,08,16,22,24,31 
03,04,06,10,14,28    01,04,05,11,20,29    01,03,17,22,25,28    10,12,14,19,29,30 
02,08,14,23,27,30    02,04,12,15,26,30    05,10,15,19,21,22    03,07,08,09,23,32 
 
01,04,07,23,28,30    12,14,22,25,30,31    05,09,12,13,24,26    01,08,10,19,24,25 
01,02,07,15,29,32    03,12,15,18,26,28    03,10,19,20,22,25    01,03,12,18,23,30 
02,09,10,19,22,28    05,20,22,25,29,30    01,03,05,06,14,24    09,10,15,19,26,29 
01,04,10,12,23,24    06,11,18,19,25,28    03,08,11,13,24,28    04,06,12,16,23,30 
02,06,16,17,23,28    02,03,14,19,22,26    01,16,19,28,29,30    01,04,05,09,16,18 
02,13,14,20,27,30    06,08,10,18,19,25    01,07,13,20,23,24    06,08,10,21,22,30 
04,08,16,19,26,28    03,10,15,21,24,32    07,10,14,19,24,32    03,05,08,11,23,30 
02,05,07,08,21,28    09,10,12,15,22,31    02,03,15,20,26,28    02,06,09,12,28,29 
04,05,08,11,13,28    04,13,14,15,19,32    09,17,27,28,30,32    04,07,12,20,27,29 
03,08,15,27,28,30    02,05,06,15,17,25    05,09,12,30,31,32    03,11,16,23,25,29 
 
04,06,08,13,14,26    04,10,13,14,18,30    03,10,11,14,19,32    06,12,16,21,28,30 
04,08,15,16,26,29    03,07,12,22,24,32    06,10,21,27,30,32    05,08,12,17,26,27 
01,04,09,15,19,21    01,02,05,09,18,28    07,08,09,18,24,32    02,12,13,19,22,27 
04,07,08,10,21,31    02,03,13,21,23,27    02,07,19,23,26,29    07,14,19,23,29,31 
01,11,16,20,22,29    01,04,05,09,15,30    06,10,20,23,26,28    02,03,06,08,17,26 
04,05,06,11,15,28    06,11,12,16,29,31    04,08,17,24,25,31    05,13,20,21,23,32 
06,09,16,17,23,32    03,11,13,15,22,28    03,06,12,17,22,24    04,08,09,18,27,29 
04,14,17,21,25,26    01,15,18,24,28,30    03,20,23,24,25,32    08,09,18,20,23,26 
03,08,18,21,28,29    01,04,05,09,23,30    08,12,13,14,27,30    05,08,12,22,30,32 
01,04,05,06,12,31    04,06,08,09,26,32    06,13,23,24,25,28    03,10,18,26,27,30 
 
07,08,09,12,21,28    01,02,14,18,23,32    06,15,18,22,23,29    01,17,23,27,28,31 
06,12,15,24,26,31    06,08,13,19,25,29    06,07,12,18,28,32    01,05,07,13,23,24 
08,19,26,27,28,32    04,05,11,21,23,31    01,09,14,26,27,29    02,05,08,15,27,32 
02,09,21,26,27,31    01,03,04,13,22,29    02,07,10,17,24,30    11,17,22,27,29,30 
04,09,15,16,19,29    02,04,17,18,21,25    01,05,10,11,19,26    03,10,16,21,30,32 
03,06,17,23,29,30    03,13,23,24,28,31    05,06,10,17,24,30    03,08,17,24,26,32 
07,13,21,24,29,31    04,16,19,21,25,26    01,08,11,12,16,25    05,07,16,25,30,31 
05,07,19,20,24,28    02,07,12,19,23,25    04,16,23,27,29,30    03,06,16,18,20,27 
01,03,06,13,19,20    04,05,10,18,21,31    05,12,15,17,29,30    04,07,08,19,21,30 
07,16,24,26,28,31    01,17,23,24,28,31    03,08,12,16,23,26    03,08,22,26,30,32 
 
02,05,09,15,16,31    02,10,11,15,21,28    01,11,20,25,26,32    01,02,13,22,24,28 
09,10,13,20,25,31    04,13,14,15,29,32    11,16,18,22,28,31    04,05,06,16,25,31 
02,03,07,15,18,21    08,11,14,23,30,31    04,09,18,28,29,30    02,05,07,16,24,25 
11,13,18,23,24,32    01,04,14,15,21,29    05,08,10,11,28,32    03,19,20,25,27,30 
06,10,17,24,25,27    02,03,06,15,17,31    03,15,16,18,20,26    03,09,18,22,27,30 
03,06,08,16,20,29    05,08,09,19,21,29    02,07,25,28,31,32    02,04,16,24,30,31 
02,09,14,22,28,30    07,11,15,18,30,32    09,10,18,24,26,29    01,16,18,23,28,32 
01,11,15,21,23,26    01,10,16,29,31,32    04,07,08,14,22,30    03,08,18,20,21,24 
06,13,14,16,20,31    03,09,15,17,22,26    01,06,14,22,28,32    01,13,22,25,30,32 
07,09,16,25,28,29    03,06,09,24,28,29    02,08,18,19,23,30    02,08,12,21,29,30 
 
02,11,22,26,29,30    01,03,18,19,24,29    01,12,18,26,27,28    03,06,17,22,28,32 
04,09,11,13,27,30    04,08,20,27,29,32    02,05,14,18,22,28    03,05,08,11,22,26 
01,06,13,20,21,30    07,14,25,28,30,31    07,09,11,20,23,28    09,11,20,23,28,29 
04,15,18,20,21,30    03,04,24,26,29,32    08,09,15,19,22,27    01,02,06,09,12,21 
02,06,10,16,25,32    01,06,07,13,24,32    07,08,09,13,21,28    06,07,10,14,16,27 
04,07,14,18,20,29    08,13,17,18,29,31    03,15,25,28,30,32    02,04,08,21,26,31 
10,19,26,29,30,31    02,05,18,19,20,27    08,15,24,27,28,30    02,10,17,18,21,27 
03,10,14,15,16,24    02,04,08,12,27,30    01,10,11,14,16,27    06,15,22,28,30,32 
02,11,13,15,16,31    06,08,19,23,24,27    08,10,19,23,28,31    06,08,20,23,26,30 
03,07,12,15,27,28    01,07,12,13,20,22    05,09,10,12,20,30    02,04,05,09,16,22 
 
01,09,11,14,26,27    08,11,14,15,24,32    03,05,10,16,26,29    04,12,13,20,26,30 
01,08,15,21,24,32    04,18,19,20,24,27    01,03,08,11,21,27    05,07,18,23,29,30 
03,07,08,11,23,25    01,07,08,16,29,31    01,02,09,16,18,22    08,09,17,21,23,26 
03,17,19,21,22,32    05,12,20,22,23,26    05,09,16,17,23,32    02,13,18,25,26,32 
01,12,20,23,25,32    01,02,13,16,24,26    02,04,13,17,29,30    01,02,09,16,22,32 
01,12,20,23,29,30    03,05,07,13,29,32    02,12,17,26,28,30    01,02,03,17,23,26 
03,09,11,14,25,29    05,16,21,27,30,31    02,08,19,20,23,30    03,09,15,20,28,29 
05,06,07,12,21,24    08,13,21,23,24,27    03,06,10,17,22,32    09,10,16,19,24,32 
01,03,14,17,26,27    04,05,06,14,20,27    01,13,21,26,27,29    01,07,16,18,25,30 
03,11,13,15,28,29    02,08,09,18,27,32    05,06,20,24,26,32    02,12,16,23,24,25 
 
02,03,10,12,14,27    03,04,08,15,18,28    07,08,09,21,27,32    04,09,15,16,28,31 
01,06,14,28,29,30    07,08,10,15,21,32    05,07,15,23,29,32    04,05,14,16,19,22 
01,09,13,24,25,31    04,06,08,16,27,32    04,06,10,14,21,30    01,02,06,10,13,27 
08,09,15,17,20,32    05,10,15,23,27,30    05,07,12,16,22,25    01,02,13,15,28,31 
01,06,15,17,21,25    05,11,15,19,26,28    05,12,16,18,26,27    01,02,09,15,25,28 
04,09,13,17,23,24    01,04,11,12,20,26    04,10,11,21,29,32    02,13,18,23,26,27 
02,03,08,17,24,26    06,14,22,25,29,31    01,06,07,13,17,32    06,14,17,23,24,29 
02,13,14,23,27,31    06,07,10,17,22,24    04,05,13,17,30,32    07,10,11,12,18,27 
02,09,10,14,16,27    08,14,16,17,24,28    08,21,22,25,29,31    08,12,15,16,28,30 
03,09,16,17,25,28    06,08,10,18,24,31    01,14,19,21,22,25    12,16,24,25,27,32 
 
03,05,15,21,24,25    01,04,06,11,28,32    05,08,11,12,27,29    03,04,20,25,27,29 
02,05,08,10,17,30    06,08,13,21,24,27    02,05,08,19,23,28    01,12,17,18,19,32 
04,07,23,24,25,32    03,05,22,23,27,31    09,10,14,21,28,30    03,07,09,16,24,25 
04,08,11,24,25,26    04,07,11,17,25,30    04,12,18,27,31,32    01,16,22,25,27,32 
03,06,12,14,22,29    02,07,09,12,30,31    05,06,10,20,27,30    01,05,11,17,20,22 
02,03,05,13,21,25    02,04,09,24,28,32    01,07,08,17,27,29    04,18,24,26,28,29 
01,11,13,17,25,28    03,16,21,23,27,31    01,03,11,14,20,26    07,15,16,18,21,28 
08,09,11,13,26,32    07,09,15,21,25,26    05,08,10,11,25,29    03,05,07,08,14,32 
03,07,08,09,21,24    01,04,05,06,12,21    01,05,12,17,22,31    03,13,19,21,25,26 
03,11,15,20,29,30    03,05,12,21,24,25    03,05,09,20,30,31    08,16,25,29,30,31 
 
02,06,08,13,14,29    01,06,08,18,29,30    03,06,08,17,21,25    01,08,15,27,31,32 
02,04,15,20,21,27    05,08,15,21,22,30    02,03,12,21,24,32    01,13,17,22,31,32 
02,05,08,15,16,31    05,07,11,17,18,32    05,11,14,18,25,26    03,18,20,24,30,31 
07,12,17,18,30,32    04,09,13,14,16,29    06,13,16,21,29,30    02,08,13,16,18,25 
01,04,07,20,25,27    08,10,14,17,18,29    04,07,19,24,28,32    03,05,10,15,28,31 
06,07,17,23,25,29    03,05,09,16,29,30    08,15,21,27,29,32    04,05,06,13,26,30 
07,09,20,24,25,31    02,07,08,11,20,31    01,13,19,21,28,29    02,06,12,13,14,32 
02,12,18,22,23,25    03,05,15,18,21,22    05,10,13,21,23,30    08,15,22,25,26,31 
03,05,08,17,21,31    01,02,16,21,27,31    04,19,24,26,29,30    01,12,14,18,21,30 
04,08,17,27,30,32    04,07,10,18,28,30    01,03,09,20,21,31    03,06,09,10,22,27 
 
06,12,23,24,25,28    04,06,09,16,22,26    05,07,10,13,14,31    09,19,20,24,26,32 
10,12,13,19,28,32    01,06,11,14,25,29    01,08,16,21,24,25    01,04,12,17,22,31 
05,09,14,20,26,27    03,10,13,16,24,28    01,07,12,13,21,31    09,12,14,15,24,32 
02,07,10,17,26,27    02,04,06,12,29,32    03,10,15,18,19,28    01,03,12,21,25,28 
01,05,06,18,27,30    02,07,09,10,18,32    01,06,11,13,28,31    03,05,12,17,20,31 
07,14,20,21,29,32    01,03,05,11,14,28    04,17,20,21,26,32    04,05,18,20,22,29 
02,05,08,19,28,32    01,02,07,09,11,24    01,07,08,10,19,24    02,03,11,15,27,32 
03,06,09,19,23,24    01,09,11,17,18,22    03,04,08,14,17,25    04,05,10,13,22,29 
02,08,19,20,21,29    07,10,13,22,27,29    04,07,12,21,22,32    01,04,06,07,14,28 
02,03,05,10,18,30    01,13,20,26,27,30    04,05,18,21,24,28    01,02,07,16,25,29 
 
08,11,16,29,30,31    04,08,12,22,29,31    03,08,10,11,17,30    03,12,16,17,23,31 
03,04,12,16,23,29    02,06,11,12,20,23    04,05,07,11,18,23    07,11,21,22,28,31 
01,13,22,28,30,31    03,06,22,26,27,28    12,14,17,22,28,29    04,10,21,24,26,31 
02,07,09,22,26,30    01,07,11,15,16,28    01,08,14,19,27,29    01,06,07,14,22,31 
06,08,09,12,24,29    04,14,15,16,20,29    02,07,08,14,29,31    08,14,16,21,25,28 
03,07,08,14,23,32    05,06,16,22,28,31    08,13,25,28,31,32    04,09,18,19,27,30 
04,11,12,18,29,31    03,05,17,22,27,30    04,10,11,12,15,32    06,07,11,14,17,32 
01,10,18,20,22,23    01,04,06,15,21,27    01,09,18,23,24,30    01,03,14,15,22,25 
01,08,11,14,25,26    01,03,08,19,23,27    03,04,14,28,30,32    05,09,12,13,29,31 
08,16,17,19,22,29    08,11,17,26,27,31    07,13,16,25,30,32    01,03,20,21,25,30 
 
03,04,17,21,24,30    01,08,20,24,29,32    02,04,09,17,29,30    08,15,26,28,29,32 
09,11,17,21,22,31    07,09,17,27,31,32    04,05,06,10,22,32    10,13,15,19,27,28 
01,04,10,20,22,30    01,10,14,19,21,31    04,06,17,21,24,25    07,08,13,15,23,26 
01,03,19,22,25,29    10,16,21,23,30,31    02,09,11,21,25,31    01,04,07,11,23,32 
06,21,22,24,28,32    03,05,10,15,21,24    08,10,16,19,28,32    02,03,13,17,24,29 
03,07,15,17,31,32    07,09,18,24,27,28    06,08,11,17,27,28    01,04,08,15,20,30 
01,06,07,16,20,24    02,06,07,13,24,26    02,07,09,17,28,32    01,03,11,17,23,24 
02,09,11,15,16,31    07,08,15,21,23,26    09,15,20,25,28,32    01,16,17,18,22,25 
04,14,17,21,23,28    03,08,11,20,21,31    02,10,11,26,28,30    06,09,13,20,22,30 
02,06,16,17,26,29    01,11,15,17,23,26    02,09,10,11,15,32    04,10,14,19,28,30 
 
05,07,15,25,30,31    06,08,20,21,29,32    02,09,21,26,31,32    01,09,14,15,27,31 
02,03,04,16,23,27    05,14,22,27,28,32    01,07,12,22,23,30    02,18,26,29,31,32 
01,05,09,19,28,31    11,14,21,22,23,27    05,14,15,18,23,30    05,08,23,28,30,32 
06,13,14,16,19,30    04,07,09,15,22,29    01,04,05,09,15,27    01,06,07,17,25,28 
09,10,19,25,27,31    01,04,10,15,20,32    03,06,14,18,23,30    08,09,17,22,25,32 
01,04,14,21,26,27    03,06,10,20,30,31    02,05,14,18,26,28    01,02,05,09,23,29 
01,04,10,18,26,28    01,02,03,20,26,30    04,07,09,20,27,31    02,04,14,21,24,32 
04,16,18,26,31,32    02,05,15,21,25,32    02,08,14,18,29,31    02,06,10,11,23,29 
04,10,17,19,27,30    03,05,10,14,17,32    03,09,14,19,22,31    01,06,08,17,27,28 
01,02,12,14,21,28    01,03,05,08,18,24    04,06,07,11,15,31    03,12,18,24,26,31 
 
01,08,18,23,27,31    01,02,03,09,13,18    01,05,08,10,21,32    02,07,13,22,24,32 
05,09,11,18,27,32    06,08,13,18,26,27    05,12,19,28,29,31    08,11,14,25,27,32 
03,11,12,27,29,31    01,04,05,12,20,26    02,04,07,13,19,20    03,05,06,09,21,29 
08,09,10,16,21,30    02,04,08,09,12,30    01,04,15,16,20,28    07,09,13,17,28,29 
01,06,17,18,26,30    03,13,20,24,25,28    02,06,08,09,16,32    03,15,17,21,24,25 
05,12,19,23,28,31    01,02,16,25,27,30    02,06,07,15,24,27    05,10,24,25,28,31 
01,03,18,22,23,26    03,11,15,17,31,32    01,03,12,16,21,22    02,03,08,15,17,19 
01,08,12,17,26,29    02,05,12,19,21,32    02,10,13,14,26,28    06,13,17,18,30,32 
09,12,13,19,21,30    04,12,14,24,28,29    04,07,08,09,15,27    01,03,12,18,19,24 
05,09,19,21,26,29    01,05,08,11,13,31    02,04,09,15,21,24    02,03,12,15,21,26 
 
01,07,18,20,25,30    07,20,23,24,25,32    01,04,17,21,22,23    02,05,06,16,21,27 
01,16,24,25,26,30    03,05,10,20,21,32    10,15,18,26,30,32    04,05,14,23,26,30 
03,12,16,17,27,29    01,17,22,25,28,32    02,04,17,26,27,30    02,18,19,21,25,31 
04,09,19,26,28,29    02,04,19,26,29,32    02,07,11,13,14,26    01,03,05,06,12,31 
01,08,15,16,25,28    02,04,06,18,19,26    02,06,22,29,30,31    06,12,14,16,25,28 
01,10,16,22,30,32    07,11,16,26,29,32    03,13,14,23,28,31    07,20,21,22,25,32 
01,02,17,24,27,31    01,02,16,18,20,28    06,07,09,22,26,30    02,08,09,16,29,32 
03,05,10,14,22,30    02,06,13,15,21,27    07,09,18,23,24,27    02,08,17,24,26,27 
02,09,11,13,23,28    05,08,09,15,22,30    01,06,08,09,12,31    06,07,12,14,18,27 
02,05,07,11,18,29    02,04,05,10,16,32    01,04,06,15,19,32    04,05,12,19,24,28 
 
08,13,16,19,31,32    01,05,09,23,29,32    01,02,09,14,16,25    05,08,11,13,30,31 
03,04,15,20,23,27    01,06,07,13,16,32    05,07,08,11,19,32    01,13,15,17,23,30 
03,04,06,13,20,28    04,05,07,21,25,29    02,05,11,12,20,25    04,09,11,20,28,31 
04,10,11,19,23,28    03,18,26,27,29,32    03,11,17,20,21,22    02,08,13,20,21,24 
09,15,17,24,27,31    01,06,07,11,30,32    06,13,16,24,26,30    05,08,10,16,24,25 
03,07,09,14,19,27    03,07,08,09,22,30    02,09,12,14,18,26    01,06,09,10,19,21 
02,05,12,21,26,30    03,07,12,19,21,32    01,02,06,13,24,26    03,05,12,17,29,30 
03,05,10,15,19,30    07,16,21,24,27,28    01,07,10,21,25,32    07,10,16,22,29,30 
05,08,11,13,28,32    01,05,12,24,27,30    01,03,16,20,23,26    04,19,27,29,31,32 
02,08,09,11,13,25    01,02,04,10,15,28    01,08,11,12,16,32    03,04,05,16,19,25 
 
03,10,24,26,29,32    01,09,18,19,20,23    01,04,16,20,30,31    02,07,11,17,30,32 
09,10,12,14,21,31    06,10,17,23,24,26    01,06,16,20,29,31    01,17,23,24,27,29 
05,12,18,21,31,32    01,05,07,08,15,26    05,06,19,27,30,32    04,12,18,21,28,30 
07,11,16,17,18,30    09,12,22,29,30,31    02,06,13,19,21,24    08,10,11,17,26,31 
05,06,14,17,19,29    01,07,17,22,24,31    01,05,13,16,18,23    04,20,23,28,30,32 
05,07,19,22,23,27    07,14,26,28,29,32    05,08,17,18,23,31    04,08,17,27,28,30 
09,12,17,26,27,28    02,11,12,14,19,27    09,13,14,19,26,28    05,07,14,21,24,25 
07,13,21,22,24,29    02,03,07,12,20,26    03,07,08,14,16,24    02,08,19,24,26,28 
03,06,16,21,23,25    01,05,13,15,28,29    12,13,18,21,30,32    04,08,11,20,28,29 
10,20,25,28,29,31    01,02,03,10,23,27    05,11,18,26,28,31    05,16,19,24,28,29 
 
02,05,06,14,23,28    01,02,10,12,22,27    04,05,06,10,13,25    04,05,10,17,21,29 
02,13,15,20,21,24    05,12,13,14,17,32    07,16,19,21,23,29    01,03,05,19,31,32 
01,09,15,21,22,25    13,14,21,23,26,32    10,19,27,30,31,32    03,08,09,12,19,21 
04,08,14,16,19,28    05,07,08,11,23,30    03,04,06,12,18,22    02,15,20,24,25,32 
08,15,21,23,25,26    01,08,10,19,24,32    04,06,09,16,23,27    05,07,23,26,29,30 
06,11,12,13,26,29    02,09,12,15,29,30    01,05,12,20,22,23    01,08,13,18,27,31 
01,04,09,14,20,21    04,10,19,24,29,32    09,15,23,28,30,32    03,11,15,20,27,30 
01,12,16,18,25,32    01,06,14,17,24,31    05,07,09,20,25,26    05,11,21,29,31,32 
03,10,18,21,26,30    08,13,16,24,25,31    09,12,16,21,22,32    03,05,10,21,22,32 
03,13,25,26,27,31    02,11,13,19,20,23    02,08,09,10,22,25    01,15,20,25,31,32 
 
05,08,12,16,30,32    01,04,13,17,21,28    06,11,19,26,28,30    03,16,19,26,27,28 
07,12,13,22,29,32    01,08,12,28,29,30    03,04,10,20,28,30    03,18,19,25,28,32 
02,04,17,21,25,28    02,07,10,19,21,28    05,07,13,20,21,32    01,05,11,14,23,30 
01,02,04,15,19,28    07,08,09,12,24,30    01,08,12,20,23,29    01,04,14,19,27,31 
14,18,21,29,30,31    06,11,15,23,29,31    03,13,19,24,25,32    01,02,09,18,27,31 
04,13,18,21,29,31    03,08,11,17,21,23    11,14,25,26,27,31    04,08,16,18,21,32 
06,16,17,23,29,32    02,06,08,20,25,32    01,10,14,18,30,32    03,15,17,20,25,26 
05,06,07,14,26,31    03,05,11,19,28,32    06,08,17,23,24,28    02,03,06,13,23,31 
04,05,16,24,29,32    03,04,08,12,23,25    06,14,22,28,29,31    06,09,11,18,25,31 
03,09,12,16,21,31    05,14,16,24,27,31    10,18,25,29,30,32    03,10,24,28,29,32 
 
03,08,14,16,17,29    07,12,19,28,30,32    04,14,23,26,27,31    03,05,20,25,28,31 
02,03,13,18,22,26    02,04,05,08,15,32    06,07,11,16,28,31    02,05,15,17,24,31 
05,06,07,12,23,26    01,02,13,16,18,25    02,08,16,27,28,30    05,08,15,17,21,22 
02,06,10,22,29,32    02,03,14,17,22,26    03,09,16,23,26,27    03,09,23,30,31,32 
01,03,06,10,11,25    01,02,08,16,21,26    02,11,21,24,26,28    03,05,14,17,29,30 
02,08,19,28,30,31    02,05,14,15,28,32    01,04,13,14,15,20    04,11,23,25,28,31 
10,12,21,27,31,32    04,05,11,16,20,24    01,21,25,28,30,31    02,03,13,20,24,26 
05,06,07,14,29,32    01,05,08,11,13,24    02,11,14,20,24,25    01,10,18,25,28,32 
07,09,12,23,27,31    05,13,14,21,25,27    07,08,11,20,29,31    02,09,11,13,25,28 
01,06,09,10,17,30    01,09,12,19,28,29    03,08,09,15,23,32    02,15,20,24,25,27 
 
11,12,14,19,26,30    05,08,16,21,22,23    04,12,19,25,30,31    07,17,19,23,30,31 
01,02,07,15,19,29    06,08,10,19,26,27    02,12,14,15,26,30    04,10,21,29,30,32 
06,11,19,20,22,29    06,09,15,16,26,28    01,11,20,26,29,31    05,09,21,24,27,29 
03,04,09,12,20,30    04,18,23,26,29,30    02,03,04,07,17,28    01,09,12,15,16,25 
05,08,09,10,18,30    08,16,18,23,24,27    02,06,09,19,29,31    06,07,18,23,27,30 
05,10,17,28,29,32    01,13,18,23,24,26    04,06,09,16,27,28    02,06,16,17,19,28 
02,05,06,08,18,26    02,07,12,27,28,30    01,11,14,23,25,32    03,05,15,22,27,30 
04,05,07,09,20,26    09,11,16,20,31,32    02,08,10,18,21,30    01,02,13,23,25,32 
01,03,17,18,21,31    01,05,09,21,27,32    06,08,13,16,24,25    02,08,14,28,29,31 
02,03,06,08,17,31    03,13,22,25,30,31    01,03,04,22,26,30    05,09,22,27,30,32 
 
01,05,07,15,25,28    01,10,14,16,31,32    02,07,11,20,31,32    05,07,09,19,22,28 
02,13,14,19,26,29    01,16,17,20,25,30    01,03,08,09,12,21    02,04,11,16,28,31 
01,06,13,21,29,30    11,13,15,16,23,29    01,08,17,23,27,31    04,05,08,17,19,29 
01,03,10,14,15,25    03,05,11,21,24,31    01,05,11,12,14,19    06,10,12,15,23,24 
03,11,19,20,25,32    01,04,06,08,20,30    05,06,14,17,19,32    01,06,07,11,18,20 
06,17,23,25,29,30    02,04,05,11,18,29    01,03,14,26,27,31    06,11,14,18,30,31 
07,09,11,21,26,29    09,15,19,20,22,31    03,06,19,20,21,31    03,14,16,21,24,28 
02,05,06,08,21,29    04,05,10,17,21,32    04,10,16,18,23,27    01,05,14,21,28,31 
02,06,16,19,27,32    05,11,12,13,28,32    01,05,11,25,26,27    03,07,08,13,15,30 
02,12,17,23,29,30    06,09,13,15,20,32    02,05,06,08,13,27    11,12,18,24,26,29 
 
01,08,21,30,31,32    06,12,19,20,23,28    01,03,06,10,14,28    01,03,06,10,11,30 
05,12,21,25,27,30    02,03,11,17,20,24    03,13,22,23,27,29    08,10,11,21,25,32 
05,10,17,20,26,30    01,03,10,13,23,31    01,02,08,15,17,20    04,17,21,27,28,29 
02,10,17,24,29,30    03,15,18,23,31,32    07,09,11,12,22,30    06,08,09,16,22,26 
07,08,15,21,27,30    03,09,20,22,24,29    02,09,10,15,26,28    02,04,18,21,26,31 
08,09,12,22,24,32    03,04,09,14,30,32    05,10,13,19,25,32    02,07,17,28,29,30 
01,05,09,18,20,21    08,10,15,16,19,30    03,08,10,20,24,28    03,05,06,11,17,21 
02,06,08,17,26,29    04,08,17,24,31,32    04,15,24,27,28,29    03,10,14,19,24,27 
02,10,15,16,22,26    04,08,10,15,16,31    02,05,08,15,29,31    03,04,09,15,18,28 
02,08,11,19,27,31    03,06,14,15,25,30    01,13,16,20,22,27    02,17,20,24,26,31 
 
01,02,07,28,30,32    03,04,11,17,21,30    06,09,10,11,22,28    09,10,12,22,26,30 
05,12,13,18,24,27    06,09,12,24,25,32    01,04,05,07,17,31    02,03,07,11,13,32 
08,11,20,24,29,30    04,06,16,25,26,31    01,13,16,17,22,27    03,11,21,27,31,32 
02,06,12,13,22,27    02,04,07,12,24,30    07,08,09,13,24,31    02,03,04,10,22,32 
06,11,12,23,27,31    02,10,17,29,30,32    03,19,24,29,30,32    01,05,06,07,14,25 
09,12,21,25,30,32    05,06,10,17,20,23    01,09,10,16,29,31    05,08,12,17,22,28 
01,02,12,15,18,20    05,07,09,14,15,27    02,04,06,11,21,27    04,07,14,26,28,30 
01,06,16,25,27,29    02,05,09,18,29,31    04,06,14,17,23,32    07,10,15,30,31,32 
03,06,09,10,23,28    02,04,07,15,26,27    08,10,18,26,27,32    05,10,11,15,18,29 
01,07,13,14,28,32    04,08,10,16,29,30    07,08,12,15,21,27    02,03,06,10,15,25 
 
09,12,15,19,28,30    01,11,17,18,23,26    09,14,16,19,20,32    04,05,12,20,25,31 
01,05,09,21,24,26    13,14,21,26,28,32    07,12,14,23,26,29    02,07,16,18,20,28 
01,09,15,22,27,32    02,03,15,21,25,29    05,10,15,16,23,32    04,12,18,21,30,31 
01,03,09,18,23,28    06,09,10,16,21,32    03,10,12,18,24,28    05,06,07,17,23,30 
01,12,13,15,18,31    01,02,03,15,22,30    01,10,16,26,28,30    03,07,14,21,23,29 
02,08,22,25,26,30    02,05,08,13,22,32    05,16,17,21,23,26    01,05,07,08,18,29 
04,08,09,10,18,29    08,12,18,27,28,30    01,02,13,15,20,24    08,09,14,23,27,31 
07,08,20,24,28,30    01,02,05,09,15,27    02,08,09,13,18,30    05,08,16,24,29,31 
05,06,18,20,23,28    01,07,12,15,27,29    01,03,04,07,16,24    03,04,21,25,29,32 
03,11,12,22,24,26    01,03,14,24,27,31    03,05,15,24,25,28    08,10,20,27,31,32 
 
01,03,07,11,25,32    01,03,05,14,21,26    01,08,22,23,25,28    05,13,16,18,22,23 
11,12,18,25,28,30    02,03,04,07,14,28    01,11,24,25,26,32    03,04,16,23,29,32 
05,06,07,15,27,31    06,08,13,17,23,29    01,04,07,09,20,30    04,09,11,18,19,30 
04,09,12,19,25,26    02,06,08,09,18,27    07,12,22,24,25,32    06,07,11,13,16,30 
02,04,17,25,31,32    02,03,13,16,21,23    01,07,10,15,23,30    02,03,04,11,16,32 
01,10,15,20,31,32    01,06,13,27,28,29    06,07,14,16,26,32    04,13,20,21,26,32 
05,15,18,19,21,26    04,09,14,15,23,30    06,07,09,16,20,24    01,06,08,09,17,30 
02,06,15,16,30,32    07,10,12,18,24,25    04,05,12,16,18,28    05,09,13,23,30,32 
02,12,21,22,27,29    02,03,11,20,30,32    04,08,15,17,20,30    08,10,16,21,22,25 
01,08,17,20,26,28    05,07,09,19,22,27    05,13,22,23,24,29    03,04,05,11,20,23 
 
04,13,23,26,28,30    08,10,13,16,29,30    01,20,22,23,27,32    03,09,22,23,24,27 
01,03,04,14,25,29    01,08,12,16,28,30    03,09,15,26,28,31    06,13,17,20,30,32 
01,02,10,19,26,32    02,08,10,14,24,29    09,10,11,20,24,27    07,10,11,17,27,29 
01,05,21,26,29,31    06,10,17,22,24,32    08,15,16,18,20,29    02,04,09,12,15,30 
04,14,20,23,31,32    03,13,20,21,24,29    04,05,19,21,24,27    04,11,21,24,25,26 
02,05,14,16,29,30    06,09,10,19,30,32    03,05,17,26,27,31    05,12,15,17,18,32 
02,11,14,17,24,25    05,11,12,13,26,31    04,05,14,20,24,32    01,03,06,11,24,28 
06,07,08,12,24,32    08,11,15,22,27,28    02,11,16,19,22,29    11,16,18,20,30,31 
04,07,10,18,23,27    02,08,12,14,21,32    03,06,16,18,25,30    01,05,08,13,18,29 
01,05,17,20,29,30    04,07,16,18,24,29    04,06,15,24,28,31    03,12,13,15,23,30 
 
08,13,18,20,26,29    05,11,15,17,22,30    02,11,17,21,29,32    05,10,12,14,28,31 
02,05,07,17,31,32    02,16,18,21,24,28    03,07,17,27,30,32    04,09,17,19,26,30 
11,13,16,22,26,30    03,05,11,19,22,32    01,04,11,12,13,26    03,17,19,26,29,32 
01,08,09,20,29,32    02,07,08,14,30,32    06,08,15,19,20,30    04,10,11,13,21,32 
05,06,15,25,27,31    01,02,05,11,21,23    07,08,16,20,22,25    02,05,10,18,19,30 
01,04,10,18,22,32    02,04,06,13,25,26    05,09,10,15,27,29    01,07,08,09,22,31 
04,07,10,23,30,32    04,15,19,21,27,28    10,13,16,18,25,29    05,07,14,18,22,32 
01,02,08,14,16,25    07,09,15,21,24,28    01,13,14,16,19,23    05,07,13,21,28,32 
03,13,15,21,24,29    10,12,17,22,25,26    07,08,11,14,25,30    02,08,17,21,29,32 
02,07,10,12,19,30    01,02,06,15,24,27    01,02,04,07,21,30    07,14,16,19,24,30 
 
08,13,24,25,28,31    03,04,07,14,16,21    06,09,18,22,23,24    04,07,20,25,26,30 
04,13,18,23,25,31    02,03,06,09,20,30    02,07,15,16,22,25    02,06,11,14,20,31 
04,06,13,16,17,21    05,12,14,19,30,31    02,07,11,15,31,32    04,06,11,16,27,31 
02,05,16,18,22,30    03,05,08,16,27,28    09,15,16,20,25,28    01,04,16,21,25,26 
08,13,14,15,25,28    04,11,17,21,22,25    02,03,06,19,27,32    01,12,15,17,22,30 
02,17,22,28,29,30    01,05,12,21,24,30    03,06,16,18,25,26    04,12,14,21,27,28 
02,12,20,26,28,29    02,05,07,24,28,32    03,07,09,17,20,27    01,09,19,22,24,25 
05,06,16,19,24,26    02,08,13,20,23,24    02,14,21,25,29,30    05,06,15,19,24,26 
04,09,10,11,23,32    01,04,07,11,12,32    03,04,08,13,24,26    05,08,09,10,23,32 
02,03,06,11,21,31    12,14,22,23,26,29    01,03,08,14,24,27    01,12,20,24,25,30 
 
02,12,23,27,31,32    01,08,19,25,29,30    01,02,06,09,12,30    04,19,21,22,27,32 
01,04,05,14,23,25    03,06,11,13,17,31    02,04,08,12,13,26    01,05,09,10,21,31 
02,04,11,19,20,23    05,06,09,18,30,32    01,02,06,09,12,24    07,11,14,20,26,28 
06,08,14,15,24,29    04,07,13,14,24,26    03,11,13,14,20,29    01,03,05,15,22,23 
01,04,08,09,17,28    02,03,08,13,20,28    01,02,11,21,25,28    03,09,13,18,20,31 
03,09,10,12,22,32    13,14,18,23,29,31    02,03,06,17,25,32    03,06,21,22,23,31 
03,04,05,23,26,32    07,14,15,18,27,29    03,04,05,08,18,26    09,12,17,23,25,32 
10,11,23,25,27,32    03,06,09,10,18,20    02,08,13,14,27,29    03,04,11,16,18,27 
02,05,11,15,17,22    02,11,17,22,23,30    06,08,10,13,23,32    06,08,16,17,28,32 
02,05,13,18,20,24    01,03,04,08,12,18    07,09,11,17,18,32    01,03,08,09,13,27 
 
09,10,13,19,26,28    04,05,08,12,21,32    02,11,14,15,16,31    01,08,09,15,19,28 
12,16,24,27,29,30    06,09,19,24,31,32    07,16,17,19,27,32    08,09,10,13,19,31 
05,19,24,26,27,30    04,05,16,18,20,26    08,11,17,19,24,29    06,07,13,15,23,26 
06,10,12,20,29,30    03,05,06,09,14,32    02,07,10,18,24,31    01,05,14,20,23,30 
01,04,08,09,10,20    06,08,18,23,27,31    07,13,18,20,28,29    05,09,10,15,28,31 
02,03,11,15,17,31    01,04,10,15,19,31    08,13,17,24,26,32    03,06,15,16,23,31 
04,05,13,17,27,29    05,08,10,12,22,28    04,13,25,30,31,32    02,09,14,22,30,31 
01,09,19,21,23,28    01,09,10,11,26,31    01,03,05,14,28,29    04,10,19,23,26,27 
06,09,13,24,25,26    06,16,21,22,24,28    02,05,06,07,20,26    01,10,13,25,31,32 
04,07,12,13,14,30    03,12,21,28,29,31    06,07,08,17,21,29    10,14,20,26,28,29 
 
01,05,14,19,25,27    04,06,08,15,30,31    01,08,15,25,30,31    02,05,06,07,25,32 
03,13,18,25,31,32    02,04,09,13,16,32    06,08,17,23,28,31    04,06,13,18,22,28 
02,15,21,23,27,32    02,03,04,11,15,25    02,06,15,17,23,31    08,13,21,22,25,31 
04,08,17,18,24,32    01,05,09,12,14,30    06,07,08,21,28,31    02,09,13,21,24,26 
03,06,15,17,23,28    05,07,09,12,21,29    01,09,18,22,27,28    02,04,05,12,19,25 
01,03,04,07,17,25    02,03,16,19,22,27    01,03,12,13,25,31    01,05,18,20,23,28 
04,06,21,24,27,31    12,16,17,18,29,32    02,03,15,19,22,28    04,05,12,21,23,25 
01,08,14,16,18,32    03,12,24,26,28,29    05,09,12,17,18,29    02,07,16,26,27,30 
01,12,20,22,24,25    03,04,23,26,29,31    05,21,26,28,31,32    02,03,05,11,20,27 
05,07,08,17,22,26    05,12,19,25,28,30    01,02,04,11,17,23    03,05,07,12,25,26 
 
03,15,16,22,26,30    01,13,22,23,26,30    03,19,23,30,31,32    02,08,10,15,22,31 
01,15,19,29,31,32    05,10,16,28,29,30    07,11,19,21,22,27    05,06,12,16,27,29 
04,09,22,23,26,29    03,06,12,13,14,31    03,09,12,20,25,30    03,04,11,15,26,29 
02,05,14,24,26,31    01,02,09,11,20,26    03,05,12,17,18,29    05,17,18,20,25,31 
01,04,14,21,26,28    03,04,05,16,21,31    01,03,05,13,14,29    01,18,26,29,31,32 
05,11,16,17,20,30    05,15,17,24,29,30    03,04,08,16,19,30    01,03,13,14,17,21 
05,06,12,23,27,31    05,13,25,26,27,32    01,04,17,25,30,31    10,15,24,28,31,32 
02,03,10,17,26,28    05,07,16,17,20,23    04,09,11,14,26,30    02,08,10,19,28,29 
04,05,06,09,16,25    05,07,08,11,22,27    10,14,20,25,26,28    06,08,10,19,26,31 
07,09,10,15,20,27    03,12,13,20,25,28    06,09,12,14,24,28    01,06,09,30,31,32 
 
03,04,14,23,25,29    05,17,22,25,26,28    02,03,04,20,24,32    09,16,18,27,28,32 
09,16,18,27,30,31    03,10,13,14,15,32    01,05,10,15,28,30    08,14,16,23,27,32 
03,05,14,15,22,29    07,13,17,18,29,32    04,10,11,13,15,29    02,06,07,10,21,30 
02,05,11,18,25,26    13,16,19,20,28,30    01,05,06,08,15,27    01,12,18,19,26,31 
03,09,20,25,30,32    02,16,17,25,28,30    01,02,04,06,13,30    07,10,22,23,27,31 
01,08,19,21,25,29    03,15,24,26,29,32    01,09,10,11,25,28    03,04,07,10,24,32 
01,03,15,16,21,31    02,03,06,13,23,28    06,19,21,24,25,31    04,05,10,14,22,30 
04,06,07,16,24,28    01,09,16,22,23,27    01,09,10,15,21,31    05,17,18,22,25,32 
01,03,07,11,12,25    04,09,12,18,20,30    03,04,07,15,17,23    03,05,17,25,30,31 
02,03,08,13,27,30    03,06,08,12,13,30    05,09,19,25,30,31    01,08,16,24,25,30 
 
02,03,06,09,14,28    04,07,23,24,28,32    01,11,13,17,20,25    06,08,14,19,29,32 
01,09,18,24,25,27    02,03,05,16,24,32    03,06,07,09,16,21    05,06,15,18,29,31 
02,06,13,19,22,32    01,11,22,26,30,31    07,09,13,18,29,30    04,05,06,11,14,32 
03,04,08,15,26,28    02,07,19,21,22,31    04,17,22,23,24,32    01,02,08,12,23,32 
05,10,22,23,26,30    01,08,10,13,21,25    01,07,08,12,16,28    09,11,17,25,28,32 
02,14,16,18,24,25    02,15,20,24,26,32    04,06,08,18,21,29    02,06,13,14,24,27 
03,05,07,13,18,25    02,06,08,16,21,24    04,07,19,28,29,30    02,08,15,16,27,30 
01,09,12,14,15,24    02,12,13,16,19,31    05,08,09,14,21,28    07,08,10,12,24,30 
02,06,10,11,22,29    04,07,08,14,19,30    01,06,07,14,27,29    01,06,10,11,25,28 
02,03,04,11,16,22    03,05,06,16,23,29    07,16,18,25,26,30    01,06,08,12,22,32 
 
06,13,15,21,24,25    02,04,06,12,13,28    05,17,22,24,28,32    05,08,16,21,25,26 
01,02,17,25,27,32    05,20,23,29,30,31    01,03,06,07,14,22    06,09,16,26,30,32 
07,09,23,24,27,31    06,07,08,19,23,29    01,04,09,16,18,31    01,17,20,23,25,32 
03,05,06,15,25,32    02,10,18,27,28,30    05,13,25,26,28,30    06,07,12,19,23,31 
01,05,09,11,22,23    03,07,12,15,21,22    06,11,12,14,22,31    08,10,18,24,28,31 
09,16,24,27,28,29    01,06,10,11,13,30    01,02,08,13,18,22    05,14,16,18,19,26 
02,06,20,28,29,30    09,20,22,28,31,32    05,19,23,29,30,31    05,09,10,19,27,29 
04,06,07,11,18,26    01,04,05,16,26,28    04,07,09,17,21,30    02,05,11,16,21,28 
07,09,10,17,24,30    05,08,10,18,24,30    02,03,14,17,21,26    04,12,16,23,29,30 
07,15,24,25,26,29    02,11,12,15,22,30    03,06,17,22,26,27    04,12,25,26,28,31 
 
04,05,14,21,25,29    01,02,12,16,28,30    02,04,09,15,23,26    11,12,14,16,23,29 
02,04,09,12,20,24    03,10,11,13,17,26    02,07,08,19,28,30    01,03,08,16,24,27 
04,10,11,25,27,29    02,06,10,12,15,30    04,15,18,22,30,32    03,07,18,19,21,31 
06,09,19,21,29,30    01,05,14,16,28,31    01,05,08,11,22,31    05,06,08,11,25,32 
01,14,22,23,25,32    08,11,12,14,26,31    02,05,08,09,20,28    08,10,11,19,24,29 
02,06,07,10,23,32    06,07,08,18,26,32    01,11,23,24,27,30    03,08,09,15,24,32 
05,06,09,19,29,31    02,05,06,10,29,31    02,03,07,16,25,32    05,07,09,19,24,32 
03,05,17,21,31,32    03,04,17,20,26,32    03,04,15,20,22,24    01,05,06,11,22,30 
04,10,15,17,19,29    01,13,16,19,23,24    03,10,12,17,18,30    03,08,09,13,30,32 
03,08,16,29,31,32    02,05,13,14,15,20    10,18,25,27,28,31    06,09,10,14,21,31 
 
04,05,09,15,23,31    02,05,11,18,23,25    04,07,21,26,27,28    01,12,14,17,20,29 
05,06,10,13,15,27    03,17,18,24,28,30    08,11,19,23,30,32    02,06,09,19,27,29 
01,03,05,23,26,32    09,10,19,22,28,30    03,11,22,27,29,31    02,03,11,14,19,32 
01,02,04,11,16,20    02,04,11,14,20,25    01,02,03,13,16,20    02,09,14,22,23,26 
04,08,12,26,28,29    01,06,12,23,25,26    03,04,06,16,21,28    02,05,18,24,25,32 
07,19,21,25,29,30    04,06,14,24,27,31    02,06,07,08,16,28    02,06,16,25,26,28 
01,02,16,18,23,28    02,07,11,18,21,29    02,08,17,19,22,27    06,08,16,20,26,27 
01,04,06,07,16,27    01,05,08,11,13,30    02,03,04,08,24,27    01,06,14,21,25,28 
01,03,06,07,13,29    06,07,15,20,23,30    03,05,07,08,14,30    01,10,21,23,25,31 
02,03,07,14,17,26    03,06,10,14,29,31    01,03,16,20,23,29    09,11,16,21,22,30 
 
02,06,10,12,17,31    01,04,05,17,24,29    11,14,19,23,24,30    01,10,12,15,22,23 
03,04,11,25,28,31    05,10,12,21,29,30    01,10,15,23,30,31    05,15,18,21,26,30 
01,10,12,13,16,30    01,09,10,15,27,29    03,05,06,09,18,26    04,10,12,20,21,24 
01,02,13,15,20,28    01,05,12,17,23,32    04,05,07,09,17,32    01,04,05,09,18,25 
04,06,08,14,19,31    05,07,09,17,20,26    02,12,14,16,19,27    01,09,17,24,28,29 
01,05,16,22,23,24    03,06,09,10,21,26    02,04,13,17,23,24    03,07,09,12,17,29 
02,08,15,16,17,27    05,08,09,17,19,25    01,02,03,20,26,29    05,10,12,19,27,30 
02,07,08,17,25,27    05,06,07,10,16,29    10,13,15,19,20,31    03,06,10,12,18,23 
02,08,10,14,21,30    01,04,11,20,28,29    01,06,11,22,26,29    05,09,10,15,17,26 
02,03,07,13,16,25    03,07,16,19,22,27    03,06,16,23,24,32    02,05,11,19,26,27 
 
06,12,18,26,28,31    02,04,12,16,22,23    04,07,10,11,20,32    01,02,04,07,16,23 
06,19,22,29,30,31    01,04,10,16,27,29    01,08,10,11,14,31    01,05,09,19,21,32 
04,05,07,09,18,30    06,16,19,20,22,27    02,05,07,16,22,28    01,02,03,07,17,25 
04,12,19,26,29,31    03,07,14,21,23,26    04,06,12,18,19,29    02,15,16,17,22,25 
01,09,10,14,21,32    05,07,09,16,26,32    01,02,09,11,21,24    02,04,07,14,15,28 
01,04,11,12,21,26    02,04,22,23,27,31    03,04,09,12,20,22    02,03,18,23,28,32 
03,13,14,20,26,29    01,10,13,19,23,30    01,02,08,10,18,31    09,13,21,29,31,32 
04,06,11,14,20,26    02,10,18,20,23,24    11,14,18,25,26,31    02,12,18,22,27,30 
03,15,18,19,25,27    01,10,13,20,28,30    01,02,06,14,22,31    01,02,08,11,15,26 
08,09,10,13,22,30    04,06,14,20,24,31    02,11,12,14,26,31    06,07,11,14,16,30 
 
02,07,13,15,28,31    03,04,19,22,27,32    01,02,07,11,13,26    01,18,24,27,29,31 
04,06,11,25,28,31    01,04,10,15,17,30    01,05,09,21,26,27    05,06,09,15,17,28 
07,08,14,22,27,30    09,13,23,24,25,32    02,03,05,14,18,26    02,04,06,13,14,28 
01,10,11,19,23,25    08,12,15,18,27,29    01,04,05,18,20,31    03,09,11,18,23,28 
09,13,20,22,25,30    09,15,17,21,31,32    01,05,10,11,12,31    02,03,05,12,18,22 
03,17,19,20,26,31    01,02,17,19,26,32    06,09,12,20,24,25    02,04,18,19,25,31 
03,07,13,18,29,32    01,11,15,21,28,30    01,04,05,11,17,25    03,09,14,17,29,31 
05,09,13,15,29,30    02,04,07,10,28,32    01,04,06,14,23,32    01,04,10,11,16,32 
03,18,21,24,31,32    01,05,07,16,27,32    02,07,10,12,29,30    01,02,13,22,24,32 
01,05,09,23,29,30    10,12,15,16,22,30    04,06,10,18,27,30    02,04,14,18,22,29 
 
07,11,18,19,28,31    08,11,13,14,23,27    03,11,19,25,26,30    03,05,11,17,20,27 
01,02,08,11,20,28    09,16,17,22,27,31    01,08,14,19,24,28    09,14,15,22,24,26 
01,09,10,17,27,31    02,05,26,27,28,32    06,12,21,25,29,32    01,02,11,16,19,27 
01,05,13,18,31,32    03,05,07,08,17,23    02,05,06,16,22,28    03,07,11,28,29,31 
06,08,09,19,27,32    09,14,18,24,30,32    01,08,17,26,29,30    01,14,18,22,23,29 
01,03,05,15,21,28    02,06,09,15,16,27    06,20,22,25,29,30    03,04,21,23,27,31 
03,16,20,23,26,28    04,16,20,29,30,31    05,11,18,28,30,31    02,05,11,13,18,23 
11,13,21,24,28,29    02,06,09,15,17,32    02,04,18,24,31,32    02,06,09,11,17,25 
05,10,15,16,19,31    06,11,19,20,27,31    05,07,09,10,20,28    04,18,19,25,29,31 
01,02,06,10,20,23    01,10,12,13,23,30    04,06,08,09,17,32    03,15,18,20,24,25 
 
01,04,13,18,28,32    03,06,09,13,24,26    01,07,09,17,26,30    01,02,07,13,15,32 
06,07,08,24,29,32    04,11,15,18,30,31    05,12,17,28,29,32    01,09,10,19,25,30 
02,10,16,22,26,31    01,03,09,16,29,32    01,03,08,13,17,30    02,05,09,16,29,31 
01,08,09,15,26,30    03,12,26,27,28,31    03,07,08,15,25,27    04,10,11,12,22,26 
02,10,12,15,24,28    01,04,06,14,20,26    02,14,25,29,30,31    01,02,09,16,18,29 
04,09,14,18,25,31    03,04,20,23,27,31    01,08,11,12,13,31    01,11,14,15,29,31 
02,05,07,16,17,25    05,11,19,21,23,24    01,16,17,21,24,26    02,04,06,14,30,31 
02,03,08,19,26,30    05,08,09,11,19,28    01,13,20,21,25,31    06,08,18,25,31,32 
06,10,11,17,24,26    10,14,20,21,29,32    03,11,12,19,30,32    04,08,15,24,26,27 
01,04,08,09,17,31    01,06,16,23,25,27    02,03,04,15,18,23    02,05,22,23,24,30 
 
02,12,13,22,27,30    05,07,09,14,22,28    04,05,08,18,20,31    02,03,06,11,19,25 
04,06,10,21,24,32    11,14,15,17,24,32    01,06,15,21,23,24    01,03,07,13,18,27 
01,04,17,19,24,30    07,09,19,22,25,30    02,03,18,20,25,32    03,10,21,22,26,31 
05,06,12,18,28,32    02,19,23,24,29,31    07,09,11,18,19,32    01,05,10,20,30,31 
04,05,07,22,27,32    02,10,13,20,27,32    07,15,22,28,29,32    02,03,07,11,25,28 
03,12,20,24,27,30    05,07,08,15,22,26    01,03,05,20,23,28    06,08,17,22,23,27 
01,03,10,16,22,32    04,20,21,22,27,30    03,04,18,23,29,32    02,10,17,21,24,26 
05,14,21,22,26,28    01,06,10,11,18,31    01,07,15,23,30,32    01,04,16,27,28,32 
05,06,12,21,25,30    07,09,12,18,19,27    04,10,21,23,24,32    03,15,18,22,28,29 
02,06,19,24,30,32    01,05,06,11,23,26    02,07,08,09,27,30    02,07,16,23,26,29 
 
03,04,05,09,12,22    04,08,10,19,20,28    02,09,17,22,23,27    02,11,14,16,18,29 
03,08,11,17,19,29    13,14,15,19,29,32    02,04,05,12,20,25    01,02,11,14,21,25 
01,12,15,22,31,32    07,10,17,25,27,31    02,18,19,20,23,30    05,08,14,19,24,31 
03,05,14,25,26,30    01,07,23,27,30,31    03,05,08,12,21,29    01,09,14,15,29,32 
03,09,11,20,30,31    02,04,07,10,24,25    04,12,18,25,27,29    05,07,17,21,22,25 
05,11,22,24,26,27    01,11,15,22,23,24    05,13,21,23,24,28    01,03,05,10,11,25 
05,17,19,21,24,30    07,10,11,20,29,31    01,03,08,19,20,30    01,05,06,15,18,24 
08,10,17,25,26,31    02,13,26,27,28,31    04,10,13,17,29,30    08,10,12,15,26,27 
08,12,13,19,22,30    05,07,17,25,26,29    04,08,10,17,30,31    08,10,11,15,21,27 
02,18,26,29,30,32    01,12,14,18,23,26    05,06,11,13,17,31    02,07,12,13,20,29 
 
01,02,05,08,19,32    03,06,07,08,17,25    02,03,09,16,24,27    01,02,03,19,25,30 
01,04,06,07,21,30    02,05,07,11,20,21    02,12,24,25,27,29    01,16,17,22,24,28 
04,07,10,14,26,28    03,05,10,16,22,26    04,05,07,12,19,29    03,08,15,26,28,30 
08,12,16,25,30,31    09,15,17,22,27,31    04,10,12,16,19,29    01,04,12,13,18,32 
06,08,17,22,25,26    05,12,16,21,29,30    06,11,15,18,28,30    02,10,24,25,26,29 
11,16,18,25,28,29    01,02,04,06,16,25    02,11,21,22,24,27    05,10,14,16,22,32 
04,18,21,22,30,32    07,14,21,27,31,32    07,13,16,29,30,31    01,03,05,08,14,22 
02,03,10,14,23,32    07,11,17,24,26,31    06,08,10,15,27,28    05,07,18,27,30,31 
09,10,12,21,25,32    01,06,18,21,24,31    06,09,11,12,22,29    01,03,04,09,14,31 
03,11,14,23,27,32    02,05,17,18,26,31    02,03,08,13,25,32    06,11,12,14,18,28 
 
02,07,20,21,22,29    01,03,04,09,15,30    04,06,15,16,23,31    02,07,09,16,20,26 
01,03,04,09,14,23    01,12,16,18,31,32    02,11,12,13,25,32    02,06,24,25,27,30 
09,11,15,16,19,28    06,14,19,29,30,31    07,08,13,15,17,28    11,13,23,27,31,32 
01,04,06,14,24,28    01,04,09,13,20,31    01,06,09,12,13,26    02,05,08,15,20,29 
01,07,08,13,21,23    03,07,10,18,20,30    06,08,10,24,30,31    05,06,10,16,19,28 
01,04,07,12,25,26    04,14,24,26,31,32    09,12,13,21,28,30    04,13,22,23,27,29 
04,07,10,15,17,32    02,03,06,14,22,28    01,16,18,20,21,32    02,03,17,20,28,32 
04,06,14,23,26,29    03,04,09,16,23,25    05,07,16,20,21,24    03,05,08,11,28,32 
01,02,04,18,26,32    04,14,15,17,19,31    02,04,05,08,19,24    04,18,23,26,30,32 
02,05,08,18,29,30    02,07,09,13,17,26    03,04,07,15,22,27    01,03,09,15,18,28 
 
02,16,22,27,29,31    05,10,13,16,23,25    01,04,07,12,28,30    04,07,16,20,25,26 
02,06,09,14,22,23    04,05,08,18,24,32    04,06,14,18,25,30    04,08,18,25,26,28 
08,11,12,14,22,27    04,08,13,18,26,29    03,09,11,16,29,32    01,02,10,13,24,29 
03,07,14,21,29,30    02,07,09,12,18,31    05,10,20,26,28,32    02,10,22,25,27,28 
01,05,07,13,27,30    09,12,13,19,21,26    04,17,19,24,25,29    01,04,05,14,27,32 
01,02,08,11,21,29    04,07,25,30,31,32    01,05,11,12,20,23    03,12,20,23,25,30 
07,08,13,20,22,32    04,06,17,20,21,30    05,06,07,16,21,24    01,06,09,16,23,25 
02,07,11,15,17,31    04,16,19,21,22,32    03,08,18,28,30,31    02,18,23,28,30,31 
02,03,09,13,24,32    07,09,10,13,27,32    02,04,10,16,19,26    01,06,11,25,27,31 
01,04,09,15,21,25    01,11,16,18,19,31    03,04,12,18,21,23    05,07,11,15,16,32 
 
01,11,14,16,31,32    03,05,07,10,16,32    02,08,13,18,26,27    01,05,10,19,31,32 
01,02,14,19,24,28    11,12,17,22,26,29    03,05,12,20,26,32    01,09,11,16,17,20 
02,05,06,18,20,30    08,13,16,19,23,32    02,06,07,16,25,27    03,04,10,14,17,22 
02,04,06,09,20,29    06,16,19,20,21,27    01,04,05,07,15,27    02,07,08,20,22,24 
02,03,13,15,18,27    01,05,14,17,20,31    02,07,09,11,19,22    06,13,14,20,29,31 
01,02,04,08,16,31    02,05,09,13,23,32    03,08,12,19,22,25    03,08,14,28,29,30 
01,07,09,16,23,28    02,04,14,18,26,31    06,09,20,24,30,31    07,15,17,19,20,26 
02,08,16,19,24,26    01,04,20,26,28,32    01,02,04,12,16,23    03,15,18,22,26,32 
04,07,10,18,23,30    07,10,22,27,29,31    03,05,07,14,22,28    02,05,11,18,22,26 
02,06,13,20,30,32    05,06,07,18,23,27    03,11,20,23,29,30    01,03,12,16,22,23 
 
05,06,08,11,22,29    06,09,10,15,21,23    02,08,12,14,21,29    04,12,14,23,24,27 
04,05,12,17,22,31    01,04,09,16,18,28    07,13,22,25,26,30    04,11,12,13,24,28 
08,12,16,23,25,26    07,14,15,17,27,32    01,05,08,13,25,27    05,07,13,18,19,28 
03,07,17,23,29,30    05,19,20,21,27,31    06,07,10,14,26,31    01,04,11,18,20,26 
01,10,11,15,23,31    03,05,12,19,22,23    01,11,17,20,24,28    01,03,05,06,23,30 
03,04,07,09,19,29    11,17,21,28,30,31    05,08,11,21,25,30    02,05,18,22,24,30 
02,07,10,20,30,31    04,07,15,19,25,26    01,02,06,10,26,32    02,08,21,26,30,31 
05,10,15,19,30,32    02,07,16,20,24,27    01,07,08,12,17,20    03,05,07,25,26,32 
06,07,09,12,19,28    04,07,17,22,29,30    06,07,08,14,18,32    07,09,10,21,27,32 
02,07,17,18,24,27    05,10,18,19,22,28    01,09,25,26,27,31    07,08,22,25,28,30 
 
02,03,05,08,12,20    12,15,23,24,25,29    03,07,11,12,25,28    05,17,20,23,30,31 
05,06,09,11,16,29    05,09,16,18,26,31    05,08,17,23,25,27    02,04,06,07,13,32 
02,06,15,22,29,30    01,02,09,17,19,30    04,08,10,16,30,31    01,17,18,20,26,32 
06,14,15,16,28,31    01,08,15,26,27,30    08,12,15,20,25,26    03,08,16,30,31,32 
02,07,18,25,26,32    02,12,27,29,31,32    03,14,22,23,24,28    02,11,19,26,27,30 
06,10,11,13,19,28    01,04,07,09,18,28    01,02,05,09,25,30    07,17,20,21,22,29 
03,08,13,14,16,28    03,07,18,20,26,29    06,07,21,23,25,28    03,05,09,12,19,30 
01,03,14,17,24,25    03,10,13,17,18,30    03,08,09,20,29,32    05,09,13,16,29,31 
01,12,15,20,29,30    08,10,20,26,29,30    06,10,15,24,30,32    09,16,18,26,27,31 
01,10,21,25,31,32    01,05,08,15,16,32    07,11,16,17,18,31    05,06,14,22,25,27 
 
03,04,05,11,15,29    02,06,09,10,15,32    01,03,05,10,27,28    04,11,14,16,20,29 
05,10,14,27,28,29    01,09,14,21,25,28    03,08,11,20,30,32    03,07,11,13,20,25 
01,02,05,09,14,32    03,04,12,19,26,30    05,15,25,27,31,32    03,13,15,22,27,28 
08,09,10,22,29,32    01,07,11,15,28,30    06,07,08,22,29,32    01,05,17,19,20,29 
02,04,08,12,26,27    01,05,08,16,24,30    05,09,16,17,18,32    02,09,13,21,29,30 
08,18,26,27,29,31    10,13,14,18,20,32    11,13,16,20,24,30    01,05,07,16,21,31 
01,07,09,16,23,27    05,09,16,22,28,30    04,07,08,13,22,29    01,08,15,17,18,30 
05,10,11,12,20,31    04,05,06,15,21,29    01,13,18,21,28,29    11,12,13,18,26,29 
01,06,14,22,25,29    01,11,24,27,28,30    03,04,10,15,20,28    01,02,12,15,29,31 
04,06,16,20,28,31    09,13,17,26,28,31    01,13,14,15,22,32    08,11,17,21,25,32 
 
06,07,20,26,28,30    08,14,16,21,25,26    03,04,17,19,27,30    01,03,12,21,27,31 
02,03,07,11,17,30    03,10,11,12,27,30    01,04,06,14,27,28    01,04,06,07,16,30 
04,09,10,11,22,25    04,06,13,20,21,25    04,06,08,09,19,31    03,04,05,17,21,32 
01,08,11,12,13,28    13,14,15,19,26,29    01,03,11,21,22,28    09,11,15,22,29,30 
01,07,19,24,28,32    09,11,16,21,29,30    06,08,11,14,15,30    07,08,19,26,29,32 
01,19,23,25,30,31    13,20,21,27,30,32    03,04,06,09,17,32    06,16,21,24,27,28 
05,07,18,25,26,31    02,13,16,19,23,32    04,09,12,14,25,32    06,09,14,20,22,29 
02,04,11,18,28,31    01,03,04,15,23,29    02,10,12,21,22,26    04,07,09,16,24,25 
07,08,18,23,29,32    02,04,06,09,20,32    08,09,10,23,27,32    01,07,12,22,23,31 
04,09,17,20,23,24    02,04,08,16,21,26    01,12,19,25,26,29    01,03,06,16,22,26 
 
03,09,23,24,25,28    02,09,11,15,16,27    03,05,06,10,14,24    01,09,14,25,28,31 
02,06,14,22,23,28    01,03,09,16,17,20    02,04,15,16,23,31    03,11,14,24,25,31 
02,14,20,24,25,28    01,04,07,08,22,32    02,05,09,13,19,31    06,12,19,20,29,32 
04,15,17,23,26,27    03,06,09,11,28,32    02,13,22,24,25,30    07,18,19,22,27,29 
02,04,05,13,17,29    01,05,13,19,21,32    02,14,17,22,27,28    03,09,14,21,28,29 
07,10,11,18,26,32    05,06,07,22,29,32    01,02,14,21,26,30    01,07,21,22,23,30 
03,05,09,12,17,29    07,11,22,25,27,32    01,04,08,12,18,31    06,10,12,18,31,32 
06,08,09,12,17,27    03,05,08,09,15,23    05,07,09,16,17,30    04,06,15,18,21,28 
02,05,20,22,26,32    01,03,04,13,17,31    04,05,07,13,18,23    13,16,17,22,27,29 
02,05,19,20,26,32    01,03,08,13,27,31    08,10,19,28,31,32    04,08,20,21,30,32 
 
04,09,15,23,25,27    02,04,05,08,23,31    06,10,14,15,17,30    07,08,11,18,24,30 
04,07,10,18,27,31    02,14,21,28,30,31    06,10,11,14,20,27    05,06,13,21,25,27 
04,05,21,23,26,29    06,08,09,13,18,31    03,07,12,22,29,32    02,03,06,10,21,23 
04,11,16,17,21,32    07,12,16,19,25,27    01,04,08,12,22,24    11,12,19,21,24,30 
01,02,03,15,25,32    03,09,10,15,24,32    02,03,16,23,29,31    01,05,06,14,20,27 
04,08,18,21,26,32    08,10,12,20,25,31    01,03,08,11,19,28    03,05,13,16,27,32 
01,04,07,15,20,22    01,02,08,22,24,26    06,07,14,16,20,25    02,03,05,15,20,27 
02,08,15,22,24,27    01,09,11,14,20,21    04,05,14,18,20,23    01,05,13,21,22,24 
02,03,11,14,16,20    05,16,20,27,29,30    02,06,15,20,23,25    01,06,07,14,17,21 
05,08,09,11,25,30    03,05,06,09,23,30    07,14,26,27,28,31    03,06,08,09,19,23 
 
09,11,17,18,21,31    03,11,17,22,26,27    05,14,15,17,19,30    02,03,09,21,23,25 
05,16,19,20,21,28    11,12,19,22,27,31    01,10,13,19,20,24    01,14,20,21,22,32 
04,11,12,13,26,29    01,02,06,09,12,25    06,10,11,16,19,30    02,11,17,23,28,31 
01,12,13,15,25,32    07,12,25,28,29,31    05,12,14,15,18,32    01,03,07,10,11,22 
12,13,15,21,27,31    01,15,16,19,24,31    04,14,18,24,26,31    05,19,25,27,30,31 
01,15,17,19,20,28    01,12,21,24,25,26    01,06,12,19,23,31    01,06,14,15,17,29 
06,15,26,27,29,31    02,03,04,15,20,30    02,17,21,25,26,28    01,05,13,14,15,20 
01,03,05,08,20,21    01,02,03,06,20,32    01,07,08,13,28,32    03,06,14,15,20,27 
01,02,08,13,16,30    04,07,11,12,13,32    04,06,07,10,26,31    02,04,05,12,18,31 
01,07,11,15,16,18    01,02,08,10,19,23    06,09,13,17,26,32    01,03,08,12,13,28 
 
04,10,15,19,20,27    04,05,06,09,16,22    04,09,15,21,23,30    03,07,13,14,25,28 
04,06,08,21,22,32    01,13,16,21,26,27    02,04,12,13,16,19    04,11,15,23,31,32 
01,03,08,15,24,32    04,09,18,20,24,30    01,03,04,11,16,28    02,11,21,23,26,29 
04,09,10,14,23,26    02,04,05,08,20,28    03,17,23,26,27,28    03,04,05,13,16,31 
06,10,21,22,29,32    03,08,15,22,24,28    02,04,12,17,26,32    02,11,18,23,26,29 
03,04,08,11,13,31    02,03,10,19,24,29    02,05,23,30,31,32    05,08,11,22,23,30 
01,12,14,19,23,31    01,09,17,20,21,30    01,08,13,15,21,24    01,02,03,08,18,30 
07,17,25,28,29,31    03,09,10,12,21,29    01,06,13,16,26,30    04,06,09,19,25,29 
01,06,09,17,18,31    05,12,17,19,27,30    08,18,20,22,23,31    01,07,08,19,27,30 
01,12,15,17,21,29    10,11,19,24,28,31    04,07,14,21,26,30    07,09,19,23,24,31 
 
06,07,12,14,16,30    02,14,18,22,31,32    03,04,05,12,24,27    05,12,13,14,27,31 
02,05,10,19,28,32    04,09,17,18,25,28    01,16,21,26,27,29    01,03,14,25,31,32 
04,07,20,25,27,29    03,12,14,19,24,27    02,07,11,15,26,27    03,16,17,23,25,27 
03,05,08,11,24,25    01,09,17,19,20,26    01,08,18,26,29,32    03,07,09,19,22,31 
02,10,24,26,28,31    12,13,19,27,29,31    07,11,15,22,25,27    05,06,10,14,24,26 
05,11,12,16,27,29    02,08,16,20,29,32    02,12,16,17,24,30    05,15,17,22,25,31 
04,19,22,24,28,29    01,14,15,20,23,32    02,04,17,22,29,32    03,04,06,19,23,32 
06,10,12,17,24,25    03,15,17,23,27,32    03,06,15,19,25,32    04,08,09,16,19,30 
04,06,10,17,24,27    02,13,16,18,22,31    02,05,10,14,24,26    02,03,07,11,17,28 
01,04,13,19,24,29    03,11,13,15,24,31    03,13,24,27,30,31    02,06,13,18,23,32 
 
06,11,14,15,17,30    04,07,12,29,30,31    10,11,19,27,30,32    04,10,11,19,28,30 
04,11,12,27,29,31    01,06,11,14,28,32    01,15,19,23,25,32    01,05,13,22,28,31 
03,11,15,20,21,22    08,16,23,29,30,32    02,11,13,16,30,31    01,05,09,19,25,32 
01,07,09,12,16,31    04,07,08,10,21,30    09,10,12,22,28,32    05,06,13,16,26,28 
04,16,20,21,26,29    06,11,21,29,31,32    02,05,06,14,26,31    01,07,13,16,18,26 
03,08,16,17,29,32    10,14,18,28,30,31    03,07,10,11,21,23    01,04,07,21,22,30 
02,18,19,23,25,28    06,16,17,18,23,31    04,14,16,18,19,25    07,08,10,15,22,32 
01,09,18,22,24,27    04,13,24,27,30,32    07,11,16,18,29,30    02,04,10,14,23,26 
02,07,17,24,25,26    04,10,14,17,30,31    02,03,05,15,19,28    07,10,16,29,30,31 
10,14,15,18,27,29    06,10,14,26,28,31    02,04,13,17,20,27    08,17,24,28,29,31 
 
01,08,09,11,21,27    05,07,11,18,28,31    01,03,07,16,21,31    04,09,10,20,29,31 
03,07,08,13,30,32    03,05,09,13,25,32    01,02,05,14,19,26    01,02,03,06,12,20 
03,07,10,11,22,31    01,05,15,24,25,27    02,03,15,17,26,32    02,04,05,10,16,23 
03,07,09,12,21,32    01,02,10,18,24,28    01,08,09,15,27,31    09,18,20,23,26,30 
03,11,16,22,28,32    01,11,19,24,26,27    01,15,27,30,31,32    01,07,08,12,21,30 
01,07,17,19,31,32    04,05,12,17,28,30    04,06,13,16,26,30    04,05,06,12,25,28 
13,15,17,26,27,32    05,15,21,26,28,30    01,04,16,17,25,31    02,03,05,08,18,25 
10,11,13,21,27,32    01,03,06,11,29,30    03,14,16,24,28,29    06,10,16,18,25,32 
04,10,19,21,28,31    01,10,13,18,24,26    11,12,16,18,21,32    01,08,11,12,23,28 
03,04,16,19,21,23    01,16,17,18,24,29    02,14,18,23,24,25    07,14,25,27,28,31 
 
02,04,06,14,27,32    04,05,18,22,29,31    09,13,20,21,26,29    01,02,09,15,19,21 
05,10,11,17,28,30    01,04,06,07,18,26    01,12,24,25,26,29    02,15,19,23,24,26 
04,05,08,14,21,23    03,09,11,18,25,29    01,06,16,19,22,23    07,12,23,24,27,31 
02,03,16,19,22,31    03,08,15,21,22,31    02,04,06,14,19,30    02,06,11,13,19,25 
05,17,22,24,31,32    02,03,11,21,24,31    07,09,15,18,22,23    12,15,19,27,28,29 
03,07,16,21,26,32    03,12,13,15,18,32    02,03,08,16,18,30    07,14,18,26,28,29 
03,09,10,17,28,32    05,09,10,11,19,22    04,09,12,18,27,29    01,02,03,08,20,24 
02,10,19,20,26,32    04,16,21,28,31,32    02,07,17,18,25,27    02,03,17,20,25,31 
01,02,03,09,12,27    02,11,13,18,25,31    01,06,13,26,28,30    06,08,20,23,27,32 
03,15,17,22,30,31    01,02,06,15,22,24    06,07,17,19,23,28    01,06,09,19,29,31 
 
03,07,25,26,27,32    01,06,14,17,20,29    01,04,24,25,26,32    05,09,18,23,25,31 
02,05,08,09,21,31    06,09,12,22,23,30    01,21,24,25,27,32    01,14,17,22,23,29 
01,03,19,20,25,31    01,06,11,12,30,32    01,02,11,20,27,32    03,06,12,13,23,27 
06,09,12,13,25,30    02,06,10,11,21,24    13,18,25,27,28,31    01,02,13,16,29,31 
05,17,22,28,30,32    06,08,16,24,27,31    01,09,15,20,22,24    05,11,14,22,24,26 
05,07,09,10,23,29    02,06,13,25,26,27    05,06,19,27,29,31    01,04,08,09,10,31 
06,07,17,21,25,30    02,04,08,20,21,32    08,18,23,25,29,32    01,03,05,13,14,28 
02,04,06,09,26,32    02,06,10,11,24,27    06,15,16,21,27,29    05,06,08,11,20,31 
03,04,08,15,27,30    07,10,24,29,30,31    01,06,10,14,30,31    01,02,06,10,25,27 
03,06,07,08,15,31    05,06,08,15,19,25    03,08,12,22,30,32    01,02,04,11,15,28 
 
01,02,07,12,24,28    02,06,10,22,28,29    02,07,14,24,28,32    04,12,18,19,22,24 
01,06,11,14,30,32    03,04,09,12,20,24    14,17,19,21,30,31    05,09,16,23,24,29 
03,11,20,24,27,30    03,08,10,17,20,28    11,14,16,24,25,32    02,15,22,25,29,31 
03,04,14,19,25,28    03,04,10,17,25,29    06,09,15,21,23,28    06,16,23,24,28,30 
02,11,15,17,22,29    09,16,17,23,26,28    04,09,12,15,30,31    01,03,07,11,18,27 
03,04,13,24,26,28    07,08,09,12,23,29    06,17,24,26,31,32    07,12,23,27,30,31 
05,06,09,18,25,32    08,10,23,24,27,31    05,15,16,20,22,28    02,07,15,18,28,30 
04,13,14,18,21,32    02,08,09,11,13,31    05,15,22,26,27,29    05,08,23,24,25,30 
02,10,16,21,30,31    05,11,15,16,24,32    10,12,19,25,30,31    03,10,26,27,29,31 
05,11,12,14,16,30    02,07,16,25,27,28    04,13,15,16,26,30    04,11,18,26,27,30 
 
06,10,11,14,28,30    09,14,20,29,31,32    03,06,08,15,16,26    02,04,10,17,27,32 
01,08,12,22,23,28    06,15,17,18,23,30    07,12,19,28,31,32    03,06,08,09,23,30 
09,11,13,16,28,29    06,08,13,19,20,23    01,07,08,16,25,27    01,15,18,19,20,26 
04,06,07,18,27,32    03,10,14,19,28,31    04,06,08,13,25,26    04,10,11,13,15,28 
02,04,06,24,25,32    01,07,10,11,12,30    05,13,25,28,30,32    04,05,12,15,19,28 
02,04,06,11,14,28    07,18,25,26,27,31    07,08,12,19,22,32    01,12,17,22,30,31 
01,02,08,15,18,23    12,14,21,26,27,30    06,12,23,27,30,31    03,05,06,09,19,30 
01,07,09,14,21,25    02,10,15,21,30,32    04,08,12,24,27,29    09,11,14,23,27,31 
05,09,20,23,25,26    01,03,05,14,15,31    02,03,13,22,24,27    05,16,19,21,23,29 
01,05,12,13,23,28    02,13,14,16,19,32    04,06,08,20,21,30    01,08,13,26,28,30 
 
03,04,05,18,22,27    05,12,14,15,18,29    01,02,05,12,18,23    07,08,09,19,22,26 
03,04,05,10,27,30    01,05,09,26,27,29    01,02,03,14,17,21    02,04,05,11,19,27 
15,18,19,24,30,32    04,05,10,12,21,30    01,08,11,13,25,26    01,05,18,21,23,28 
05,10,17,24,28,30    01,03,05,06,16,30    01,05,09,10,27,29    02,16,17,18,24,28 
06,07,18,25,28,32    01,04,11,19,21,30    04,07,20,25,26,27    11,12,13,16,23,29 
05,07,11,15,27,28    03,12,27,30,31,32    08,11,19,25,27,32    05,07,19,20,24,31 
03,04,05,09,28,31    01,04,07,12,24,25    05,07,09,15,16,29    04,06,09,15,19,32 
08,17,19,24,29,32    04,05,13,18,30,32    01,06,10,12,20,28    01,03,05,08,18,27 
04,13,27,28,30,32    09,10,18,21,23,27    02,07,13,14,15,31    05,08,10,12,23,32 
05,09,15,18,25,26    01,04,05,06,20,32    01,02,13,18,21,23    09,14,16,23,24,27 
 
05,13,15,22,26,31    04,09,15,23,30,31    02,03,08,24,28,32    02,04,08,12,30,31 
03,10,14,16,25,30    02,03,17,22,27,29    01,02,03,07,14,31    02,11,18,23,25,29 
04,07,11,12,20,26    07,16,22,24,26,27    07,15,18,20,22,32    03,07,08,10,17,28 
01,15,21,26,28,29    09,12,14,23,27,31    07,08,10,12,19,25    01,03,09,15,19,28 
01,16,21,23,26,32    02,09,11,16,19,31    01,06,10,16,17,18    02,12,14,19,22,28 
03,06,14,18,20,30    10,13,15,17,26,27    03,09,12,17,21,32    02,06,07,10,27,29 
01,02,05,08,21,23    01,03,06,09,16,20    01,02,11,14,18,20    04,05,07,09,22,29 
02,06,07,20,26,32    02,11,17,19,27,31    02,05,12,19,24,28    02,06,10,12,26,29 
07,11,12,15,25,27    05,06,13,16,27,32    01,05,08,16,22,28    01,03,12,16,29,32 
08,13,15,23,26,29    08,10,12,18,25,30    03,08,09,11,15,30    03,08,12,20,22,28 
 
01,03,05,20,26,29    01,10,18,19,25,29    05,06,07,11,24,31    09,11,13,22,23,30 
07,10,18,26,27,32    05,10,14,24,25,26    09,12,13,21,23,30    01,04,15,22,26,27 
05,07,18,28,31,32    01,09,10,11,16,27    07,12,21,22,29,32    03,08,10,22,26,30 
01,05,10,13,25,31    09,16,19,22,27,31    01,03,05,10,16,32    03,11,12,18,25,28 
01,11,12,13,18,32    01,02,08,14,22,31    01,04,05,06,19,25    02,03,12,19,22,30 
05,06,07,15,18,32    08,18,23,30,31,32    03,05,06,11,18,30    01,02,03,08,12,31 
10,13,14,22,24,30    04,15,21,27,29,30    01,05,09,18,20,25    02,12,23,30,31,32 
02,04,14,23,26,31    05,11,18,20,21,25    06,08,14,21,22,25    01,06,11,18,27,31 
07,09,16,20,24,30    02,11,25,26,28,30    04,07,18,19,28,32    02,04,06,09,18,31 
11,16,24,26,27,30    04,08,09,10,21,31    03,05,08,16,17,24    01,10,18,26,28,32 
 
03,04,16,22,26,29    06,08,15,22,23,28    04,06,18,19,25,30    06,08,16,19,25,31 
03,14,26,28,29,32    06,07,10,16,25,30    02,14,19,27,28,29    01,05,11,21,23,26 
01,04,05,11,17,28    03,09,16,18,27,28    04,05,08,11,13,25    05,06,07,11,14,24 
04,07,16,20,21,26    01,03,08,11,19,31    01,09,22,23,25,28    01,05,14,19,27,30 
01,09,23,26,28,29    04,05,10,13,15,30    07,08,09,21,25,31    01,03,04,13,23,30 
05,13,19,21,26,30    02,12,14,18,26,29    05,09,17,22,24,31    04,10,14,22,29,30 
02,05,08,13,25,27    04,13,20,24,26,32    01,08,10,13,16,27    03,04,12,22,25,32 
01,13,20,26,27,29    04,15,22,23,26,28    11,13,15,25,30,31    07,08,09,18,24,31 
03,06,16,18,25,29    06,08,09,13,20,30    01,05,08,11,28,30    01,07,12,13,26,28 
05,12,17,25,26,27    03,13,14,16,21,28    09,10,11,20,25,28    07,11,19,20,26,29 
 
05,10,11,14,18,32    01,02,09,13,24,26    02,03,06,13,24,29    01,13,15,19,28,29 
02,08,11,12,22,24    01,07,11,16,25,32    03,06,13,26,28,30    02,06,09,11,12,27 
04,06,17,21,30,31    07,08,09,24,27,32    01,08,11,17,26,28    01,03,05,16,26,32 
01,05,06,07,15,28    02,06,07,12,23,30    01,16,19,23,31,32    02,12,23,25,26,29 
01,07,17,27,30,32    01,15,17,19,22,28    07,08,17,26,29,31    01,02,04,12,18,23 
01,04,06,16,24,32    03,09,11,16,19,28    01,06,07,24,26,28    01,16,19,26,27,31 
03,13,17,19,20,25    01,07,08,09,19,28    05,13,19,24,29,31    05,09,17,24,27,30 
07,09,21,26,29,32    02,06,09,19,20,32    08,14,18,19,26,28    02,09,11,15,20,30 
04,06,14,17,30,31    05,10,17,19,28,32    01,04,06,08,21,22    03,07,12,19,26,32 
07,11,17,18,23,32    07,12,14,18,26,29    06,08,10,16,27,30    05,07,08,12,18,24 
 
03,04,05,19,24,30    02,07,08,14,28,31    10,11,13,20,27,31    04,10,12,19,28,32 
09,20,23,28,29,30    03,15,21,22,24,26    11,12,21,23,27,30    03,11,18,24,28,30 
08,13,16,24,26,30    05,11,12,13,23,27    05,11,12,13,22,26    02,08,12,17,29,32 
02,04,21,22,25,29    01,11,14,16,23,27    05,17,19,21,26,27    03,05,06,15,25,31 
03,06,13,18,20,29    01,07,08,16,28,31    03,08,10,11,17,28    04,19,25,26,29,31 
05,07,09,18,23,24    03,08,16,17,27,31    02,07,21,22,23,32    03,10,15,16,25,27 
03,06,08,20,24,28    01,07,17,18,20,22    06,13,18,21,30,31    02,03,07,11,18,24 
05,08,17,28,30,32    02,03,20,22,25,28    05,08,11,25,30,32    02,17,24,27,29,30 
01,04,13,25,26,30    01,04,06,16,28,29    07,08,20,23,25,32    03,06,19,23,27,28 
04,09,17,21,24,31    05,10,18,19,21,28    07,17,22,23,25,29    02,11,16,20,31,32 
 
01,02,03,11,18,31    04,06,08,09,20,28    03,05,11,12,21,26    01,03,18,22,25,26 
05,11,21,23,25,28    01,03,10,13,24,25    08,12,13,16,30,32    01,03,17,21,22,25 
10,12,14,24,29,30    02,08,11,22,23,24    10,11,15,23,25,31    02,14,18,23,25,28 
02,08,13,20,22,32    01,06,14,15,27,31    03,06,09,16,18,32    02,17,18,20,24,31 
06,08,12,16,23,32    10,12,14,20,27,32    05,07,08,15,22,27    01,07,20,24,28,29 
01,03,05,13,27,30    01,02,05,14,22,27    02,03,08,14,16,23    06,07,10,18,27,29 
02,03,06,14,22,29    01,13,26,29,30,31    02,11,24,29,30,31    02,05,07,17,21,25 
07,11,12,15,29,31    01,05,09,11,18,30    03,04,07,12,21,32    03,05,10,17,23,26 
04,08,15,17,18,32    01,15,16,20,22,31    01,10,15,25,28,31    09,11,14,20,26,30 
01,02,10,13,15,25    02,09,26,29,30,31    02,07,09,13,22,31    06,08,13,22,30,31 
 
01,08,11,14,19,31    06,07,10,12,17,32    05,11,17,24,25,27    07,09,14,24,28,32 
08,15,21,23,26,27    07,10,14,16,22,27    05,13,20,23,27,32    01,03,07,13,21,28 
07,08,11,16,18,28    01,08,15,24,25,27    03,12,13,14,28,31    06,09,15,19,20,31 
04,07,11,16,21,32    02,03,09,12,21,26    01,06,16,22,26,29    08,09,11,19,23,30 
05,19,23,25,30,31    01,04,05,09,11,31    01,02,06,15,27,29    04,06,07,15,20,24 
03,05,07,13,20,31    01,05,12,21,23,26    03,05,08,15,22,30    01,10,15,18,21,28 
04,08,11,17,23,28    06,14,27,28,30,32    01,03,08,13,19,22    01,05,07,13,16,30 
04,05,07,17,22,30    03,08,12,15,21,31    02,08,18,20,27,32    03,06,08,13,24,32 
03,08,12,19,30,32    04,06,07,19,24,32    03,05,21,22,26,30    04,06,07,16,26,30 
01,13,15,18,25,31    09,12,19,20,25,29    04,06,16,24,27,30    01,11,17,18,19,22 
 
02,10,19,29,30,31    03,19,21,23,28,29    04,06,12,22,31,32    05,07,21,26,27,31 
01,13,14,23,25,28    01,03,10,17,20,28    03,04,15,17,25,31    03,08,10,13,19,32 
01,07,14,21,22,26    01,04,12,16,22,23    07,11,19,24,25,27    02,04,14,22,25,28 
05,07,16,22,23,27    03,09,14,15,17,30    06,10,13,19,30,32    14,16,21,26,29,30 
03,04,07,14,20,25    01,04,15,17,24,30    02,15,21,28,31,32    06,08,09,20,24,28 
03,08,13,26,30,32    08,16,17,20,30,32    10,11,14,17,19,31    03,11,15,24,26,27 
01,06,11,25,26,28    02,04,05,08,17,24    05,06,18,24,26,31    02,03,05,11,17,24 
03,11,16,21,28,32    09,11,12,17,23,27    01,10,11,13,17,24    02,15,25,29,30,31 
06,08,09,12,23,30    03,14,15,19,22,24    02,08,09,20,30,32    05,10,17,19,23,27 
04,08,13,14,16,28    02,07,14,25,26,28    01,02,11,20,24,31    05,09,13,16,25,26 
 
01,05,07,12,22,23    02,11,16,19,30,32    03,10,12,14,26,29    07,12,14,15,21,31 
02,08,13,21,29,31    05,07,12,15,25,26    04,08,11,13,14,28    04,05,14,17,24,32 
07,14,15,17,23,28    03,08,10,13,26,32    03,05,08,15,16,25    04,06,08,15,28,29 
03,12,20,21,27,31    02,05,10,14,15,31    01,02,07,11,21,29    02,05,08,09,26,31 
07,08,12,17,29,31    02,04,05,17,22,30    01,10,22,24,27,32    06,09,11,12,26,30 
02,06,10,23,26,28    01,11,13,17,24,25    07,11,18,26,29,31    06,12,22,23,25,27 
06,15,16,21,23,27    02,06,24,25,26,32    02,03,08,28,30,32    10,12,20,23,24,30 
04,13,19,21,23,26    06,07,14,17,23,27    01,02,03,06,23,32    04,13,15,20,21,25 
03,08,22,25,28,29    01,02,05,16,21,30    06,08,10,16,17,31    03,06,07,12,18,20 
04,10,14,19,21,32    01,06,08,14,18,30    04,08,14,15,20,23    02,05,07,12,23,27 
 
03,07,10,19,30,31    02,04,11,14,17,28    02,05,16,18,22,26    03,13,18,22,30,31 
01,02,17,19,23,29    04,08,13,19,30,32    11,13,15,16,26,32    03,06,10,12,18,28 
08,10,11,20,27,32    02,03,08,25,27,29    01,06,18,21,24,25    02,08,12,19,20,28 
01,08,10,12,26,29    01,04,07,09,19,28    03,06,09,11,18,31    05,06,09,13,19,30 
03,05,12,18,23,24    02,03,04,12,24,31    06,08,15,20,23,26    01,06,18,21,29,30 
03,10,11,16,21,25    04,08,09,12,25,31    02,05,08,15,20,24    12,14,19,20,28,32 
05,13,26,28,29,32    04,09,15,17,30,31    01,04,14,15,24,31    01,04,05,06,15,31 
03,05,17,26,31,32    02,06,07,08,15,27    08,12,13,19,22,31    01,03,07,16,17,25 
07,09,10,18,24,30    01,02,07,10,12,27    09,19,23,24,25,32    01,02,11,16,30,32 
01,04,05,07,17,26    02,12,15,17,28,29    06,11,16,22,30,31    02,03,05,07,23,29 
 
01,08,17,20,30,32    01,02,09,16,26,29    01,06,13,14,15,32    01,02,05,13,20,27 
01,08,11,17,19,30    04,09,10,11,23,27    03,06,12,17,22,30    02,05,09,19,28,29 
02,03,14,17,20,30    03,12,15,18,20,31    02,03,04,23,26,31    05,10,13,15,29,30 
02,16,17,18,25,28    02,16,19,23,24,25    03,06,09,19,21,28    05,13,18,22,23,25 
03,14,19,20,26,29    01,03,05,24,25,32    03,12,20,25,30,32    03,08,20,21,30,32 
03,04,09,15,22,25    07,14,23,24,25,28    02,07,11,14,21,32    05,09,16,23,29,31 
01,06,08,11,17,31    01,14,19,23,24,30    01,07,17,19,21,24    01,04,10,27,28,29 
01,04,21,25,26,31    01,03,19,24,25,31    01,03,06,15,24,30    03,07,10,26,27,28 
02,06,20,25,26,32    08,12,18,25,27,32    02,03,05,10,17,30    01,08,17,21,26,32 
01,06,08,12,15,28    05,08,14,20,27,31    01,07,19,22,31,32    07,09,11,16,29,30 
 
02,04,06,14,20,25    03,05,06,10,15,29    06,19,22,24,31,32    02,03,05,07,16,24 
06,15,18,21,28,29    04,06,10,17,18,26    03,08,09,13,24,32    06,13,14,17,28,30 
06,10,13,16,28,29    01,02,03,07,15,31    05,09,12,18,24,32    02,03,04,16,21,27 
06,10,17,20,28,29    01,18,20,24,30,31    04,10,13,18,26,28    01,20,24,29,30,31 
03,12,15,16,18,23    05,13,19,20,25,29    04,14,19,22,30,31    06,07,10,14,28,30 
03,14,15,17,23,27    02,08,12,19,22,24    03,06,13,20,21,26    02,03,10,13,17,29 
09,12,13,14,22,29    02,15,18,23,25,32    01,03,09,17,21,26    02,03,04,19,28,32 
04,05,08,16,28,30    02,04,05,08,18,30    04,05,10,21,23,32    01,08,09,15,25,27 
07,14,17,23,27,28    02,04,07,11,12,30    03,04,07,10,28,30    01,08,12,18,21,30 
04,06,08,17,24,32    02,09,20,21,22,25    03,06,19,21,26,32    06,11,19,21,27,30 
 
07,09,13,14,21,24    10,11,16,23,27,30    03,08,17,19,29,30    01,06,09,11,20,32 
01,05,18,24,25,32    04,07,19,23,24,25    01,03,05,06,12,32    01,07,24,25,27,29 
03,05,07,14,19,20    01,04,06,13,25,31    01,02,04,07,17,31    02,15,18,22,26,32 
02,04,08,13,21,29    06,12,14,17,28,32    07,10,15,16,25,27    05,06,07,16,22,29 
04,09,17,20,26,32    08,11,12,14,22,31    02,12,15,19,28,30    03,09,11,19,23,28 
02,08,15,19,23,24    04,07,12,14,16,29    02,03,06,10,26,31    01,02,03,06,21,30 
01,04,15,21,26,30    02,19,21,25,28,29    04,08,12,18,19,31    02,08,09,20,24,28 
01,07,08,12,17,30    02,08,18,20,28,31    02,10,15,28,29,31    01,10,22,25,27,32 
02,17,19,22,27,31    01,02,03,10,21,25    02,04,05,08,24,31    02,08,11,12,20,31 
04,09,18,24,26,28    01,12,13,15,17,30    01,02,03,07,16,27    01,04,12,16,23,32 
 
01,15,18,22,26,31    02,18,21,23,28,32    03,04,06,16,21,29    11,17,24,29,31,32 
01,05,08,14,23,28    03,07,10,21,26,31    02,05,15,29,30,31    02,12,13,14,18,27 
04,05,13,15,25,29    06,12,17,21,22,24    01,07,08,13,28,30    02,07,17,24,25,27 
02,03,05,11,16,29    03,12,16,18,26,29    01,04,05,10,21,32    03,12,23,24,27,31 
09,12,20,25,30,32    01,08,19,22,23,27    07,18,24,29,31,32    01,06,07,11,22,31 
07,11,24,25,26,32    08,16,18,25,31,32    06,17,24,27,30,32    07,09,11,20,21,27 
01,05,08,14,20,28    01,02,09,16,18,21    03,05,14,24,25,32    02,03,06,18,28,30 
03,06,11,12,21,23    04,05,06,11,19,28    01,11,12,13,17,30    07,18,25,26,28,31 
04,06,07,10,18,31    05,07,12,19,25,29    03,19,21,23,29,32    05,10,16,22,23,26 
14,19,25,29,31,32    05,06,10,13,16,31    01,03,08,21,24,27    02,04,07,08,14,31 
 
05,09,14,19,26,27    01,14,15,18,20,27    01,02,10,16,22,29    03,08,09,17,19,30 
03,06,08,17,26,27    04,06,09,17,29,30    04,07,09,10,25,32    03,06,13,23,28,32 
05,13,16,22,26,28    14,16,22,27,30,31    02,07,20,24,27,28    04,05,07,15,23,28 
02,05,06,12,19,31    04,16,24,27,29,30    04,07,12,19,21,23    06,09,11,13,24,30 
04,05,06,17,22,32    06,16,26,27,30,32    01,06,15,16,19,23    02,10,13,20,24,25 
02,12,15,16,22,24    05,13,19,22,26,31    02,05,12,23,24,25    02,07,08,12,25,27 
02,06,12,19,26,28    05,19,20,22,25,29    04,06,09,17,25,31    04,16,25,26,27,32 
02,05,08,12,30,31    08,12,22,25,28,30    07,10,16,30,31,32    01,02,12,17,21,25 
01,04,08,13,14,22    02,07,11,12,24,27    04,12,15,27,28,29    07,17,23,24,26,28 
07,08,11,15,20,30    04,14,16,24,25,31    08,15,25,26,27,31    02,10,16,21,22,31 
 
03,11,13,22,25,31    01,03,15,23,24,29    02,14,24,25,28,31    03,10,17,18,23,27 
02,06,15,18,20,30    01,07,15,17,24,27    05,08,11,16,28,29    01,12,14,26,27,31 
01,03,04,13,17,22    03,06,18,25,27,32    04,06,15,18,26,31    06,21,22,23,29,32 
01,06,10,13,14,24    10,11,19,25,28,32    03,12,16,18,23,28    02,08,10,12,26,27 
04,11,16,19,28,30    04,06,07,12,19,26    02,04,09,10,19,29    09,11,13,24,25,30 
01,02,06,11,22,29    05,09,15,18,26,31    07,14,15,16,28,31    03,04,08,10,16,27 
06,16,24,26,29,30    03,17,21,23,28,31    01,05,06,07,24,32    03,10,13,15,16,30 
01,04,18,19,20,30    04,06,07,12,18,31    02,17,20,21,26,31    04,05,08,10,19,30 
02,13,17,24,25,30    05,07,10,15,26,27    02,05,13,19,20,24    01,07,08,19,22,31 
02,10,20,21,22,25    04,05,10,12,16,29    05,08,13,14,15,27    02,13,16,20,21,22 
 
08,09,10,14,28,31    04,13,25,28,29,31    03,07,17,22,29,31    01,13,17,25,27,32 
02,08,13,30,31,32    02,06,09,12,17,31    04,06,12,17,20,32    09,11,14,15,23,31 
01,04,11,12,18,30    03,09,11,15,24,25    01,08,14,17,25,27    02,03,05,11,17,21 
05,13,14,15,28,31    01,04,06,07,18,27    06,09,13,14,22,24    04,11,14,16,24,25 
03,08,19,20,22,30    01,02,03,19,24,27    04,07,22,28,30,32    01,02,10,18,21,31 
01,08,26,29,30,31    05,07,12,17,28,31    02,11,16,18,19,22    04,05,20,23,25,27 
01,08,21,23,25,31    04,11,18,19,21,30    01,07,09,11,16,30    05,09,12,17,25,31 
03,19,20,21,24,30    01,08,16,19,25,30    02,06,14,22,28,29    04,14,20,21,25,28 
05,07,08,11,16,32    02,17,21,27,28,29    01,05,11,19,21,24    01,02,04,07,15,25 
04,07,10,12,25,29    04,06,08,19,20,27    04,05,14,16,23,31    01,03,06,19,20,32 
 
03,16,18,23,26,30    06,08,09,13,17,27    04,05,07,17,25,30    05,06,07,12,20,30 
02,06,08,13,18,27    01,04,09,18,19,32    10,12,17,21,31,32    02,06,10,21,26,28 
10,13,14,16,24,29    05,06,07,11,24,32    01,02,05,09,20,22    02,03,11,14,16,30 
06,09,19,26,27,28    01,03,05,06,14,21    02,10,16,22,29,31    07,12,22,23,24,31 
03,04,19,25,29,31    07,11,20,22,25,28    03,11,14,20,26,30    02,06,15,24,31,32 
01,17,18,20,25,32    02,03,05,08,20,24    03,09,16,18,26,29    01,03,05,13,20,31 
06,08,11,15,24,25    02,09,14,15,18,28    05,06,12,19,27,30    11,12,23,26,28,30 
03,04,12,19,21,25    01,09,18,22,25,32    03,11,16,23,26,30    01,13,17,21,23,24 
02,04,07,10,17,31    03,04,06,10,14,19    02,06,16,19,31,32    01,11,12,13,20,26 
03,10,13,14,16,31    01,07,10,11,12,29    09,10,18,20,23,30    03,08,09,20,23,32 
 
01,02,14,21,23,28    01,04,12,23,25,29    02,09,14,18,27,28    10,11,13,17,23,28 
03,12,18,28,29,30    01,02,10,15,22,28    03,09,10,17,19,30    01,03,09,17,27,30 
05,07,16,19,27,32    02,04,10,13,24,29    03,07,09,17,18,29    06,07,21,24,27,32 
02,10,13,16,28,32    01,04,05,12,19,31    02,08,12,19,26,31    03,06,09,19,21,30 
02,03,15,17,24,28    08,16,19,21,30,31    03,04,10,12,17,29    01,09,20,21,27,31 
01,12,18,20,23,30    05,10,11,15,26,28    02,07,13,17,29,32    02,03,13,19,25,27 
03,06,13,15,23,28    01,12,16,17,18,30    01,12,16,21,24,26    07,09,10,20,25,31 
01,06,17,19,20,23    05,08,10,19,23,30    02,11,17,18,20,30    01,06,07,08,21,24 
06,08,11,15,16,27    03,04,06,08,16,31    02,03,13,23,25,28    02,03,17,24,26,32 
01,15,19,23,30,32    03,12,15,20,25,31    03,13,14,23,26,31    05,17,18,24,26,28 
 
04,12,13,19,25,29    04,06,08,20,30,31    01,02,10,18,25,30    04,08,09,14,21,29 
02,06,12,19,21,30    05,08,09,14,16,24    01,09,10,11,28,31    02,05,14,19,25,26 
07,08,22,25,27,32    09,16,21,23,29,32    05,10,13,15,22,28    01,02,16,21,23,26 
06,07,11,17,24,31    05,19,21,23,24,31    03,06,10,19,27,32    02,07,10,19,21,23 
01,03,05,16,19,24    02,10,20,27,30,31    07,10,14,20,30,31    01,06,07,10,18,30 
01,11,23,28,29,30    05,08,14,16,26,27    03,15,16,18,23,29    02,03,11,13,15,29 
01,02,04,14,22,27    03,13,24,27,29,30    01,12,19,26,27,31    01,11,19,20,24,27 
02,03,06,09,11,29    06,21,22,27,29,32    02,03,04,07,13,26    10,13,16,23,27,32 
10,15,19,29,30,31    08,09,13,15,21,31    01,06,11,12,14,31    07,08,10,12,18,25 
07,08,11,14,26,28    13,15,16,22,26,31    01,06,10,19,25,26    01,08,10,15,28,31 
 
02,04,08,12,19,31    01,12,18,21,30,31    03,06,19,21,26,31    01,14,15,19,24,26 
02,05,08,10,19,23    03,08,09,18,25,27    02,04,12,18,24,31    06,09,11,19,26,27 
01,05,18,24,26,31    01,22,25,29,30,31    10,12,17,23,24,32    11,16,23,27,29,30 
01,06,07,14,21,32    02,04,06,18,19,29    05,08,12,18,30,31    04,09,15,21,25,28 
08,13,20,21,23,27    01,04,17,25,29,30    01,02,13,18,22,24    01,05,14,20,26,28 
03,12,17,22,24,25    01,02,06,15,26,29    03,05,17,20,23,28    06,17,18,26,28,31 
04,05,07,13,19,26    04,11,13,16,22,32    11,17,18,26,28,30    03,04,06,21,26,31 
02,08,09,12,14,31    02,05,08,20,21,25    05,10,15,22,30,31    05,16,17,25,27,32 
04,17,20,22,24,32    10,12,14,17,31,32    02,12,19,21,27,30    03,11,26,27,28,31 
06,10,18,23,25,26    04,06,09,13,22,28    01,16,23,26,28,29    02,10,12,18,31,32 
 
03,16,20,23,25,26    01,05,11,12,13,31    01,03,04,14,18,25    03,16,22,24,31,32 
05,06,14,19,21,24    02,03,13,16,28,30    01,06,14,16,22,25    06,13,16,26,27,32 
02,06,25,26,28,31    01,03,05,19,27,30    09,11,12,15,25,32    09,17,23,24,26,28 
01,03,10,16,21,22    04,07,15,23,24,29    05,06,07,19,25,30    04,06,09,14,15,29 
02,06,14,23,29,32    03,10,12,18,23,28    05,08,18,22,27,28    04,10,13,22,23,27 
01,07,14,19,24,28    02,04,11,16,22,30    13,17,25,26,28,31    02,17,18,21,23,29 
09,10,12,15,19,32    06,18,24,25,27,29    05,07,08,18,26,31    01,06,18,20,29,30 
05,15,18,24,26,31    06,07,09,11,19,26    02,06,11,12,19,32    01,11,13,25,30,31 
06,07,11,16,27,29    02,06,08,11,20,30    02,11,12,13,26,31    05,10,14,20,23,31 
04,12,20,22,25,29    08,11,14,27,28,32    05,14,17,24,30,31    02,11,22,25,26,30 
 
04,15,16,19,21,28    02,05,06,07,13,22    05,08,11,27,31,32    08,09,14,24,26,28 
07,08,13,18,27,30    01,02,03,07,17,24    02,08,19,29,30,32    02,10,16,18,25,29 
03,14,15,20,24,28    02,11,21,22,23,29    02,09,16,26,27,32    02,04,08,17,27,30 
01,07,14,16,25,28    05,09,10,11,22,30    01,06,12,13,25,28    04,11,18,24,28,29 
11,12,17,21,29,31    05,13,15,16,19,28    04,06,12,19,20,30    02,07,24,27,28,30 
02,14,21,23,29,32    04,15,21,22,27,31    02,03,08,11,13,25    01,09,15,18,20,31 
03,08,13,14,28,30    03,04,08,17,20,26    02,05,12,17,19,28    01,06,26,28,29,32 
03,10,16,18,22,27    01,10,14,19,25,26    01,05,11,17,19,26    03,06,10,12,17,32 
01,19,20,24,29,32    10,15,18,19,28,30    01,04,07,22,30,31    01,08,10,16,21,31 
05,14,18,22,24,25    08,09,20,23,26,28    01,03,09,10,19,22    02,05,16,18,22,31 
 
03,08,18,19,28,32    10,14,17,23,28,29    08,13,16,20,31,32    02,08,13,14,27,30 
01,04,11,16,28,30    05,10,13,21,25,31    02,08,12,19,28,30    07,18,21,22,23,31 
02,17,19,26,27,32    03,09,11,13,25,28    04,14,22,23,26,29    01,19,20,21,26,30 
05,09,16,19,27,32    02,14,20,25,29,30    01,05,07,10,15,22    02,05,11,20,27,32 
01,10,16,27,30,31    03,05,15,21,22,29    01,05,13,18,21,28    04,05,09,11,14,26 
03,05,08,09,15,29    02,05,11,13,15,30    04,12,15,17,30,31    06,08,17,21,26,27 
03,05,07,13,24,31    01,02,03,07,15,18    01,04,15,23,25,29    02,10,11,13,18,31 
07,10,13,24,28,29    05,09,26,27,29,32    03,04,09,18,25,27    13,15,17,24,29,32 
02,16,18,22,25,30    01,04,15,21,25,27    03,04,10,14,18,23    01,04,11,15,24,29 
02,08,10,20,27,30    04,09,18,19,29,31    02,17,21,24,25,30    01,18,26,28,29,32 
 
04,05,08,12,14,31    10,15,16,17,29,32    02,05,15,16,27,32    03,05,06,15,22,29 
03,07,11,25,26,32    01,05,07,12,19,27    01,05,10,15,22,30    01,16,21,23,24,30 
03,10,16,21,24,26    03,06,14,15,16,20    01,08,16,22,27,32    04,05,06,09,22,31 
01,05,07,12,19,28    02,03,04,07,23,32    01,06,07,15,29,32    03,06,07,09,16,24 
07,08,12,18,26,28    01,03,16,23,24,29    10,15,22,23,29,32    01,05,18,24,30,32 
05,08,15,23,31,32    01,02,15,22,27,32    04,11,14,22,28,30    11,14,16,22,28,29 
14,16,23,26,31,32    06,09,22,23,24,28    05,11,18,19,20,30    04,05,09,12,15,29 
01,02,15,19,23,30    02,13,19,25,29,32    01,20,21,26,28,32    01,06,09,10,19,25 
03,08,15,22,28,32    07,10,19,20,24,31    09,11,14,18,27,28    02,08,09,12,17,25 
07,12,15,19,29,31    01,06,12,15,24,31    01,03,07,11,28,29    04,06,09,15,21,31 
 
01,05,10,16,23,31    02,03,08,17,27,31    02,11,14,21,28,29    01,17,18,24,28,30 
06,10,11,19,27,30    09,15,21,28,29,32    01,02,06,11,24,32    02,13,22,25,30,31 
07,14,17,18,27,32    05,06,16,22,24,28    06,07,11,17,23,25    03,05,11,15,18,27 
07,08,09,12,18,30    04,16,25,26,27,31    13,21,27,30,31,32    03,07,16,19,21,26 
02,07,18,21,29,30    01,08,26,29,31,32    07,12,22,29,31,32    04,10,13,30,31,32 
02,07,14,18,22,24    02,12,20,21,23,26    02,04,15,28,31,32    01,09,15,21,22,26 
01,09,12,19,23,28    02,04,13,16,24,29    12,14,23,26,27,32    02,04,07,10,11,31 
04,05,07,11,15,31    02,09,13,26,29,32    01,06,19,23,25,31    06,09,12,22,29,31 
02,05,09,11,21,31    03,04,06,08,19,26    11,13,15,18,26,32    07,10,13,15,22,26 
03,08,09,20,24,32    07,14,16,20,21,32    02,05,12,22,26,31    02,04,06,22,31,32 
 
05,13,19,25,30,32    04,05,12,15,19,24    05,06,07,20,26,30    03,06,12,16,26,31 
06,07,11,14,21,30    08,09,10,15,24,27    01,07,09,11,12,31    03,08,11,24,25,26 
01,03,13,17,23,24    03,09,10,19,29,32    05,10,14,20,21,22    01,04,16,24,26,31 
02,12,15,16,17,23    04,08,09,12,28,30    02,03,06,10,16,21    02,11,14,26,27,32 
03,11,20,21,22,26    06,07,08,17,25,30    01,10,19,20,24,32    05,10,17,18,21,31 
06,11,19,21,23,30    01,02,04,07,25,32    02,03,04,14,27,30    02,16,22,24,31,32 
02,06,09,17,23,25    01,06,15,18,30,31    07,08,11,18,28,30    01,06,07,08,24,28 
03,15,23,27,30,32    01,04,12,16,21,23    05,06,13,15,19,24    11,20,24,26,27,32 
02,11,13,17,29,32    05,08,10,12,23,29    06,12,16,19,27,32    04,08,12,25,31,32 
04,06,08,14,27,32    01,11,14,16,17,25    01,12,16,22,29,31    07,14,21,29,31,32 
 
01,02,03,13,20,28    01,15,19,21,28,29    03,09,12,21,25,32    05,10,14,17,29,31 
04,05,12,19,23,25    01,02,11,19,25,31    02,03,04,10,25,29    01,06,13,14,27,29 
07,18,20,22,27,28    01,06,15,29,30,32    05,09,18,19,26,29    08,10,18,26,27,30 
03,06,09,14,23,30    10,15,18,24,28,30    01,10,21,27,31,32    04,17,20,24,25,31 
01,06,13,19,28,32    02,12,14,16,29,32    01,17,18,19,23,32    01,06,11,13,24,28 
11,20,25,28,31,32    01,03,10,17,21,22    03,06,09,10,21,23    05,12,16,21,26,29 
04,08,10,18,26,31    01,12,20,21,22,25    02,09,18,23,26,28    02,08,18,20,29,32 
04,07,20,24,26,32    06,12,17,28,29,32    06,17,20,22,23,30    01,05,08,11,24,32 
01,19,26,30,31,32    02,05,13,14,23,30    03,07,11,17,28,30    06,09,14,20,24,31 
02,03,09,28,30,32    02,10,16,19,21,32    03,04,07,16,24,29    01,10,21,27,28,29 
 
04,09,16,22,23,32    04,09,12,15,19,32    04,08,17,23,25,30    02,06,13,18,24,27 
05,07,09,23,29,30    07,09,14,18,27,30    05,06,10,18,27,30    08,11,16,24,28,30 
01,03,08,13,21,22    05,08,15,22,30,31    03,05,14,23,24,30    04,07,11,12,13,25 
02,07,12,20,23,29    07,10,13,15,24,31    06,10,20,21,23,30    01,02,12,19,22,24 
05,06,19,21,24,27    04,05,07,10,19,30    06,18,20,23,27,31    02,10,13,15,17,29 
02,10,19,20,30,32    05,09,12,20,26,32    01,06,08,22,26,30    01,12,13,14,18,32 
02,04,05,24,28,32    03,09,10,22,24,26    03,05,07,21,22,32    06,13,14,16,18,27 
03,06,09,16,31,32    03,13,15,23,29,32    02,04,06,15,22,23    01,04,07,09,28,29 
09,13,14,17,30,32    02,18,21,30,31,32    08,12,15,21,26,31    01,08,17,19,22,27 
04,07,09,17,18,30    06,09,10,11,22,29    04,05,08,12,29,31    05,11,15,23,26,31 
 
01,04,07,19,26,27    02,03,17,21,25,30    04,05,18,20,22,25    01,02,07,11,21,32 
02,08,10,13,22,31    01,08,17,18,19,22    03,06,07,19,25,32    01,05,06,07,14,31 
07,09,22,26,27,30    01,03,04,11,15,27    01,05,09,20,21,23    11,14,19,20,29,31 
09,17,18,20,27,32    01,03,05,06,26,32    08,14,21,26,29,31    02,03,07,16,23,29 
07,10,21,22,30,32    08,09,13,20,27,30    03,13,22,23,27,30    01,02,17,21,26,32 
01,07,16,28,30,31    04,10,15,16,30,32    01,02,05,14,23,25    04,06,07,11,17,30 
08,09,20,25,27,31    03,09,18,25,30,32    02,07,09,15,21,24    04,06,16,22,25,26 
01,02,15,20,26,28    02,03,16,18,23,28    04,10,22,23,24,32    03,08,12,13,20,26 
05,09,12,17,19,30    04,07,13,14,21,26    05,07,09,10,22,29    03,05,11,16,19,26 
06,08,11,17,18,26    05,14,17,21,22,28    02,10,11,12,24,31    05,08,12,17,29,31 
 
10,13,21,22,27,29    03,14,15,19,27,29    08,10,12,24,25,31    05,16,21,29,30,31 
01,05,16,24,29,31    01,11,19,24,27,31    02,06,13,18,24,32    08,09,15,19,23,28 
02,04,12,22,23,29    01,09,20,24,25,30    03,04,12,20,27,32    06,09,14,19,26,30 
01,02,19,26,28,30    01,09,17,24,26,27    05,08,15,19,21,27    02,05,08,15,23,32 
02,12,21,22,24,29    06,13,19,29,31,32    01,03,13,17,21,30    04,07,08,10,23,32 
01,08,17,18,20,23    05,09,14,23,25,31    02,09,10,15,19,21    05,06,20,23,25,30 
01,09,18,21,22,27    03,09,13,15,31,32    03,08,12,13,27,29    08,12,15,17,23,31 
03,07,08,13,24,26    01,17,21,23,29,30    01,03,08,20,21,32    03,07,11,22,29,31 
07,09,11,19,26,32    07,08,15,19,30,32    02,04,05,11,20,28    04,06,13,16,22,27 
08,11,26,27,28,32    02,06,07,15,23,26    02,11,12,13,16,31    03,08,12,19,20,26 
 
01,06,08,10,21,27    06,13,26,28,29,32    05,09,10,18,27,29    10,13,21,22,26,32 
01,06,16,17,29,31    04,05,17,21,29,32    01,07,08,17,21,25    01,07,08,10,15,25 
03,06,22,26,27,32    01,09,16,17,20,26    02,04,12,15,20,21    05,06,16,24,27,31 
01,04,12,17,18,22    01,15,24,25,28,31    08,11,12,19,28,30    01,02,03,11,26,29 
05,12,18,21,23,31    02,05,08,19,27,32    01,04,09,13,15,22    02,09,12,17,30,32 
02,12,16,25,28,31    03,12,14,15,21,29    01,03,07,13,18,31    02,11,14,20,27,28 
02,07,16,19,25,29    04,05,17,23,26,30    05,11,12,22,24,26    03,04,12,16,19,26 
04,06,14,22,23,29    02,04,11,17,21,31    02,13,16,19,23,31    06,08,15,21,22,26 
04,08,10,11,16,29    05,11,16,24,25,32    09,10,12,14,22,31    01,15,17,28,29,32 
01,02,03,08,21,24    05,08,11,22,29,31    04,14,23,26,28,30    01,04,21,22,23,30 
 
01,10,12,20,27,28    07,17,18,25,30,32    02,08,12,22,24,29    03,16,20,29,30,32 
05,09,11,21,31,32    06,07,09,11,24,32    02,07,16,25,28,29    02,03,07,12,25,27 
03,05,15,26,27,30    04,06,15,18,19,24    01,08,10,12,29,32    05,14,19,20,24,32 
01,08,22,25,28,30    04,05,09,13,24,31    09,21,23,26,29,30    03,04,05,09,16,31 
10,14,21,22,24,30    01,15,17,19,27,32    05,12,23,26,27,29    01,04,13,17,23,25 
01,07,11,25,26,27    07,09,11,18,31,32    06,17,18,22,30,32    01,06,10,13,16,32 
01,02,05,07,12,25    02,09,18,26,27,31    05,15,16,22,28,30    04,12,15,18,22,31 
04,05,11,17,22,26    06,14,18,25,27,32    03,10,12,14,26,31    02,14,23,24,27,30 
03,04,09,14,18,21    04,09,14,25,26,29    01,05,07,10,21,32    07,10,12,13,22,30 
04,10,12,16,23,26    02,06,15,16,18,21    01,10,16,19,29,30    03,06,09,19,21,26 
 
02,07,08,16,30,32    05,11,18,25,27,28    01,14,16,22,23,28    04,06,17,27,28,32 
01,05,14,23,24,29    01,16,17,22,25,27    02,05,17,22,30,32    03,06,14,15,24,29 
02,04,06,19,25,26    02,06,07,14,17,27    06,21,22,24,27,31    05,07,10,13,27,28 
05,06,11,17,20,24    02,05,11,16,21,29    03,08,18,19,20,26    02,03,09,11,16,26 
01,09,11,16,22,23    08,10,11,18,24,30    03,06,07,14,16,22    01,10,11,12,25,31 
02,07,15,22,29,32    01,03,07,08,17,27    03,14,18,21,22,31    02,03,13,15,23,30 
01,04,07,16,20,27    02,14,20,22,23,30    09,12,16,23,29,31    03,06,07,08,17,32 
02,13,16,21,22,23    03,17,20,23,28,30    02,06,09,15,24,29    02,07,10,18,30,32 
02,14,17,20,21,31    03,09,10,11,21,24    02,07,11,18,20,21    01,10,24,25,26,29 
02,09,14,22,23,24    01,07,14,19,21,29    01,14,20,22,29,30    10,13,23,29,30,31 
 
01,04,07,19,21,29    05,06,17,19,22,27    04,08,11,16,18,31    03,07,11,17,26,29 
01,09,10,11,23,30    02,13,22,23,28,31    03,18,19,20,26,30    02,04,14,21,24,25 
04,14,16,27,28,32    02,05,11,12,13,25    01,04,07,16,27,32    02,05,08,23,27,32 
03,04,09,13,16,28    03,04,10,16,27,31    05,06,12,20,22,24    05,10,14,15,27,29 
08,12,13,14,23,26    07,11,16,21,29,32    02,03,11,20,27,30    13,18,20,21,27,31 
01,03,05,11,16,25    01,07,12,14,22,32    01,02,03,12,24,31    04,07,09,10,19,27 
04,05,06,15,23,30    07,08,09,13,21,30    03,05,11,16,27,31    04,09,20,23,24,26 
03,18,21,22,23,30    07,10,18,19,24,31    07,10,11,16,18,29    03,04,08,15,17,30 
08,18,21,22,23,29    01,04,06,07,23,31    07,15,20,23,29,30    01,04,18,23,27,28 
07,11,14,19,27,28    05,06,07,11,18,26    01,17,20,24,26,32    03,11,15,26,27,29 
 
03,06,13,14,25,30    06,15,18,20,21,31    02,07,17,18,30,32    05,08,14,26,27,28 
01,02,06,17,29,32    02,04,16,22,25,30    04,09,21,22,23,31    01,14,18,19,22,29 
05,15,16,22,24,28    11,12,23,25,27,30    10,11,17,23,26,28    05,21,22,23,27,30 
03,06,13,18,20,31    04,06,08,22,30,31    01,07,15,16,18,25    04,12,19,21,24,30 
10,16,18,19,23,30    01,08,09,18,20,32    01,03,05,24,31,32    04,17,26,28,29,32 
05,06,07,13,17,26    04,05,08,11,21,26    03,04,10,16,20,31    01,12,19,20,24,26 
03,14,18,23,24,32    01,08,17,19,27,30    01,02,10,16,20,31    03,13,14,19,23,26 
03,05,13,21,26,32    03,07,11,12,29,31    01,12,14,17,24,31    02,06,09,15,28,30 
03,07,08,10,18,28    06,14,17,23,27,28    01,02,08,12,21,23    02,15,20,22,24,32 
04,08,13,20,23,26    01,06,18,22,26,32    03,13,19,23,24,26    05,08,15,16,20,22 
 
07,12,18,24,26,27    02,07,10,11,13,32    01,05,18,19,20,28    03,04,12,19,26,32 
02,06,10,13,27,29    02,04,17,25,28,32    02,04,11,16,24,32    03,11,19,21,24,28 
07,15,25,29,30,31    07,14,19,20,29,31    02,09,15,30,31,32    05,14,20,25,26,28 
01,08,22,28,30,32    01,08,09,20,23,26    02,04,06,18,19,28    09,12,21,25,26,27 
12,18,20,25,29,30    06,09,13,18,20,26    07,10,15,17,27,31    01,09,17,21,31,32 
01,07,22,23,27,32    06,07,10,12,17,26    03,04,09,16,24,28    01,02,07,09,13,31 
02,11,25,26,27,31    11,13,20,24,29,32    01,02,06,12,19,26    13,15,20,27,30,31 
02,06,07,10,21,27    01,04,14,24,29,30    02,03,06,11,20,22    01,05,09,11,24,31 
08,10,11,14,19,26    02,04,12,20,25,29    04,08,14,20,22,25    01,02,16,21,26,32 
01,07,17,24,27,29    04,12,18,19,21,23    01,06,10,11,22,28    07,09,10,14,20,26 
 
09,15,20,24,25,27    05,07,18,22,23,31    01,02,10,12,14,30    01,09,15,16,21,25 
02,04,07,12,25,29    04,05,07,15,26,32    02,10,13,15,16,25    04,05,07,11,21,31 
02,07,13,15,17,31    04,05,11,14,24,29    04,10,17,22,27,31    04,06,07,10,15,22 
02,07,17,18,26,32    03,14,21,23,24,27    04,15,16,19,22,24    02,09,17,18,20,32 
02,06,07,08,17,31    10,14,20,28,30,31    02,07,14,18,20,29    05,07,20,21,26,31 
04,07,17,22,24,30    04,11,12,13,23,28    02,05,10,11,18,30    02,03,13,15,19,28 
02,14,24,26,31,32    02,03,13,21,23,30    04,14,22,23,27,30    05,08,13,17,24,26 
13,17,23,29,30,32    02,04,06,09,29,30    06,07,09,12,16,31    07,18,23,28,31,32 
01,07,10,22,24,26    10,13,18,19,26,30    03,04,06,09,21,29    02,08,09,20,22,31 
02,07,15,17,28,29    01,03,11,19,24,31    03,10,18,23,26,27    05,06,08,13,18,27 
 
01,07,09,18,22,27    12,15,23,25,30,31    03,15,16,24,30,32    04,06,08,21,29,32 
05,07,09,24,29,32    02,03,10,13,24,26    04,06,08,24,25,31    05,10,13,17,29,30 
04,07,11,17,23,31    06,10,13,21,27,32    05,08,12,16,22,31    01,04,11,12,20,25 
05,09,10,18,29,31    02,07,12,25,31,32    03,06,08,17,28,29    05,08,12,29,30,31 
03,10,18,19,21,32    06,09,20,22,27,31    03,06,10,19,30,32    01,05,10,19,20,31 
05,06,24,27,30,32    02,05,08,09,23,25    01,07,21,22,26,30    05,06,08,10,19,26 
09,14,15,22,29,31    03,14,22,27,31,32    02,11,17,18,19,29    01,16,25,27,31,32 
01,03,06,10,16,17    01,06,08,11,24,25    08,09,20,23,25,32    09,12,13,20,27,32 
01,02,05,09,28,30    02,06,15,24,25,31    01,04,10,17,22,27    03,05,14,21,28,31 
06,11,12,13,28,31    02,09,10,15,20,24    04,07,19,20,25,30    01,17,21,26,29,31 
 
02,06,14,22,25,32    01,08,09,13,22,25    04,14,17,21,22,23    02,06,09,11,21,31 
02,11,13,14,21,26    03,11,17,22,24,26    07,17,18,22,24,30    08,09,11,14,18,30 
01,07,14,21,24,25    02,04,15,22,23,31    09,11,17,22,27,31    02,05,11,17,21,28 
01,02,08,18,26,28    04,06,12,19,24,29    05,11,17,25,27,32    03,05,12,17,28,31 
06,07,09,16,26,32    05,07,10,15,27,31    05,10,22,23,26,29    01,04,10,17,24,32 
06,13,15,18,21,32    01,03,14,19,24,31    02,07,09,15,19,28    02,05,13,25,26,27 
02,09,13,24,27,32    04,09,13,19,29,31    05,12,19,20,30,32    08,13,16,19,26,28 
01,07,18,23,28,32    01,06,16,18,20,27    01,05,06,07,19,26    06,13,17,27,28,30 
08,13,22,25,29,31    04,06,11,16,17,32    01,04,16,26,28,32    01,02,03,19,22,28 
03,04,10,15,19,23    03,12,13,14,17,30    08,09,17,26,30,32    02,03,08,12,21,32 
 
01,03,13,22,28,31    02,05,11,20,22,27    03,11,19,24,28,30    07,11,18,25,27,28 
03,12,13,15,27,32    01,11,13,15,20,31    04,05,08,11,16,29    08,09,15,19,27,29 
03,05,10,14,18,24    07,11,15,21,30,32    02,04,06,16,17,25    03,11,12,13,26,30 
01,05,14,22,25,28    01,02,04,10,15,20    06,08,11,21,30,31    06,08,13,16,24,28 
05,09,15,21,28,30    04,18,26,27,30,32    01,13,22,26,29,31    10,11,17,23,26,31 
03,12,15,17,19,32    05,08,11,20,22,27    03,14,16,25,31,32    02,04,12,16,22,31 
03,07,08,15,22,28    01,06,12,18,27,31    05,08,14,18,29,31    02,06,09,12,26,31 
01,04,08,16,18,24    01,06,12,13,22,25    05,06,16,20,26,28    03,05,09,18,19,27 
03,09,18,23,28,30    03,05,10,14,18,30    04,09,16,26,28,32    04,11,14,23,24,29 
02,06,19,27,28,29    02,09,11,12,22,27    02,04,12,20,24,29    02,14,17,19,25,26 
 
03,06,08,17,28,32    01,04,17,24,26,30    01,03,05,06,20,32    08,12,13,22,28,31 
04,15,19,22,25,27    02,04,18,19,23,28    01,06,07,08,23,31    01,03,11,14,25,32 
05,08,12,18,27,28    03,05,09,13,16,31    08,18,21,25,26,32    02,11,12,22,24,30 
01,02,05,07,12,30    08,14,15,16,19,29    03,07,08,14,20,30    04,07,13,19,20,24 
04,14,22,28,30,31    03,11,16,23,30,32    05,09,14,19,21,32    01,02,05,09,11,26 
01,09,13,15,29,32    09,10,11,22,26,32    01,09,25,29,30,31    03,05,12,18,23,28 
03,06,12,17,21,29    05,10,11,14,23,25    02,04,06,16,31,32    02,08,12,13,24,31 
03,04,18,23,28,31    04,09,10,14,27,30    10,17,19,20,24,32    01,04,07,08,16,32 
02,20,21,25,27,30    02,07,09,13,24,25    03,08,13,21,25,32    02,04,12,17,21,32 
05,13,22,26,31,32    02,04,11,18,22,23    02,04,14,18,24,29    03,06,08,19,26,32 
 
01,02,09,18,24,30    05,09,16,19,25,27    04,06,13,17,23,28    04,05,16,20,25,30 
01,03,15,24,27,32    01,09,10,11,25,30    02,03,05,11,19,23    06,09,17,18,24,28 
02,04,13,16,22,23    01,03,07,12,13,28    03,05,08,11,22,29    01,04,05,07,23,28 
04,14,22,25,26,27    01,03,13,23,28,29    05,13,16,22,26,27    07,08,10,16,22,26 
03,10,14,15,20,29    01,02,08,10,19,32    02,12,18,25,27,32    06,11,17,28,30,31 
03,06,09,14,18,28    01,08,24,25,27,29    01,14,22,24,26,31    02,03,11,20,27,32 
01,02,05,15,23,29    01,10,11,21,25,28    08,11,14,27,31,32    01,09,10,16,20,30 
02,11,12,20,26,31    02,03,17,23,28,31    10,20,26,27,29,31    01,16,17,23,25,29 
02,06,10,24,30,31    04,07,10,11,22,30    06,08,10,17,22,23    01,10,26,28,30,31 
03,04,12,20,27,31    05,06,13,15,24,29    03,04,17,20,22,30    01,02,10,14,21,26 
 
01,04,14,18,24,29    04,14,21,25,28,30    01,07,09,17,18,21    02,10,14,20,23,30 
01,05,16,18,27,32    02,04,07,08,14,30    07,10,17,19,23,28    07,19,21,22,27,31 
09,18,20,24,25,32    01,08,16,24,25,28    01,03,04,18,22,32    06,12,19,23,26,28 
01,10,16,17,27,31    03,06,15,22,24,32    05,06,12,19,22,30    03,07,12,17,25,28 
05,12,25,28,29,30    09,16,18,27,28,31    06,07,11,19,21,27    11,15,18,19,29,31 
02,04,07,08,14,29    02,05,15,16,25,32    04,07,08,15,21,26    05,10,22,28,29,30 
02,03,11,13,15,18    02,08,11,21,29,31    05,10,14,22,29,30    04,11,16,17,27,30 
03,04,17,20,22,31    06,09,11,17,24,25    01,02,08,17,19,21    04,10,17,18,19,29 
04,10,14,15,17,30    02,08,19,20,21,28    03,08,09,19,22,30    01,02,17,19,22,27 
04,05,06,09,16,29    01,04,10,14,21,28    01,07,09,11,18,30    03,05,15,24,28,32 
 
04,08,12,14,26,29    06,10,15,18,26,32    02,09,11,13,26,32    02,07,09,11,21,24 
04,10,13,15,17,32    06,11,14,22,28,32    03,10,12,13,17,30    07,09,10,16,20,31 
03,09,12,20,21,25    03,05,08,12,21,31    02,03,04,18,23,26    05,20,21,25,27,30 
01,07,16,24,28,31    05,06,10,13,15,32    02,06,11,19,27,30    12,16,17,18,28,31 
03,06,22,24,26,32    02,05,08,09,22,30    07,12,18,25,26,29    01,12,17,21,23,31 
05,06,10,12,15,30    01,11,15,20,26,32    05,09,13,15,28,29    03,04,05,15,29,32 
04,05,11,20,22,24    05,09,15,21,24,32    08,18,20,22,23,29    07,10,20,24,25,26 
02,03,17,22,29,31    07,15,23,26,30,32    01,05,07,14,17,29    05,14,19,24,26,27 
02,04,06,07,16,23    02,06,13,14,16,30    06,07,11,18,25,27    05,13,18,19,20,29 
06,12,14,16,21,32    05,08,13,22,31,32    05,07,16,19,22,32    05,13,18,20,22,32 
 
01,02,03,08,11,25    01,02,07,14,16,26    06,07,08,13,28,32    01,04,15,17,21,29 
02,04,07,12,19,32    01,03,06,16,17,26    01,05,12,19,20,32    01,11,15,20,23,31 
03,11,24,25,28,31    07,08,14,20,25,28    05,18,23,27,28,30    03,06,10,11,17,29 
03,06,14,22,27,31    04,14,17,21,26,28    01,16,17,26,28,30    01,02,04,16,22,30 
01,02,11,17,20,31    02,05,13,17,26,32    02,03,08,16,20,30    11,12,14,22,28,32 
02,17,21,25,27,28    01,02,06,10,24,26    01,12,13,18,22,31    01,03,13,16,19,20 
01,06,07,18,21,29    02,03,14,16,21,25    05,06,14,16,27,31    01,09,15,25,26,27 
02,04,12,17,20,24    05,06,07,13,23,26    04,08,09,10,21,24    01,04,11,13,21,32 
04,10,13,18,25,26    03,04,07,14,25,31    02,06,08,13,24,27    02,03,08,11,13,32 
01,04,17,19,26,30    02,07,11,26,27,28    10,21,22,26,29,31    03,08,12,29,30,31 
 
10,11,13,18,23,32    01,04,09,11,18,30    01,02,03,20,25,32    01,06,16,18,26,29 
02,06,15,23,25,28    03,08,11,15,26,27    01,11,14,20,27,28    02,08,17,19,26,27 
02,07,21,27,29,31    05,10,20,21,24,30    02,04,12,13,19,26    02,05,10,26,28,30 
04,06,07,16,21,25    05,08,09,10,19,25    02,11,12,13,19,32    03,05,10,14,23,24 
02,10,18,19,23,30    03,08,09,10,18,30    01,02,05,08,16,26    01,12,15,16,24,29 
03,04,20,22,25,28    03,10,17,19,22,30    06,11,19,22,23,25    04,11,12,13,27,32 
02,13,19,27,28,29    07,09,16,17,27,32    02,08,14,27,30,31    01,04,06,07,15,32 
01,03,09,14,24,27    02,05,14,21,27,28    09,11,15,18,25,26    02,03,09,14,18,26 
07,12,13,14,23,27    01,02,13,24,29,32    06,07,12,16,25,27    02,09,13,24,29,32 
01,04,10,21,22,23    03,12,18,20,28,31    10,13,19,21,31,32    04,11,13,19,25,29 
 
01,03,05,08,23,29    01,03,07,12,19,31    09,14,22,29,30,32    05,11,23,24,25,32 
01,15,19,23,25,30    02,04,08,11,12,27    03,07,18,20,29,32    04,10,23,24,25,32 
05,09,12,21,26,31    05,10,15,26,30,32    04,09,15,26,27,29    02,04,13,16,19,23 
01,02,11,17,29,32    05,12,19,21,29,32    02,06,11,14,21,28    01,03,06,12,13,21 
01,11,16,18,20,32    02,10,11,14,17,28    01,02,11,20,22,28    07,09,10,13,24,29 
03,10,18,21,30,32    01,08,09,17,19,22    04,06,12,15,25,26    03,07,08,14,21,31 
06,11,14,17,31,32    01,19,21,23,30,31    02,05,14,16,22,23    01,02,03,07,15,22 
08,20,24,27,29,30    08,10,11,17,23,31    03,04,11,15,27,29    09,10,21,23,26,31 
04,06,13,20,28,32    01,02,17,24,26,28    05,08,11,12,23,32    05,07,10,18,19,29 
01,05,15,16,24,32    03,10,13,14,25,27    01,04,17,21,23,29    02,13,17,18,20,27 
 
01,12,18,24,26,27    08,21,24,26,31,32    03,05,21,25,29,30    02,09,10,11,15,30 
07,09,12,16,20,32    03,08,10,18,28,32    03,04,08,13,15,29    04,13,18,19,23,30 
01,10,12,26,29,32    01,04,17,21,28,30    02,03,10,12,18,32    03,11,13,15,26,31 
03,07,09,10,21,32    02,05,06,13,20,25    06,13,14,16,26,30    06,08,10,15,28,31 
01,02,06,10,12,28    08,13,16,20,26,27    01,03,06,11,23,32    02,05,06,19,26,32 
02,03,04,18,27,30    02,13,22,26,28,31    02,09,20,22,28,31    05,12,17,18,27,31 
05,06,14,16,22,29    03,12,14,22,29,32    01,02,04,07,15,24    13,19,21,26,29,30 
02,03,05,09,17,31    08,13,14,15,25,29    03,10,21,22,24,26    04,10,17,21,22,24 
04,06,09,10,17,25    02,07,16,19,20,31    09,11,21,27,30,31    03,04,11,23,25,27 
01,07,13,24,27,32    07,12,15,16,18,30    02,04,13,14,22,28    02,04,05,12,16,27 
 
04,11,16,24,26,32    02,07,14,21,25,27    07,08,20,22,26,30    01,02,08,10,18,21 
02,03,18,20,22,29    03,05,07,15,29,32    04,18,22,26,29,31    04,08,15,23,25,26 
02,19,20,26,28,32    02,07,12,16,18,19    02,07,12,23,24,32    09,11,12,15,22,27 
02,07,09,16,28,31    06,19,23,29,30,32    01,07,21,22,25,29    04,05,10,14,24,27 
02,07,18,28,29,32    01,05,06,08,17,28    02,07,10,12,25,26    05,06,08,10,21,28 
08,10,13,14,21,32    02,16,20,25,26,27    01,05,13,18,23,24    01,12,15,18,27,31 
03,04,05,13,16,32    02,10,18,22,25,31    05,06,11,16,20,32    06,12,16,20,29,32 
03,07,11,21,27,32    03,05,13,18,25,32    11,14,17,18,29,31    04,09,13,21,29,31 
07,08,19,26,30,32    04,09,11,14,28,29    02,21,22,25,29,31    07,09,14,18,28,29 
02,04,13,17,18,24    02,04,15,26,31,32    03,16,18,20,23,32    01,05,06,09,16,18 
 
06,19,22,23,25,30    02,03,13,19,22,24    04,08,21,30,31,32    02,03,04,08,28,31 
05,15,24,25,27,31    01,07,14,16,26,31    05,09,12,18,27,29    02,17,19,22,28,32 
04,05,14,22,24,27    02,16,18,20,21,29    01,07,14,16,19,27    07,09,11,18,19,24 
01,02,19,22,25,27    04,13,16,23,27,31    03,06,15,17,21,25    03,08,17,20,30,32 
01,06,14,25,27,28    01,12,16,22,24,31    01,05,11,16,27,29    03,07,12,22,25,28 
04,10,13,15,20,28    01,06,08,10,22,28    04,06,07,10,23,28    08,12,14,22,29,30 
04,18,20,27,28,32    02,03,13,15,20,24    05,08,10,17,18,24    01,10,15,23,29,30 
03,09,20,22,24,32    08,12,16,18,23,32    03,14,22,28,30,31    01,18,20,23,28,32 
07,09,10,13,23,31    03,10,19,22,25,27    02,05,13,15,27,28    06,09,16,22,24,28 
03,04,14,16,28,31    05,11,21,24,29,31    03,04,08,18,26,28    01,03,17,20,23,24 
 
06,09,15,17,25,30    03,18,24,26,28,31    07,10,12,17,23,31    01,02,03,07,17,30 
03,18,22,29,30,31    09,11,13,26,27,32    06,07,09,17,25,29    03,05,07,13,16,31 
10,16,18,22,29,32    01,02,18,25,28,32    01,05,09,20,22,29    07,12,13,17,20,32 
03,20,21,22,25,31    11,14,19,20,26,30    03,04,13,18,21,32    06,08,09,17,22,26 
02,12,16,17,28,30    02,05,07,17,18,32    06,16,18,19,23,27    09,10,12,15,26,30 
03,06,12,22,24,32    04,06,17,21,28,31    02,05,17,26,27,28    03,05,07,08,14,31 
07,08,10,16,25,32    04,07,13,20,22,30    02,06,11,17,18,28    04,17,19,23,27,28 
01,04,10,17,18,32    01,02,03,11,15,30    09,12,13,20,25,27    02,04,06,18,26,29 
05,16,17,23,27,32    12,13,19,21,29,32    03,10,13,16,18,30    01,02,03,19,23,30 
02,15,18,21,22,32    05,07,12,18,26,29    02,08,13,14,21,30    01,02,08,19,28,30 
 
04,07,22,26,30,31    03,19,21,26,29,32    09,12,13,18,23,25    01,03,10,19,20,32 
01,07,12,13,26,30    03,04,13,18,26,32    08,09,17,25,28,32    05,14,22,25,27,28 
03,09,10,12,14,30    07,11,18,25,28,30    01,07,09,11,14,31    04,08,15,18,20,26 
05,10,11,15,18,30    01,02,08,14,23,31    05,10,16,17,20,29    02,08,12,16,31,32 
01,07,17,21,25,26    08,10,14,20,21,29    05,06,08,11,18,27    01,12,21,26,29,31 
05,14,17,20,25,27    02,07,11,14,15,30    06,09,10,12,17,31    02,04,05,16,20,30 
01,02,07,25,27,29    03,10,11,12,25,28    01,02,08,13,16,31    05,08,17,18,26,32 
04,18,20,23,26,27    01,13,22,23,29,31    01,07,13,22,29,30    01,08,10,18,21,32 
01,13,14,18,24,27    01,12,13,18,20,28    01,02,03,14,21,29    01,02,09,19,25,31 
02,07,10,14,20,21    03,10,17,19,20,25    01,02,07,20,24,28    01,06,08,17,26,30 
 
02,16,25,26,29,32    03,14,26,27,28,31    02,04,09,13,24,25    08,14,15,19,22,32 
04,07,10,23,24,31    02,12,16,22,29,31    03,05,16,24,29,30    03,04,08,17,30,32 
02,08,09,16,25,27    01,12,17,22,26,29    07,09,12,18,24,31    03,09,17,22,25,26 
10,11,17,21,30,32    02,05,06,07,17,31    05,07,15,23,28,32    02,03,07,12,19,25 
06,10,15,24,31,32    06,15,18,24,28,29    06,11,13,14,22,32    06,10,11,19,21,31 
02,03,12,15,28,30    02,05,09,16,24,26    06,07,10,13,21,23    03,06,10,28,29,30 
08,10,15,21,31,32    01,18,21,26,31,32    03,06,08,12,21,31    05,07,11,16,27,28 
01,06,14,18,27,29    03,06,09,14,29,31    03,05,08,11,12,25    08,09,10,14,24,27 
09,17,18,25,28,30    01,14,22,24,29,30    04,05,07,13,19,30    08,09,17,21,24,27 
05,09,20,23,30,31    01,03,06,12,21,29    06,11,14,28,30,32    05,10,15,17,31,32 
 
02,15,17,20,21,27    03,10,17,27,29,30    08,10,15,19,28,29    04,05,10,17,27,30 
04,05,12,17,27,30    03,07,14,16,17,31    02,11,20,22,27,28    01,02,04,06,12,30 
01,11,25,26,29,32    04,09,10,20,23,31    01,06,17,28,31,32    01,11,14,29,30,31 
03,18,24,26,28,29    02,11,18,23,28,31    04,13,24,25,26,32    04,11,20,24,29,32 
12,18,22,29,31,32    03,09,12,14,25,32    02,12,13,15,24,29    07,08,19,27,30,32 
03,07,15,23,24,29    01,03,04,10,14,19    01,05,06,16,27,30    01,07,15,22,23,25 
06,09,10,14,16,31    02,06,14,20,25,30    02,06,13,16,18,26    11,12,15,20,26,28 
02,09,15,27,28,32    01,07,10,28,30,32    05,18,20,25,29,30    01,04,13,21,25,26 
03,12,14,20,26,30    01,04,07,12,24,31    03,12,14,16,24,30    05,09,15,16,23,28 
02,06,07,10,19,21    05,09,14,27,28,29    03,05,07,08,18,30    01,06,08,14,27,31 
 
04,14,15,18,26,31    06,14,19,28,29,30    03,07,13,22,29,31    01,02,15,21,23,27 
03,06,13,23,25,31    06,12,14,15,19,32    05,10,23,25,26,29    03,05,07,12,25,28 
02,05,14,22,26,32    05,14,16,24,31,32    01,11,12,20,23,25    02,04,08,20,25,30 
06,08,10,13,22,28    08,17,18,22,28,30    01,08,10,16,24,27    02,12,13,21,24,28 
02,03,04,07,18,30    06,14,15,18,24,29    06,14,19,20,29,32    01,02,06,10,13,30 
03,12,22,28,29,32    05,10,11,15,26,29    04,05,09,22,25,28    01,14,21,27,30,32 
04,08,17,22,24,27    07,08,10,13,23,31    01,11,12,24,27,30    04,05,08,19,24,29 
01,02,03,20,23,32    05,10,16,19,26,27    03,12,14,25,26,30    02,21,23,27,28,31 
04,14,17,19,26,30    04,06,09,12,25,29    01,03,07,11,24,31    01,04,12,17,26,30 
02,05,11,12,16,27    03,09,12,17,22,29    02,05,10,12,14,30    03,05,09,18,23,31 
 
02,09,13,14,23,32    03,10,16,26,28,29    03,04,07,15,23,25    03,05,14,24,25,28 
04,10,14,15,22,29    04,20,25,26,28,32    03,04,09,14,29,32    01,03,17,22,28,31 
08,16,19,25,31,32    01,08,10,15,21,31    12,14,15,23,28,32    05,11,15,16,19,28 
01,02,03,06,20,29    08,19,23,25,31,32    01,02,08,13,16,18    05,08,09,11,27,32 
04,09,17,27,28,29    03,09,19,21,28,29    01,17,18,19,28,31    14,15,24,26,29,32 
01,10,12,22,23,29    01,07,08,09,27,31    02,12,17,18,24,26    01,02,03,06,12,25 
06,09,11,17,23,32    02,06,09,11,12,26    03,12,13,21,26,28    02,04,06,16,22,29 
07,08,09,14,28,32    04,05,11,24,26,28    01,04,06,12,20,30    03,14,17,20,22,32 
12,13,18,23,27,30    07,11,13,22,30,31    03,12,13,14,27,30    02,05,16,17,21,30 
03,04,05,09,19,22    04,07,11,17,29,30    05,09,20,21,29,31    01,02,06,13,25,27 
 
01,08,10,13,19,29    04,07,19,26,31,32    03,05,08,16,29,30    03,05,13,20,27,31 
01,03,07,18,21,29    04,18,25,28,30,31    05,08,11,13,27,31    02,13,14,16,23,32 
05,13,19,21,22,32    03,05,15,27,28,32    02,05,08,12,26,31    07,09,16,21,25,31 
01,08,23,25,27,28    04,08,09,20,22,31    04,05,08,19,25,31    03,04,05,17,24,28 
02,03,05,10,17,23    01,09,16,20,25,30    02,03,10,19,28,32    03,04,06,08,15,21 
02,06,10,17,22,31    01,15,19,20,25,27    01,12,26,29,31,32    04,05,11,15,24,26 
03,07,10,11,24,26    01,10,13,15,23,31    06,08,09,20,26,31    04,05,16,18,20,25 
03,08,14,15,22,24    01,02,04,07,11,31    09,11,22,25,26,30    02,05,06,07,24,30 
06,08,09,13,18,24    03,15,20,27,29,30    03,07,16,18,24,30    05,08,10,14,15,31 
04,18,23,27,28,30    03,07,19,29,31,32    04,05,11,18,23,27    03,07,21,24,26,31 
 
02,17,24,26,30,31    03,06,16,17,18,25    07,13,23,24,25,32    02,07,09,12,27,31 
02,07,09,11,27,30    13,16,20,24,29,30    05,11,14,18,29,31    01,03,17,21,22,27 
01,03,05,06,21,31    07,09,16,23,27,28    02,05,17,18,25,29    01,02,03,08,22,31 
05,07,11,15,20,32    01,03,05,10,11,22    02,03,08,16,28,30    06,10,17,23,25,28 
09,10,12,16,21,32    04,15,24,28,29,32    02,13,15,21,22,31    02,10,19,25,28,32 
01,05,19,20,21,26    01,05,11,17,20,25    10,11,13,16,20,32    01,06,11,15,22,28 
01,03,19,23,27,30    01,09,23,25,27,32    06,08,19,20,26,30    03,19,24,26,29,30 
02,08,09,16,19,21    11,17,18,28,30,32    06,15,16,24,29,31    05,10,17,29,31,32 
02,03,05,08,16,20    01,02,03,21,24,31    06,08,10,16,17,30    02,07,10,20,26,32 
01,03,05,06,16,32    01,05,08,09,22,27    07,14,23,26,29,31    05,09,12,17,27,29 
 
01,18,22,28,29,30    01,17,19,24,28,29    01,16,22,25,27,29    01,02,05,12,19,32 
04,05,15,20,22,29    07,10,15,19,28,30    08,14,18,19,22,31    03,14,15,25,29,31 
02,08,19,22,24,29    05,10,11,18,20,31    02,03,04,08,18,25    05,10,11,12,22,30 
03,04,11,18,21,27    03,04,07,09,14,22    07,09,15,18,23,30    06,15,18,26,30,32 
04,13,17,19,24,25    01,03,06,13,14,27    09,16,17,22,28,32    03,07,10,16,22,30 
05,06,08,13,17,29    04,06,09,12,27,28    05,07,13,20,23,27    02,04,11,16,21,29 
06,15,21,23,24,28    03,04,05,11,20,24    02,10,16,17,21,30    02,03,04,14,17,21 
07,16,17,19,25,32    04,05,06,18,24,27    03,06,08,18,22,30    05,07,08,14,19,23 
01,06,17,20,23,24    03,07,13,14,23,26    05,06,07,21,24,30    04,09,18,20,24,32 
02,06,17,24,27,32    06,07,13,18,30,32    05,07,11,19,27,32    04,06,10,14,15,32 
 
04,07,08,18,30,32    10,16,26,27,29,31    02,06,10,19,21,24    04,05,08,12,14,30 
01,10,11,13,25,29    01,09,10,20,27,31    01,02,07,10,18,28    02,10,18,22,29,32 
09,12,20,26,27,32    05,07,21,26,29,32    02,10,17,19,22,32    09,10,11,24,27,32 
04,05,07,09,19,26    07,19,23,28,29,30    01,08,10,11,14,30    01,08,17,20,21,23 
05,07,14,17,20,31    02,04,06,09,22,23    12,14,21,25,26,29    02,09,12,15,30,32 
07,09,10,16,20,25    08,15,19,28,30,31    02,04,08,16,23,28    07,09,18,19,24,27 
02,08,11,13,23,24    03,05,09,13,18,30    01,02,04,10,15,29    02,07,10,12,16,29 
04,07,14,18,22,31    01,07,18,21,28,29    05,21,23,24,28,32    02,19,20,22,25,32 
10,19,24,26,29,30    02,14,15,20,22,29    01,09,21,22,23,32    03,14,17,21,23,29 
01,07,14,22,26,27    01,02,06,12,18,21    04,13,17,21,28,31    01,09,11,17,31,32 
 
02,06,11,14,16,27    02,18,19,28,30,32    01,04,08,16,21,31    02,03,16,22,28,31 
01,11,19,20,26,32    03,08,19,28,30,31    01,02,04,11,19,27    05,13,26,27,29,31 
03,04,07,11,13,30    02,06,07,13,20,32    01,02,13,21,24,28    02,03,14,21,24,28 
03,06,11,13,20,26    01,06,15,26,28,30    11,12,14,16,22,31    02,03,12,16,22,24 
04,07,20,21,22,27    05,06,11,18,25,28    06,15,21,24,29,31    02,16,21,25,28,31 
03,04,08,12,18,29    05,07,15,24,27,30    01,03,07,08,11,31    02,03,04,11,22,28 
05,11,21,23,25,26    01,05,13,14,15,31    03,04,07,11,23,28    03,05,09,13,29,32 
05,09,10,15,18,32    01,05,09,23,25,28    10,11,20,24,29,31    02,06,15,23,26,28 
01,08,10,14,27,32    01,07,09,10,19,26    02,10,11,12,24,28    01,05,06,08,15,28 
02,08,14,18,29,32    05,06,14,19,23,30    02,08,24,26,28,29    07,08,13,18,30,32 
 
01,08,14,20,28,31    08,09,11,14,24,31    04,08,23,29,30,31    07,15,22,29,31,32 
07,12,19,25,26,28    06,07,13,18,20,28    02,12,13,16,20,32    01,10,22,24,26,32 
05,06,10,14,20,27    01,04,07,23,27,28    05,11,13,17,26,27    02,04,15,25,28,29 
03,05,13,20,24,27    01,04,06,15,24,28    01,07,08,19,28,30    02,07,14,18,26,32 
01,02,03,07,19,29    01,05,14,19,24,30    01,02,07,16,28,31    03,04,08,10,16,31 
04,08,18,26,28,29    08,10,21,24,27,28    09,14,15,24,28,32    03,13,18,25,26,32 
03,18,20,23,24,30    03,08,12,13,28,31    03,10,11,12,27,32    03,07,12,15,25,27 
03,04,07,18,26,32    03,04,15,20,26,30    10,13,16,27,31,32    01,05,07,08,19,30 
04,12,19,21,22,25    04,07,14,30,31,32    01,02,03,06,16,25    03,07,08,18,21,29 
02,03,06,09,11,26    01,07,11,19,20,27    07,10,16,22,27,29    02,03,20,22,26,32 
 
01,06,21,27,29,31    05,12,18,20,28,32    02,11,15,18,21,23    01,03,13,25,31,32 
06,11,13,16,17,29    04,08,15,18,26,31    09,16,20,21,26,29    09,11,24,27,30,31 
05,08,12,14,22,32    04,05,17,21,26,31    04,17,21,25,31,32    05,10,15,17,26,32 
03,04,05,17,21,27    02,06,08,14,15,31    03,05,13,21,24,30    02,05,12,20,26,28 
05,07,14,25,28,31    03,22,25,27,31,32    02,06,07,14,23,32    06,13,19,25,27,28 
04,07,08,09,15,31    06,10,14,16,19,31    01,06,14,15,24,26    05,06,12,27,29,31 
08,13,15,21,27,31    03,07,18,19,28,31    02,13,14,26,29,31    08,10,23,24,28,32 
03,15,20,25,29,31    01,02,18,21,24,32    02,10,13,14,20,27    01,04,06,08,17,32 
04,07,16,17,27,31    06,08,18,21,25,30    01,04,08,09,14,32    04,19,21,23,29,32 
02,05,08,12,17,25    01,02,14,17,20,28    02,19,20,25,29,31    01,09,10,17,22,28 
 
02,07,12,20,21,32    02,09,22,24,26,32    08,14,20,25,28,29    02,06,15,24,30,32 
02,03,15,18,22,28    09,14,17,23,30,32    04,09,14,22,25,26    02,12,14,21,27,30 
04,13,19,25,29,32    03,07,11,24,30,31    01,04,08,18,31,32    05,08,11,15,24,32 
05,09,18,19,25,27    01,05,07,13,23,30    03,15,18,22,26,28    04,06,11,15,26,32 
04,08,10,17,18,32    02,10,12,21,22,27    11,13,20,26,27,31    02,04,16,19,20,30 
06,11,15,17,18,25    08,09,10,22,26,31    04,09,10,20,30,32    01,02,05,09,14,31 
06,09,10,16,18,30    03,09,11,12,19,30    04,06,08,13,24,27    08,09,12,14,21,28 
02,06,17,19,24,29    01,15,16,18,21,28    03,10,15,25,27,31    01,04,16,18,26,32 
05,08,16,17,23,30    03,13,19,20,22,31    03,16,23,25,30,31    02,09,11,19,27,32 
01,13,22,26,31,32    07,15,25,28,31,32    02,03,04,15,23,29    02,07,14,26,27,29 
 
05,09,12,19,31,32    08,10,16,20,31,32    06,10,11,12,20,23    01,10,23,25,27,30 
09,12,25,26,27,32    02,06,15,20,28,31    12,13,18,27,29,31    01,02,10,18,23,29 
05,07,16,20,23,24    06,07,17,20,27,29    08,17,23,25,28,29    06,09,12,22,24,29 
03,07,12,18,24,25    01,04,20,29,30,31    07,17,18,19,23,26    04,05,08,15,26,28 
01,11,18,23,25,29    08,09,10,13,21,30    04,05,12,19,24,30    02,03,04,13,20,32 
01,02,13,23,26,29    06,07,21,23,25,32    03,07,19,22,24,31    01,14,17,24,26,31 
07,10,22,26,27,32    07,08,09,15,26,29    02,13,19,21,26,31    01,02,04,06,15,32 
02,13,17,19,20,27    02,05,06,13,20,32    07,12,16,18,26,29    04,06,15,20,21,27 
01,05,12,18,31,32    02,18,27,28,29,32    07,14,17,23,28,32    03,05,07,13,14,31 
06,15,20,25,26,28    01,02,16,22,27,31    02,13,16,25,30,32    02,11,22,27,28,32 
 
09,12,19,26,31,32    03,06,11,23,25,27    05,11,12,26,28,30    01,04,09,13,22,23 
08,09,10,16,27,32    01,05,15,17,25,30    03,13,14,15,19,28    01,06,19,21,23,30 
01,02,11,13,19,27    03,08,15,16,22,31    01,11,20,21,25,28    02,08,19,21,23,31 
01,02,03,15,26,31    03,04,11,17,23,26    01,06,10,19,29,31    04,06,07,18,24,29 
04,06,07,12,19,31    04,15,19,20,22,29    04,10,23,25,27,30    01,05,10,17,29,30 
03,11,20,24,27,29    04,10,13,15,17,31    04,13,16,20,21,26    05,06,09,19,21,32 
07,09,10,14,22,30    02,03,11,20,27,31    03,07,14,22,25,27    02,04,05,10,16,20 
01,04,06,12,19,26    04,11,14,17,28,32    03,06,09,23,30,31    12,18,20,27,28,31 
02,16,19,20,22,29    03,04,06,08,23,29    02,04,07,13,19,32    02,08,14,25,27,28 
01,06,18,25,31,32    02,16,21,27,28,29    06,08,09,12,25,32    03,18,22,26,28,31 
 
02,03,20,25,30,32    01,02,14,23,26,30    02,17,18,21,24,26    06,09,21,22,26,30 
03,06,10,11,16,25    04,06,14,19,31,32    01,10,16,21,26,29    01,04,15,19,20,26 
04,07,12,13,14,28    05,10,11,17,26,30    09,12,13,14,24,30    01,02,07,11,13,29 
01,02,11,26,28,30    03,15,19,23,24,30    01,02,10,12,18,32    10,13,15,19,25,32 
06,09,20,24,25,30    11,17,19,27,30,31    03,05,17,23,26,31    02,03,12,19,21,32 
02,03,17,26,29,31    02,06,07,14,21,31    05,06,08,12,19,31    01,03,05,17,18,24 
05,08,10,15,30,31    03,06,14,19,24,31    06,11,12,16,30,32    05,08,11,13,29,30 
01,05,08,11,19,24    04,06,08,18,24,25    09,10,21,23,27,32    06,07,08,19,22,28 
01,04,05,09,15,31    01,02,14,16,22,26    01,15,20,21,27,30    08,17,27,28,30,32 
01,06,07,09,17,31    04,07,16,25,31,32    03,07,13,14,19,27    01,02,03,08,11,22 
 
04,06,11,12,15,26    06,07,16,20,25,28    01,04,20,21,22,30    02,06,11,19,31,32 
01,10,11,19,22,26    10,13,14,20,27,29    05,07,15,25,29,32    04,07,08,12,14,32 
05,09,10,16,23,32    03,04,08,15,24,26    13,16,20,22,30,31    02,07,09,12,20,26 
04,16,19,25,26,27    02,06,13,14,15,32    02,10,12,14,23,30    05,10,13,20,24,30 
07,10,12,18,22,29    02,03,09,14,25,29    06,08,11,15,22,30    11,16,22,26,28,29 
03,14,19,22,24,28    05,09,12,19,27,32    02,08,10,18,19,31    03,12,13,15,23,29 
02,03,04,12,16,31    01,05,13,20,21,31    03,16,23,27,30,32    03,06,22,26,30,32 
01,04,07,08,18,30    02,13,16,19,20,29    03,05,06,09,19,27    03,06,07,09,23,31 
02,08,12,20,29,32    01,05,15,20,26,32    01,05,10,18,19,21    01,05,14,19,25,31 
02,03,04,19,22,31    07,08,18,26,28,32    02,04,14,15,18,21    02,06,09,15,24,26 
 
01,06,11,17,26,29    01,03,06,14,21,27    01,16,22,23,26,31    01,03,05,20,30,31 
02,08,09,13,17,31    01,16,22,26,29,30    06,07,08,17,22,25    04,10,18,22,31,32 
06,07,15,23,25,30    01,02,04,07,15,27    02,03,06,08,13,26    09,16,21,23,31,32 
05,10,11,18,22,25    02,12,19,26,30,32    03,04,08,17,20,30    04,05,18,20,27,31 
01,08,09,18,20,31    03,05,12,13,19,32    01,11,20,24,29,31    02,03,08,12,22,29 
03,05,07,18,23,24    01,16,18,19,22,30    02,03,10,18,21,30    01,04,06,10,11,31 
01,05,06,15,24,30    03,04,05,09,16,24    02,06,10,21,24,30    02,11,12,22,26,28 
02,06,13,22,24,30    01,02,09,15,28,31    06,08,09,12,23,28    04,08,10,15,22,25 
03,11,13,20,25,29    02,08,09,16,19,32    05,19,22,23,25,30    08,10,12,13,23,31 
02,07,22,26,29,30    04,06,07,10,22,29    05,08,09,18,29,31    02,11,15,25,26,27 
 
04,06,09,13,19,20    01,02,07,13,23,27    04,08,20,22,25,28    02,03,11,19,29,32 
04,11,15,19,24,25    02,10,11,21,28,32    01,02,13,24,26,29    05,10,11,19,21,31 
07,08,21,24,28,32    02,03,05,09,15,26    01,12,14,23,30,31    04,09,14,20,21,23 
05,06,07,16,24,29    01,08,21,25,26,27    01,12,14,15,20,29    04,16,22,25,27,29 
07,09,11,14,23,24    03,04,06,08,15,28    04,14,24,28,30,31    02,05,06,08,21,32 
08,12,26,27,29,32    01,04,07,11,23,28    07,08,10,18,26,30    01,03,06,13,17,23 
02,09,14,15,28,30    05,06,14,20,26,30    08,14,15,19,24,32    03,07,11,17,26,28 
02,18,26,27,29,32    02,09,13,23,24,32    10,16,25,26,28,30    02,06,15,16,28,31 
03,07,09,21,26,31    03,09,21,22,23,30    02,06,11,18,30,31    01,09,13,14,16,27 
01,08,10,15,27,31    03,05,06,12,18,23    01,12,21,22,24,27    03,12,22,26,27,28 
 
01,05,06,19,29,32    04,06,08,13,16,32    14,16,17,23,27,31    09,12,14,15,25,29 
04,07,08,16,18,25    04,08,10,13,22,29    07,09,16,19,31,32    03,05,06,13,23,27 
10,15,16,25,27,29    03,06,11,17,18,31    02,04,08,17,22,32    06,07,09,11,17,29 
06,15,17,24,29,32    09,11,17,23,27,28    05,20,21,22,28,32    01,16,23,24,26,30 
01,08,16,17,19,21    01,07,16,23,25,26    07,11,16,19,22,32    05,16,19,20,22,32 
03,07,15,17,18,23    04,09,10,17,24,28    09,12,15,22,23,27    02,05,13,15,19,24 
07,08,14,20,23,28    04,05,08,14,23,31    06,11,12,16,24,27    02,03,04,09,17,20 
01,07,10,14,21,22    04,05,08,12,22,31    02,03,04,18,22,27    11,13,14,18,24,30 
05,18,21,23,30,31    02,05,09,17,19,32    03,08,21,24,27,31    01,05,22,23,24,32 
02,04,05,17,24,32    04,07,10,12,24,25    02,04,10,18,30,31    01,03,20,23,26,30 
 
02,07,14,15,26,32    04,05,08,15,26,31    03,09,18,19,27,31    03,15,18,19,27,29 
04,09,10,17,21,24    03,13,14,21,27,29    09,12,19,26,30,32    01,02,03,09,19,22 
03,07,14,16,21,24    03,06,09,16,25,27    02,10,13,17,22,31    02,09,10,13,15,24 
04,14,23,26,31,32    05,11,13,15,18,27    04,18,20,22,23,29    06,07,09,20,24,28 
06,16,18,20,23,31    01,07,09,17,22,29    05,15,19,21,27,28    04,05,09,12,15,32 
01,05,09,15,26,28    11,14,15,21,27,29    03,04,07,16,23,30    08,09,22,24,28,32 
01,04,06,19,31,32    03,08,09,12,16,28    01,15,21,23,30,31    01,06,13,20,28,29 
03,14,23,25,29,30    05,06,13,22,24,26    05,13,19,28,29,30    02,08,17,29,30,32 
03,07,09,19,22,29    01,12,18,21,26,31    01,02,15,17,22,28    03,10,16,17,19,27 
01,04,17,24,28,32    01,10,24,27,28,32    02,09,13,16,21,22    03,06,13,19,20,24 
 
01,05,07,16,21,26    05,10,12,13,21,25    01,14,20,26,30,31    04,06,11,17,28,32 
07,08,20,22,25,28    08,20,21,22,28,31    01,11,20,24,26,32    02,09,10,13,18,30 
04,19,27,28,29,32    01,05,14,19,20,21    02,07,09,11,23,24    01,03,10,15,23,31 
03,05,08,13,28,29    03,14,17,21,22,23    03,13,17,22,25,28    01,14,15,21,26,31 
04,10,15,18,30,32    04,08,16,29,30,31    01,13,20,23,24,26    05,06,10,18,29,31 
06,13,15,24,28,29    02,14,15,24,26,32    02,10,19,23,26,28    01,03,14,22,25,26 
04,05,13,17,22,32    04,14,22,23,25,27    02,03,05,07,21,29    03,11,22,27,31,32 
02,03,07,12,18,32    06,11,17,24,31,32    05,13,16,22,31,32    08,11,12,18,26,28 
02,08,10,12,26,31    03,04,13,17,23,28    01,03,05,06,17,27    03,14,19,20,26,28 
04,09,15,17,18,30    05,12,15,21,23,27    01,06,12,20,22,23    02,14,24,27,30,32 
 
07,08,11,14,27,29    07,09,17,23,28,29    01,03,08,16,29,30    04,06,12,17,20,24 
01,08,20,21,25,30    07,09,16,21,22,25    01,04,22,23,24,29    07,12,13,19,27,29 
06,09,11,16,25,29    03,12,19,21,29,32    06,11,15,19,21,22    03,07,10,12,13,29 
01,06,07,14,21,23    08,12,13,20,28,30    02,03,08,17,19,31    01,07,14,21,24,29 
02,16,19,24,26,30    03,05,06,16,22,28    04,07,08,13,18,20    03,15,17,21,22,25 
02,03,09,17,25,29    03,05,09,15,29,30    02,06,11,14,22,24    05,06,09,15,17,29 
01,05,15,22,25,31    05,08,09,10,17,23    05,06,12,19,22,24    02,06,12,22,29,30 
01,04,05,12,19,25    11,13,15,18,27,28    07,13,18,23,26,30    04,09,21,24,25,27 
08,11,15,21,31,32    01,02,07,09,12,30    04,12,15,22,27,29    06,11,13,19,25,28 
01,02,11,18,21,23    02,09,16,17,26,29    02,03,10,13,18,22    05,08,18,20,27,31 
 
05,07,12,15,19,28    04,05,08,15,20,32    04,09,20,22,28,31    01,03,04,17,21,30 
03,05,06,11,16,25    06,08,11,12,18,26    04,07,16,18,22,32    07,10,15,20,27,29 
01,02,03,07,18,27    03,06,17,21,28,30    07,11,12,20,23,26    02,10,16,18,21,28 
04,07,08,09,25,32    04,05,16,18,24,28    06,07,12,15,22,29    01,05,12,20,28,29 
01,02,10,17,19,29    01,10,12,13,23,31    03,12,19,22,25,27    03,14,15,23,25,28 
01,02,17,21,25,27    01,09,17,18,28,30    01,15,24,25,26,32    03,09,13,14,22,25 
04,07,16,24,26,32    02,05,09,11,20,30    01,05,17,22,29,31    03,11,12,14,21,26 
02,06,10,12,26,27    03,11,18,21,23,24    07,08,09,15,19,24    02,06,15,18,28,29 
03,07,09,15,26,31    01,04,05,06,13,19    02,04,06,11,24,27    04,05,11,14,19,23 
13,14,16,20,24,29    02,11,15,17,29,32    04,08,17,22,24,30    02,04,10,17,29,32 
 
01,03,04,10,17,22    01,04,09,14,25,31    03,12,20,25,26,30    01,09,10,17,27,29 
01,02,11,21,23,28    02,04,11,14,26,32    02,03,11,15,20,31    02,14,18,22,25,27 
02,05,07,20,26,32    01,17,21,30,31,32    07,08,09,23,28,32    03,06,13,17,18,30 
04,13,21,23,24,27    02,03,11,16,21,32    01,03,13,14,18,22    05,07,17,24,30,31 
03,09,15,16,18,26    05,10,11,24,26,28    04,09,14,28,29,31    04,19,21,25,29,30 
03,10,16,22,27,31    02,07,08,15,19,30    06,13,19,25,29,30    02,13,23,24,29,32 
08,17,19,25,26,29    03,04,05,10,22,32    04,18,20,24,28,29    04,05,17,20,23,31 
02,11,14,18,25,31    01,03,05,12,24,29    01,05,06,11,19,31    02,07,09,18,29,32 
01,02,17,22,26,32    04,10,18,20,22,29    04,06,16,17,20,24    01,10,17,21,25,27 
02,07,14,15,17,21    02,09,13,15,24,27    01,06,12,15,16,23    01,04,08,12,24,26 
 
01,12,18,20,28,32    04,05,06,14,17,32    01,08,10,14,22,27    02,20,23,25,29,30 
02,07,14,15,28,31    02,04,14,15,19,23    10,16,17,18,28,31    05,11,17,22,31,32 
05,06,12,17,25,29    01,16,18,19,23,28    03,06,11,13,15,29    04,13,15,23,26,27 
04,05,15,19,25,28    03,07,09,14,21,30    04,13,20,22,23,28    07,09,14,22,30,31 
02,06,12,19,26,31    02,05,06,10,20,22    05,11,21,24,31,32    08,10,13,17,21,27 
03,04,07,10,15,28    01,13,23,24,27,30    05,08,11,12,22,31    01,02,03,12,18,30 
04,08,15,17,22,25    01,03,12,18,21,31    01,04,08,12,29,30    03,04,13,17,23,25 
02,05,20,21,22,27    02,14,15,16,21,24    04,08,13,14,20,31    02,05,06,19,21,32 
03,10,11,16,29,32    03,06,14,19,20,21    05,07,15,19,26,31    02,03,04,11,22,25 
04,06,08,16,25,30    05,06,07,19,23,30    04,19,21,25,30,31    01,07,12,19,22,32 
 
05,08,15,23,29,31    03,04,06,09,25,32    06,08,12,18,26,29    04,07,08,15,20,26 
06,07,12,16,23,25    07,08,10,18,28,32    03,04,05,09,22,30    04,07,09,17,23,27 
04,07,11,12,17,26    03,07,10,15,16,27    02,05,08,16,26,31    02,06,09,11,12,30 
03,04,06,08,14,21    04,15,23,25,26,30    04,06,07,11,15,25    02,07,11,18,24,25 
02,05,16,23,24,32    04,08,09,10,17,28    01,07,12,13,30,32    05,06,13,22,27,32 
04,21,23,25,30,31    04,07,09,20,24,31    08,09,11,15,22,30    08,10,11,14,23,30 
02,03,04,10,21,24    03,04,06,16,20,29    08,12,13,21,29,32    02,11,17,19,29,32 
04,05,06,09,19,30    02,05,11,12,13,28    08,14,21,26,30,31    04,10,13,22,29,30 
01,10,13,17,19,27    09,11,20,21,24,28    01,09,10,12,15,30    01,08,09,10,14,24 
01,12,15,17,18,25    07,11,14,26,27,28    06,07,12,17,26,30    09,13,16,19,30,32 
 
01,19,20,22,25,29    02,08,13,16,18,31    09,12,18,22,27,29    02,11,18,22,26,28 
01,09,22,25,27,29    02,12,14,16,27,32    08,15,18,20,28,29    01,04,10,19,23,30 
03,08,12,14,21,24    01,03,22,23,26,29    01,04,05,18,30,32    12,13,18,20,27,31 
03,14,24,29,30,31    02,05,06,17,22,27    03,07,09,10,15,29    01,04,05,18,23,31 
09,12,13,15,27,32    02,16,19,23,25,31    03,04,16,18,26,32    07,08,16,20,23,30 
06,07,12,16,26,28    02,09,16,22,26,31    03,08,14,28,30,32    02,07,09,11,22,25 
04,08,19,25,27,30    07,08,22,24,28,32    08,12,15,26,27,28    02,09,14,22,30,32 
01,02,12,21,23,27    05,10,20,23,30,32    01,04,14,16,24,30    07,14,15,17,21,32 
02,06,10,25,26,32    06,09,12,14,27,31    01,06,11,23,29,31    08,12,13,25,28,31 
02,05,07,08,15,26    09,16,18,24,29,30    01,03,06,11,17,24    04,13,17,19,27,30 
 
02,03,11,16,19,26    03,05,15,16,25,31    01,03,04,16,27,31    01,03,05,06,21,29 
01,03,15,20,23,27    06,09,12,13,24,26    06,11,16,24,30,31    05,08,11,15,27,28 
01,03,10,17,22,25    04,11,12,13,17,27    03,06,23,28,29,30    01,15,16,20,22,25 
05,13,22,25,31,32    02,07,11,15,29,31    01,02,08,17,28,32    03,06,07,11,24,31 
03,06,08,13,14,30    02,08,09,18,22,27    01,10,12,19,22,27    02,09,16,26,27,31 
06,08,13,22,23,31    05,06,10,13,15,30    06,15,20,24,30,31    08,10,12,24,31,32 
02,11,20,27,28,31    04,15,22,24,25,29    02,05,07,08,15,19    03,16,24,25,27,32 
06,08,11,16,30,31    02,15,18,21,26,30    01,08,16,22,27,28    01,02,16,18,28,31 
01,02,05,13,20,25    03,04,06,12,18,25    02,07,15,19,29,31    04,06,07,11,16,22 
03,08,10,17,27,30    03,04,17,26,30,32    02,03,08,23,27,31    05,07,20,21,24,28 
 
06,11,12,15,23,31    01,03,10,11,15,21    01,04,09,14,15,30    08,10,13,19,23,27 
02,06,11,12,18,26    01,02,15,26,28,31    01,04,12,13,23,27    05,07,13,16,20,21 
06,07,13,20,28,30    05,18,25,28,29,30    02,04,14,22,23,26    12,13,20,23,28,32 
03,04,20,25,27,30    07,12,19,23,31,32    02,18,19,22,27,32    03,06,16,25,29,31 
02,05,07,08,25,32    07,16,17,20,25,32    04,09,12,16,28,29    01,03,04,08,19,30 
02,03,06,16,24,30    03,07,13,19,21,22    01,15,16,17,22,26    03,09,14,19,22,23 
03,13,15,18,21,32    01,04,15,24,26,30    04,05,18,23,29,31    07,08,20,23,25,30 
02,14,18,22,24,25    06,11,18,19,21,27    03,19,24,25,27,31    10,12,15,18,19,31 
02,11,14,16,26,27    02,14,16,19,26,27    01,02,05,12,21,23    03,08,10,19,22,30 
02,05,12,17,28,29    03,04,07,19,29,31    02,05,24,28,29,30    03,04,16,18,23,32 
 
02,09,18,19,29,32    03,12,16,27,29,32    01,06,07,09,19,31    01,03,12,15,16,20 
02,13,18,25,28,31    05,08,12,21,22,32    01,05,10,12,18,31    01,02,03,09,21,32 
05,07,12,18,19,22    04,06,18,22,25,28    01,06,08,12,15,25    04,06,14,23,28,32 
04,07,17,24,26,30    05,06,07,13,18,32    08,09,11,14,24,32    02,03,17,20,27,31 
01,05,15,18,20,21    01,06,14,17,28,32    01,02,17,23,25,27    03,05,11,12,21,25 
03,11,13,14,17,26    04,10,12,16,17,32    08,12,22,23,29,32    01,09,14,15,25,27 
01,09,16,27,31,32    02,03,11,16,21,27    02,13,18,22,24,25    03,07,11,23,25,28 
02,04,11,18,19,22    09,10,12,18,24,28    01,10,12,20,28,32    09,10,18,24,27,31 
03,06,09,17,30,32    04,09,13,16,23,24    04,06,08,15,25,28    02,05,09,14,23,25 
05,07,08,12,17,23    08,10,16,22,26,29    04,08,13,18,24,25    08,13,20,28,31,32 
 
07,08,15,17,26,31    03,08,18,24,26,30    02,08,14,17,28,30    02,08,09,10,13,30 
06,14,16,19,23,30    04,07,10,14,23,28    02,03,04,11,16,26    01,02,13,18,23,32 
04,08,12,15,30,31    12,13,23,28,30,32    03,07,11,22,23,28    01,03,13,21,29,30 
06,10,11,14,24,26    09,15,17,20,27,31    04,05,14,21,24,29    06,07,08,20,26,29 
01,05,08,15,23,28    02,03,12,14,20,25    01,09,16,21,23,32    02,04,09,18,21,32 
03,12,14,17,18,31    07,09,10,17,25,31    01,02,13,16,21,30    02,08,10,13,24,28 
02,04,08,17,25,32    01,09,20,21,22,26    03,07,12,15,21,28    04,12,13,14,26,31 
05,11,21,23,25,32    05,11,20,29,31,32    02,08,09,16,27,31    07,16,26,27,29,31 
03,12,18,30,31,32    02,03,08,15,19,23    05,07,09,12,18,30    03,04,14,18,30,32 
02,08,13,23,27,31    04,09,24,27,28,30    01,04,16,22,24,32    07,10,13,15,28,32 
 
06,10,13,16,27,28    03,07,12,17,28,29    02,04,11,14,24,30    07,14,17,18,22,31 
01,04,05,10,12,20    01,03,06,11,12,29    09,11,12,15,23,28    02,04,10,13,20,27 
01,04,14,15,24,32    04,11,14,15,26,28    02,07,09,15,18,27    01,05,25,26,28,31 
07,13,17,18,25,27    02,03,09,11,13,27    02,06,11,18,25,28    03,06,13,19,20,31 
04,09,20,26,28,32    05,07,18,22,28,31    05,18,21,22,23,30    01,04,16,23,25,31 
08,13,18,26,27,30    02,03,04,20,25,29    06,13,15,17,30,31    02,06,09,14,16,25 
03,08,10,20,29,32    05,09,10,11,18,30    05,06,07,11,19,28    02,07,11,14,15,25 
09,13,14,21,28,30    02,06,14,15,17,24    05,14,16,19,20,26    01,04,09,14,21,23 
01,03,06,15,23,27    02,03,14,24,26,31    02,09,19,20,28,31    02,18,19,21,23,29 
01,06,16,20,26,27    01,06,07,10,17,24    01,05,09,23,25,26    06,07,15,21,25,27 
 
03,08,11,14,23,30    04,12,17,22,28,31    02,19,20,21,24,30    03,06,15,16,20,26 
02,18,26,28,29,32    01,02,03,08,27,31    07,09,19,23,26,27    05,07,08,12,19,29 
03,04,05,19,24,28    01,02,03,23,26,30    01,03,05,06,16,22    06,07,10,13,15,25 
03,17,18,23,25,28    04,18,24,26,28,31    04,14,16,25,28,29    03,15,19,22,24,25 
01,08,14,22,25,27    04,06,15,18,24,25    02,03,09,20,29,31    01,05,10,11,17,28 
01,14,17,20,24,29    02,05,06,08,17,24    06,11,17,24,25,26    02,03,09,13,16,32 
02,07,10,14,21,27    03,04,07,11,17,22    04,08,12,19,21,22    06,07,08,14,24,27 
02,04,09,18,28,32    03,07,08,20,23,26    10,11,18,26,30,32    02,18,20,23,28,29 
05,09,10,18,24,26    03,15,17,28,31,32    09,17,26,29,30,31    02,03,06,14,20,25 
08,18,20,22,25,31    07,10,20,26,27,32    07,19,22,26,30,32    01,03,20,25,30,31 
 
01,08,11,15,26,28    07,09,25,26,29,32    02,06,11,20,27,30    04,08,11,20,22,32 
10,14,17,22,23,32    04,07,09,14,28,32    02,04,13,18,24,25    01,02,06,17,30,32 
03,04,13,15,18,32    01,04,05,07,14,29    07,08,11,18,26,28    02,06,15,18,20,25 
06,10,21,29,31,32    03,07,22,25,27,28    04,06,08,16,31,32    04,05,06,19,24,31 
01,04,09,13,14,30    02,05,07,19,27,31    09,20,22,23,27,32    04,05,09,14,26,28 
01,02,09,17,23,26    05,13,16,23,30,32    04,13,24,26,28,31    04,11,20,23,24,28 
03,13,20,23,28,32    04,05,15,21,26,30    03,05,17,22,26,29    05,08,18,23,24,31 
04,15,18,25,26,30    02,05,09,17,31,32    03,04,19,21,25,31    01,08,11,14,23,28 
05,11,16,21,25,28    01,13,14,16,18,24    01,03,09,14,15,32    02,04,06,12,13,26 
02,03,07,09,12,28    02,09,13,24,26,29    12,15,17,23,30,31    01,02,07,19,27,31 
 
01,07,10,11,12,32    01,09,11,12,18,25    01,12,17,22,24,25    01,09,10,12,14,30 
03,15,18,19,20,29    01,15,16,19,26,31    03,06,21,22,23,29    04,07,17,21,22,23 
02,08,09,10,27,30    03,15,16,23,27,32    01,09,18,24,27,29    05,13,20,30,31,32 
06,13,18,21,30,32    05,06,08,20,25,32    01,05,08,15,23,32    01,04,05,09,11,27 
05,07,09,15,16,31    03,04,15,24,26,31    06,14,21,30,31,32    01,03,13,14,18,27 
10,12,18,26,27,30    01,03,16,22,27,31    07,10,11,13,18,31    07,10,12,19,26,32 
04,05,06,15,21,28    02,11,14,22,29,30    03,05,07,10,22,23    03,07,09,14,17,27 
01,04,05,17,30,32    03,09,11,14,21,28    01,08,19,20,22,30    05,13,16,18,20,32 
02,06,15,18,23,24    01,10,15,16,17,27    02,05,18,26,31,32    05,07,09,10,24,30 
05,16,20,21,22,30    01,04,18,27,28,32    06,09,18,19,20,25    01,08,14,27,30,31 
 
03,10,21,24,25,26    01,02,15,17,22,32    02,18,25,28,29,31    03,08,13,21,27,28 
06,07,08,13,22,32    02,15,17,20,23,27    06,12,20,25,29,30    01,03,16,21,22,31 
04,18,20,22,30,31    05,07,08,15,19,31    01,07,13,18,26,28    02,03,07,13,20,27 
04,10,18,23,28,30    03,11,17,21,23,30    09,12,20,25,27,31    01,07,12,19,29,31 
01,05,12,18,23,26    03,04,20,27,29,31    02,11,17,27,28,32    06,13,24,27,28,30 
05,08,19,20,26,30    05,09,14,16,19,31    11,14,21,26,28,32    08,12,14,19,27,30 
01,03,18,19,23,27    11,13,20,21,25,31    10,16,18,23,27,28    01,02,07,09,16,26 
01,09,12,18,27,32    03,04,19,22,26,30    06,11,19,29,30,32    02,13,15,18,19,25 
01,09,19,21,22,25    07,13,19,20,28,30    05,10,17,21,29,31    01,03,14,18,27,30 
04,05,11,16,27,31    07,10,17,23,27,28    02,04,08,13,24,25    01,02,04,07,16,26 
 
03,08,13,17,19,32    05,10,23,27,30,31    09,12,13,19,24,26    01,04,15,19,20,21 
01,10,17,20,21,25    02,07,09,13,19,28    04,07,10,21,22,26    03,05,07,08,18,32 
02,15,23,25,31,32    04,12,18,27,28,29    04,06,08,14,27,28    07,08,09,13,21,31 
02,04,06,07,21,32    05,10,12,21,24,30    05,08,11,22,24,32    08,11,13,21,25,31 
09,10,12,15,24,28    01,06,09,25,27,29    01,02,07,17,21,32    02,07,09,20,21,31 
04,13,20,27,28,30    01,05,09,24,25,31    06,14,20,25,29,30    02,03,04,12,19,30 
01,05,09,11,22,27    03,07,18,26,27,28    01,02,05,09,20,32    03,06,07,17,27,29 
01,02,03,09,12,30    02,08,10,14,15,24    03,10,11,15,20,31    02,05,15,21,22,27 
02,05,12,19,28,32    02,07,12,23,25,29    04,11,17,18,21,26    06,08,14,18,21,30 
07,10,15,21,25,32    02,12,24,30,31,32    02,09,10,13,24,26    04,13,19,23,24,27 
 
03,07,17,23,24,25    08,13,15,18,24,32    02,06,20,23,25,30    06,10,13,14,25,27 
04,10,11,16,19,29    03,11,19,22,23,29    01,02,12,17,23,30    01,04,19,21,25,29 
04,10,13,14,15,27    03,08,18,21,25,32    01,06,13,15,21,24    09,11,14,20,21,28 
01,08,18,21,22,24    06,08,10,18,23,29    01,09,11,14,27,28    02,05,10,17,30,32 
05,18,20,24,29,30    03,05,06,11,17,26    04,12,15,18,27,31    03,04,06,08,16,30 
04,09,20,27,28,29    05,09,16,18,21,31    07,10,15,19,29,31    01,06,12,23,24,31 
06,08,17,22,28,32    01,02,04,11,21,27    02,13,14,20,23,27    12,13,21,26,30,32 
05,06,07,11,20,27    01,13,16,19,30,32    01,05,12,14,19,31    01,04,17,19,21,27 
02,06,10,22,24,31    10,17,22,26,30,32    02,04,09,10,20,30    01,10,21,23,25,26 
01,03,15,23,26,27    05,09,14,15,22,30    07,08,14,16,18,32    03,07,14,17,20,22 
 
02,09,18,20,22,23    01,05,09,14,21,32    02,05,06,14,19,32    03,07,15,27,28,30 
11,12,15,17,24,31    04,09,15,21,28,30    06,09,12,16,28,29    01,10,19,26,30,32 
01,08,17,19,21,29    03,16,18,23,24,28    02,05,10,11,15,31    04,06,09,10,18,30 
07,09,11,21,28,29    08,09,20,22,26,31    01,02,08,16,19,31    04,05,12,19,30,32 
02,05,08,23,31,32    03,06,07,11,18,27    01,10,16,19,23,24    03,04,07,10,20,22 
04,06,09,15,22,26    04,06,10,13,20,25    01,02,04,14,18,32    11,14,15,21,23,32 
10,14,15,16,28,31    02,06,09,16,22,31    01,05,11,17,19,22    02,05,13,19,25,29 
01,04,09,18,28,32    07,08,13,18,22,30    05,07,13,17,26,27    01,02,05,18,24,31 
07,09,10,15,19,31    06,18,21,22,26,28    04,17,19,21,28,29    02,08,13,16,30,32 
04,15,20,26,27,29    03,09,20,21,25,30    04,10,12,16,19,30    04,12,15,26,27,31 
 
05,08,12,14,22,23    01,06,08,11,22,26    04,09,17,28,30,31    01,04,13,28,29,30 
09,10,13,21,26,32    02,05,09,11,16,24    01,14,24,25,28,31    04,18,22,26,28,29 
06,09,18,27,31,32    01,04,16,17,22,30    04,05,11,16,24,28    02,13,14,22,27,32 
03,04,05,24,27,32    04,11,18,21,22,30    01,04,06,16,26,32    02,19,20,22,24,31 
01,06,11,23,24,27    02,06,15,16,17,23    07,08,09,15,20,24    03,08,14,17,25,29 
10,17,19,25,28,29    07,16,27,29,31,32    07,09,20,24,25,28    08,09,11,14,22,31 
04,19,20,22,26,32    02,03,07,13,16,29    06,16,19,25,26,30    01,19,20,25,27,29 
05,15,16,23,28,31    06,07,13,16,25,30    07,11,20,21,26,32    03,04,07,09,15,32 
03,07,12,13,23,25    02,12,16,17,23,29    01,09,16,17,21,27    02,03,11,18,20,31 
01,14,21,23,25,31    06,07,10,21,26,31    02,03,04,15,19,24    01,08,12,15,21,31 
 
02,05,15,23,31,32    06,09,17,19,21,26    02,06,10,15,30,31    11,12,18,23,28,32 
10,16,17,26,28,30    02,06,12,20,22,23    01,14,17,19,21,31    01,05,09,20,23,32 
09,10,18,21,27,31    09,11,18,25,26,31    03,05,08,15,16,24    02,03,05,17,24,32 
01,04,13,18,19,23    03,06,09,21,22,29    03,04,11,14,16,29    01,02,09,11,20,25 
02,06,11,16,27,29    10,14,22,27,28,30    01,10,13,14,27,32    05,14,16,17,24,32 
01,09,23,26,27,29    02,06,14,26,27,32    07,16,18,22,29,30    07,14,15,17,20,32 
08,20,22,23,27,31    01,02,03,11,27,31    05,18,20,21,26,32    02,03,06,08,13,27 
01,06,14,17,23,29    05,06,10,16,22,24    05,10,12,16,20,32    11,14,16,22,29,30 
04,05,15,25,29,31    03,10,12,18,23,26    03,04,06,10,17,29    04,13,14,21,24,26 
12,15,22,26,31,32    04,05,13,19,21,31    05,07,09,12,28,29    05,10,22,26,29,32 
 
08,12,17,20,23,30    01,10,16,19,27,29    07,08,10,15,20,29    08,10,15,25,28,31 
02,16,19,22,26,27    05,11,17,21,28,30    02,12,23,24,26,29    01,03,13,20,24,25 
03,06,08,12,20,21    01,02,05,07,13,32    04,09,12,14,25,31    12,14,16,24,29,30 
02,05,07,11,17,31    08,12,15,20,25,31    03,07,08,09,29,32    04,11,17,20,21,22 
03,07,15,30,31,32    01,10,14,16,28,31    01,08,10,12,25,30    03,13,14,17,25,32 
03,15,18,26,27,31    08,13,20,22,23,31    03,06,10,18,19,28    04,05,07,10,18,28 
01,02,04,10,17,30    09,13,14,20,27,30    12,14,19,26,27,30    02,18,24,25,29,32 
06,07,09,16,26,31    03,07,12,18,24,32    04,09,20,26,27,28    05,06,07,17,26,32 
04,08,12,21,22,24    05,10,17,24,25,27    03,17,20,22,24,30    02,03,12,19,23,26 
02,11,15,17,28,31    03,20,22,26,30,31    03,05,16,22,29,32    02,03,12,16,21,32 
 
03,08,13,21,24,25    09,12,22,26,27,28    02,03,04,07,15,24    02,06,09,19,25,31 
07,09,11,21,22,27    05,10,16,27,30,31    04,05,16,20,28,30    05,07,09,14,25,26 
07,13,20,27,28,31    02,04,08,14,25,30    02,11,12,13,26,30    01,02,07,12,15,19 
10,11,20,26,29,31    01,06,08,19,27,30    01,14,26,28,30,31    02,10,13,26,27,28 
01,13,19,21,23,30    01,11,15,28,29,31    01,03,05,13,14,31    01,07,09,10,19,30 
02,09,11,15,16,32    02,06,14,16,25,30    01,06,13,25,26,29    03,04,06,11,18,22 
01,08,09,10,25,28    15,17,24,28,29,32    02,14,21,22,27,32    05,06,11,16,30,32 
06,14,16,17,26,30    04,12,13,26,29,32    04,09,17,20,26,30    02,13,17,18,21,27 
02,06,10,15,22,32    05,06,09,14,19,21    05,07,14,21,22,27    01,03,17,18,26,31 
03,06,12,20,22,32    04,05,06,10,13,28    03,08,09,13,25,32    09,10,17,20,24,26 
 
04,09,11,20,26,29    08,16,17,23,27,29    02,10,22,27,29,32    03,05,08,13,20,29 
04,08,21,26,28,31    03,04,09,25,27,29    03,05,09,20,28,31    02,07,10,13,23,25 
06,08,16,21,24,28    01,07,14,27,29,32    02,07,14,15,26,29    01,05,10,16,17,29 
03,04,20,22,24,27    01,03,09,16,17,28    01,05,09,10,16,28    06,07,08,11,24,31 
03,05,12,19,24,25    03,13,14,15,20,28    11,12,13,23,28,31    01,04,11,15,19,24 
04,13,19,21,24,25    01,02,03,12,20,26    02,13,16,18,20,26    09,13,18,27,29,30 
04,11,13,15,29,32    02,03,17,23,28,32    02,04,06,11,19,25    07,12,21,27,29,31 
02,03,09,13,18,27    02,05,15,23,25,32    12,13,22,25,27,29    02,03,05,07,16,26 
11,18,19,21,27,32    03,09,16,26,28,29    01,02,04,06,17,31    10,14,15,23,29,31 
03,08,10,12,27,28    05,10,15,21,22,30    05,14,15,25,27,32    02,05,07,16,20,30 
 
01,08,12,13,21,29    04,05,12,17,22,28    01,02,09,20,23,26    03,10,19,25,29,31 
03,04,07,14,16,28    03,04,05,18,23,26    01,02,09,12,22,27    02,03,06,14,21,28 
01,08,14,20,23,28    01,04,08,10,19,20    07,09,19,25,29,32    01,04,14,21,28,30 
02,03,04,14,22,28    01,12,15,16,22,28    04,05,10,15,19,31    03,06,07,12,20,28 
02,13,17,24,25,27    02,07,08,12,30,32    02,05,14,27,28,29    05,08,22,24,26,32 
01,07,16,17,18,21    08,12,24,27,29,30    03,05,10,20,23,26    01,04,13,14,24,29 
03,06,13,20,26,31    03,05,06,18,25,30    09,11,20,23,26,27    02,04,08,12,28,31 
04,08,11,18,23,31    06,07,17,22,26,28    06,13,18,22,26,28    02,03,05,08,25,32 
01,02,03,07,15,30    03,05,10,15,16,24    01,03,07,18,19,29    01,06,13,22,23,31 
10,16,24,29,31,32    03,11,19,26,29,30    01,03,13,23,27,32    04,06,07,19,27,32 
 
03,13,17,26,28,31    06,18,22,29,30,32    04,17,23,28,29,31    01,07,26,29,30,31 
02,14,15,23,26,30    09,10,12,14,24,32    03,18,19,23,26,29    03,04,08,13,15,32 
04,08,18,27,29,32    04,06,13,17,25,28    04,07,08,12,23,30    03,10,11,19,25,30 
05,06,07,11,14,27    01,05,17,20,23,25    04,07,18,20,22,30    02,05,07,09,24,30 
01,07,08,12,23,32    03,17,18,19,22,30    01,05,10,16,17,27    01,05,07,15,16,27 
03,04,07,10,19,21    01,10,19,26,29,31    06,07,11,15,18,31    01,07,11,13,18,27 
04,08,09,17,23,26    01,04,10,16,18,23    01,05,06,15,24,26    02,08,10,12,23,30 
01,12,14,23,24,30    01,04,07,16,26,30    03,04,05,22,27,30    02,05,07,09,20,32 
02,06,09,20,26,32    10,12,21,24,30,31    03,05,07,19,24,27    01,03,05,20,23,32 
05,06,08,14,23,28    04,15,25,28,31,32    02,08,09,10,19,24    03,10,11,12,25,30 
 
05,12,13,19,23,32    11,12,16,18,25,28    04,05,15,19,26,32    04,08,22,27,28,29 
01,06,07,18,25,29    01,11,17,23,28,30    01,11,21,27,29,30    05,16,25,29,30,31 
04,05,18,21,28,32    05,07,11,14,15,31    01,05,10,27,28,29    05,15,17,20,21,29 
01,12,25,27,28,31    05,07,14,18,23,24    06,08,14,15,19,32    02,07,10,13,20,22 
07,08,15,19,22,32    02,03,04,07,24,30    03,05,07,10,26,32    06,07,14,19,24,28 
01,08,14,22,23,24    04,09,12,22,26,32    05,10,17,25,26,29    01,07,12,21,23,31 
05,06,08,16,26,30    01,14,18,24,27,29    05,08,11,15,20,28    04,07,09,13,22,23 
03,10,19,21,25,31    03,04,05,19,23,31    04,05,06,20,24,30    09,10,16,20,23,28 
03,10,11,12,23,26    02,05,11,18,30,31    05,06,07,23,28,32    07,08,17,24,27,29 
01,03,15,16,26,31    05,10,12,13,21,27    02,04,08,19,22,30    07,08,12,17,29,32 
 
02,13,16,19,21,28    03,07,08,14,22,30    04,05,07,18,26,32    03,08,20,21,24,28 
02,03,04,07,22,32    02,03,04,10,19,24    03,05,06,17,22,28    07,11,17,24,29,31 
01,05,10,19,22,30    02,04,06,07,24,31    01,15,17,21,29,32    06,08,12,22,23,32 
03,07,08,09,16,31